སྡེབ་ཐོན 17 – Exodus 17

སྡེབ་ཐོན 17

1གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་སྡེ་ཚོགས་ཚང་མ་སིན་ཞེས་པའི་འབྲོག་སྟོང་ནས་ཐོན་ཏེ། ས་ཁུལ་གཅིག་ནས་གཞན་བར་བརྒྱུད་དེ་ཕྱིན་ནོ། དེ་ནས་ཁོ་ཚོ་རེ་ཕི་དྷིམ་ཞེས་པའི་གནས་སུ་སླེབས་ནས། དེར་སྒར་རྒྱབ་ནས་བསྡད་ཀྱང་དེར་འཐུང་ཆུ་མེད་དོ། 2དེ་ནས་ཁོ་ཚོས་མོ་ཤེ་ལ། ང་ཚོར་འཐུང་ཆུ་དགོས་ཅེས་རྙོག་སྒྲ་བཤད་དོ།

དེའི་ལན་དུ་མོ་ཤེས། ཁྱོད་ཚོས་ང་ལ་རྙོག་སྒྲ་བཤད་ནས་གང་ཡོང་། ཁྱོད་ཚོས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་ཚོད་བལྟ་བྱེད་དམ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།

3མི་དམངས་རྣམས་ཧ་ཅང་ཁ་སྐོམ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ད་དུང་མོ་ཤེ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་རྙོག་སྒྲ་བཤད་ཅིང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ཚོ་བུ་ཕྲུག་དང་ལུག་ཕྱུགས་དང་བཅས་པ་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་ཏེ། འདིར་ཁ་སྐོམ་ནས་ཅི་ཕྱིར་བསད་པའི་ཕྱིར་འཁྲིད་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་སྨྲས་སོ།

4དེ་ནས་མོ་ཤེས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་སྨོན་ལམ་འདེབས་ཤིང་ཞུས་པ། ད་ངས་མི་ཚོགས་འདི་ལ་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཡིན་ནམ། དེ་ཚོས་ང་ལ་རྡོ་རུབ་གཏོང་ཉེན་འདུག་ཅེས་ཞུས་སོ།

5གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གསུངས་པ། ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་འགོ་པ་ཁ་ཤས་འཁྲིད་ནས་དེ་ཚོའི་སྔོན་དུ་སོང་ཞིག སྔར་ཁྱོད་ཀྱིས་གཙང་ཆུ་ན་ཨེལ་ཁར་ཞུས་པའི་འཁར་རྒྱུག་དེ་ཡང་འཁྱེར་ནས་སོང་ཞིག

6ང་ནི་རི་བོ་སི་ནཨེ་རུ་ཡོད་པའི་བྲག་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་མདུན་དུ་ལངས་ནས་བསྡད་ཡོང་། ཁྱོད་ཀྱིས་བྲག་དེ་ལ་དབྱུག་པས་ཞུས་ཤིག་དང་། དེ་ལས་མི་དམངས་ལ་འཐུང་བའི་ཕྱིར་ཆུ་ཐོན་ཡོང་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། མོ་ཤེས་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་འགོ་པ་ཚོས་མཐོང་སར་དེ་བཞིན་བྱས་སོ།

7དེར་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཚོས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་རྙོག་གྲ་ཞུས་ཞིང་། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚོའི་དཀྱིལ་དུ་བཞུགས་ཡོད་མིན་སྐོར་ཁོང་ལ་ཚོད་བལྟ་ཞུས་སོ། མོ་ཤེས་ས་གནས་དེའི་མིང་མ་སཱ་དང་མེ་རི་བཱ་ཞེས་བཏགས་སོ༎

8ཨ་མ་ལེག་པ་རྣམས་ཡོང་ནས་རེ་ཕི་དྷིམ་དུ་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ལ་དམག་འཐབ་བོ།

9མོ་ཤེས་ཡོ་ཤུ་ཨ་ལ། ཁྱོད་ཀྱིས་མི་འགའ་ཤས་འདམས་ཏེ་སང་ཉིན་ཨ་མ་ལེག་པ་དང་དམག་འཐབ་པར་སོང་ཞིག སང་ཉིན་ང་ནི་རི་བོའི་རྩེ་ལ་ཕྱིན་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་འཁར་རྒྱུག་་དེ་འཁྱེར་ནས་དེར་ལངས་བསྡད་ཡོང་ཞེས་སྨྲས་སོ།

10མོ་ཤེས་སྨྲས་པ་བཞིན་ཡོ་ཤུ་ཨས་བྱས་ཏེ་ཨ་མ་ལེག་པ་རྣམས་དང་འཐབ་པར་ཕྱིན་ནོ། མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་དང་ཧུར་བཅས་གསུམ་རི་བོའི་རྩེ་རུ་འཛེགས་སོ།

11མོ་ཤེས་རང་གི་ལག་པ་ཡར་ཀྱག་ནས་བསྡད་ཡུན་རིང་ལ་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་དང་། འོན་ཀྱང་ཁོས་རང་གི་ལག་པ་མར་ཕབ་པའི་སྐབས་སུ་ཨ་མ་ལེག་པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་བོ།

12མོཤེས་ལག་པ་ཐང་ཆད་པའི་རྗེས་སུ། ཨ་རོན་དང་ཧུར་གྱིས་རྡོ་ཞིག་འཁྱེར་ཡོང་ནས་དེའི་ཁར་མོ་ཤེ་ལ་བསྡད་བཅུག་གོ གཅིག་གིས་གཡས་དང་གཅིག་གིས་གཡོན་ནས་མོ་ཤེའི་ལག་པ་ཡར་ཀྱག་གོ ཉི་མ་མ་ནུབ་བར་དུ་བརྟན་པོར་བཟུངས་སོ།

13དེ་ལྟར་ཡོ་ཤུ་ཨས་རལ་གྲིས་ཨ་མ་ལེག་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་ཕམ་པར་བྱས་སོ།

14དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། ཕྱིས་སུ་དྲན་རྟེན་གྱི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་ཁ་འདིའི་སྐོར་ལ་ཡི་གེར་བཀོད་ནས་བཞག་དགོས། ངས་ཨ་མ་ལེག་པ་རྣམས་རྩ་མེད་གཏོང་གི་ཡིན་ཞེས་པའི་གཏམ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡོ་ཤུ་ཨ་ལ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 15དེ་རྗེས་མོ་ཤེས་མཆོད་ཁྲི་ཞིག་བཞེངས་ཏེ་དེའི་མིང་ལ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་དར་ཆ་ཡིན་ཞེས་བཏགས་སོ།

16ཁོང་གིས་སྨྲས་པ། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དར་ཆ་དེ་མཐོ་སར་གནམ་ལ་ཡར་འཕྱར་དགོས་སོ། གང་ལ་ཟེར་། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་མ་ལེག་པ་རྣམས་དང་རྟག་ཏུ་དམག་འཐབ་པ་གནང་ཡོང་༎

Exodus 17

1 All the congregation of the people of Israel moved on from the wilderness of Sin by stages, according to the commandment of the Lord, and camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. 2 Therefore the people quarreled with Moses and said, “Give us water to drink.” And Moses said to them, “Why do you quarrel with me? Why do you test the Lord?” 3 But the people thirsted there for water, and the people grumbled against Moses and said, “Why did you bring us up out of Egypt, to kill us and our children and our livestock with thirst?” 4 So Moses cried to the Lord, “What shall I do with this people? They are almost ready to stone me.” 5 And the Lord said to Moses, “Pass on before the people, taking with you some of the elders of Israel, and take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go. 6 Behold, I will stand before you there on the rock at Horeb, and you shall strike the rock, and water shall come out of it, and the people will drink.” And Moses did so, in the sight of the elders of Israel. 7 And he called the name of the place Massah and Meribah, because of the quarreling of the people of Israel, and because they tested the Lord by saying, “Is the Lord among us or not?”

8 Then Amalek came and fought with Israel at Rephidim. 9 So Moses said to Joshua, “Choose for us men, and go out and fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand.” 10 So Joshua did as Moses told him, and fought with Amalek, while Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. 11 Whenever Moses held up his hand, Israel prevailed, and whenever he lowered his hand, Amalek prevailed. 12 But Moses’ hands grew weary, so they took a stone and put it under him, and he sat on it, while Aaron and Hur held up his hands, one on one side, and the other on the other side. So his hands were steady until the going down of the sun. 13 And Joshua overwhelmed Amalek and his people with the sword.

14 Then the Lord said to Moses, “Write this as a memorial in a book and recite it in the ears of Joshua, that I will utterly blot out the memory of Amalek from under heaven.” 15 And Moses built an altar and called the name of it, The Lord Is My Banner, 16 saying, “A hand upon the throne of the Lord! The Lord will have war with Amalek from generation to generation.”