སྡེབ་ཐོན 21 – Exodus 21

སྡེབ་ཐོན 21

1ད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ལ་གཤམ་གསལ་བཀའ་ཁྲིམས་རྣམས་སྤྲོད་ཅིག

2གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཚོས་ཨིབ་རི་པའི་བྲན་གཡོག་ཞིག་ཉོས་པ་ཡིན་ན། དེས་ལོ་དྲུག་གི་བར་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་གཡོག་རྒྱུག་ནས་ལོ་བདུན་པར་དངུལ་སོགས་གང་ཡང་ཕྱིར་སློག་བྱེད་མ་དགོས་པར་ཁོ་བྲན་གཡོག་ནས་ཐར་དགོས།

3བྲན་གཡོག་ཐོག་མར་ཡོང་དུས་ཁོས་ཆང་ས་བརྒྱབ་མེད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་འགྲོ་དུས་ཆུང་མ་འཁྲིད་ནས་འགྲོ་མི་ཆོག འོན་ཀྱང་ཁོ་ཁྱོད་ཀྱི་བྲན་གཡོག་འགྱུར་སྐབས་ཆུང་མ་ཡོད་ན་ཆུང་མ་འཁྲིད་ནས་འགྲོ་ཆོག

4གལ་ཏེ་སྦྱིན་བདག་གིས་བྲན་གཡོག་དེ་ལ་ཆུང་མ་ཞིག་སྤྲད་པ་དང་། མོ་ལ་བུ་ཕྲུག་སྐྱེས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་འགྲོ་དུས་ཁོའི་ཆུང་མ་དང་བུ་ཕྲུག་བཅས་སྦྱིན་བདག་དེའི་བདག་དབང་དུ་གཏོགས་ཤིང་། ཁོ་རང་གཅིག་པུར་འགྲོ་དགོས།

5གལ་ཏེ་བྲན་གཡོག་དེས་རང་གི་སྦྱིན་བདག་གི་གཙོས་པའི་རང་གི་སྐྱེ་དམན་དང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་གཅེས་པོ་བྱས་ཏེ་དེ་དག་སྤངས་ནས་འགྲོ་མ་འདོད་ན།

6སྦྱིན་བདག་དེས་ཁོ་མཆོད་ཁང་དུ་འཁྲིད་ནས། དེར་སྒོའང་རེ་བཞིའི་མདུན་དུ་སླངས་ནས། ཁོའི་ཨ་ཆོག་ལ་ཨི་ཁུང་འབིག་དགོས། ཁོ་ཚེ་གང་སྦྱིན་བདག་དེའི་བྲན་གཡོག་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར།

7གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་རང་གི་བུ་མོ་བྲན་མོ་བྱེད་པར་འཚོང་པ་ཡིན་ན། བྲན་གཡོག་རྣམས་ཚེ་གཡོག་ནས་ཐར་སྲོལ་བཞིན་མོ་ནི་ཐར་ཐབས་མེད།

8སྦྱིན་བདག་གི་བུ་མོ་དེ་རང་གི་ཆུང་མར་བཞག་ཀྱང་རྗེས་སུ་དེ་ལ་མི་དགའ་ན། བུ་མོ་དེ་མོའི་ཕ་ལ་ཕྱིར་ལོག་འཚོང་དགོས། སྦྱིན་བདག་གིས་མོ་ལ་དྲང་པོ་མ་བྱས་པ་ཡིན་པས། མོ་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་ཤིག་ལ་འཚོང་པའི་དབང་ཆ་སྦྱིན་བདག་དེ་ལ་མེད་པ་ཡིན་ནོ།

9གལ་ཏེ་སུ་ཞིག་གིས་རང་གི་བུའི་ཆེད་དུ་བྲན་གཡོག་མ་ཞིག་ཉོས་པ་ཡིན་ན། མི་དེས་མོ་ལ་རང་གི་བུ་མོ་དང་དབྱེབ་མེད་པ་བྱེད་དགོས།

10གལ་ཏེ་བུ་ཞིག་གིས་ཆུང་མ་གཉིས་པ་ཞིག་བླངས་ན། དེས་རང་གི་ཐོག་མའི་ཆུང་མ་དེ་ལ་ལྟོ་གོས་དང་གཞན་ཡང་མོའི་ཐོབ་སྐལ་ཇི་ཡོད་སྔར་བཞིན་ཉམས་མེད་སྒྲུབ་དགོས།

11གལ་ཏེ་མི་དེས་རང་གི་ཆུང་མའི་ལས་འགན་རྣམས་མ་སྒྲུབ་ན། མི་དེས་མོའི་གླ་ཆ་སོགས་གང་ཡང་མ་ལེན་པར་རང་དབང་དུ་གཏོང་དགོས་སོ༎

12སུས་ཀྱང་མི་ཞིག་ལ་ཉེས་བརྡུང་བྱས་ཏེ་ཁོ་ཤི་ན། བརྡུང་མཁན་དེ་ལའང་ཉེས་པ་སྲོག་ཐོག་ཏུ་གཏོང་དགོས།

13འོན་ཀྱང་བརྡུང་མཁན་དེས་ཆེད་མངགས་མི་གསོད་སེམས་མེད་ཀྱང་། གློ་བུར་དུ་རྐྱེན་ངན་གྱིས་མི་དེ་ཤི་བ་ཡིན་ན། ངས་འདམས་པའི་ས་གནས་དེར་ཁོ་བྲོས་ནས་འགྲོ་ཐུབ། དེར་ཁོ་ཉེན་ཁ་མེད་པར་གནས་ཐུབ་ཡོང་།

14འོན་ཀྱང་མི་ཞིག་རླུང་ལངས་ནས་ཆེད་མངགས་མི་བསད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་བྲོས་ནས་ངའི་མཆོད་ཁྲིར་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡོང་བ་ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་ལ་ཉེས་པ་སྲོག་ཐོག་གཏོང་དགོས།

15རང་གི་ཕའམ་མ་ལ་ཉེས་བརྡུང་བྱེད་མཁན་དེ་གསོད་དགོས།

16སུ་ཞིག་གིས་མི་བཙན་འཁྲིད་བྱེད་པའམ་འཚོང་བའམ་བྲན་གཡོག་ཏུ་བདག་ཉར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ཁོ་གསོད་དགོས།

17རང་གི་ཕའམ་མ་ལ་སྨོན་ལོག་འདེབས་མཁན་དེའང་གསོད་དགོས།

18མི་གཉིས་འཐབ་འཛིང་བྱེད་སྐབས་གཅིག་གིས་གཞན་དེ་ལ་རྡོའམ་མུར་རྫོག་ཞུས་ནས། ཁོ་ལ་མ་བསད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་མི་རུང་།

19གལ་ཏེ་ཉེས་བརྡུང་རག་མཁན་དེ་ཉལ་ཁྲི་ནས་ལངས་པ་དང་། འོན་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཁོ་ཡར་ལངས་ནས་འཁར་རྒྱུག་ལ་བརྟེན་ནས་ཕར་ཚུར་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་ན། བརྡུང་མཁན་དེས་ཁོའི་དུས་ཚོད་ཆུ་ཟོད་ཕྱིན་པ་དེ་ལ་གུན་ཚབ་འཇལ་དགོས་པ་དང་། ནད་པ་མ་གསོའི་བར་དུ་བལྟ་སྐྱོ་ང་བྱེད་དགོས་སོ།

20སུ་ཞིག་གིས་རང་གི་བྲན་པོའམ་བྲན་མོར་དབྱུག་པས་བརྡུང་ནས་ཤི་བ་ཡིན་ན། སྦྱིན་བདག་དེ་ལ་ངེས་པར་ཁྲིམས་གཅོད་དགོས།

21འོན་ཀྱང་བྲན་གཡོག་དེ་ཉི་མ་གཅིག་གམ་གཉིས་བར་མ་ཤི་པ་ཡིན་ན། བྱིན་བདག་དེ་ལ་ཉེས་ཆད་བཏང་མི་རུང་། བྲན་གཡོག་དེ་ནི་ཁོའི་རྒྱུ་དངོས་རླག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་ཁོ་ལ་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ།

22མི་རྣམས་འཛིང་སྐབས་བུད་མེད་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ཕོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མངལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཤི་ཡང་། བུད་མེད་དེ་ལ་རྨས་སྐྱོན་སོགས་མ་བྱུང་ན། བུད་མེད་དེའི་ཁྱོ་གས་ཆད་པ་གང་དགོས་ཟེར་བ་དེ་ལ་ཁྲིམས་དཔོན་ཚོས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་བཞིན་འཇལ་དགོས།

23འོན་ཀྱང་བུད་མེད་དེ་ལ་རྨས་སྐྱོན་སོགས་བྱུང་ཡོད་ན་དེའི་ཉེས་ཆད་དུ། སྲོག་ལ་སྲོག་ལན་དང་།

24མིག་ལ་མིག་ལན། སོ་ལ་སོ་ལན། ལག་པར་ལག་ལན། རྐང་པར་རྐང་ལན།

25མེའི་ཚིག་པའི་རྨའི་ཚབ་ཏུ་མེའི་ཚིག་པའི་རྨ་ལན་དང་། རྨ་ལ་རྨ་ལན་དང་། གཞན་ཡང་སྨུག་ཏིག་བཟོས་པའི་ཉེས་ལན་དུ་སྨུག་ཏིག་བཟོ་དགོས།

26མི་ཞིག་གིས་རང་གི་བྲན་གཡོག་གམ་བྲན་མོ་ལ་ཉེས་བརྡུང་བཏང་ནས་དེའི་མིག་མེད་པར་བྱས་པ་ཡིན་ན། མིག་གི་གླ་ཆའི་ཚབ་ཏུ་བྲན་གཡོག་དེ་ཐར་བར་བྱེད་དགོས།

27དེ་བཞིན་ཁོས་རང་གི་བྲན་གཡོག་གམ་བྲན་མོའི་སོ་བཅག་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཉེས་ལན་དུ་བྲན་གཡོག་དེ་ཐར་དགོས༎

28གལ་ཏེ་གླང་ཞིག་གིས་སུ་ཞིག་ལ་ར་བཅོས་བརྡུང་ནས་ཤི་བ་ཡིན་ན། གླང་དེ་རྡོ་རུབ་རྒྱབ་ནས་གསོད་དགོས་པ་དང་། དེའི་ཤ་འང་ཟ་མི་རུང་། འོན་ཀྱང་གླང་གི་བྱིན་བདག་དེ་ལ་ཉེས་སྐྱོན་སོགས་གང་ཡང་མེད་དོ།

29འོན་ཀྱང་གླང་དེ་སྔར་ནས་མི་ལ་བརྡུང་བས་ལངས་ཤོར་ཡོད་ཅིང་། དེའི་སྐོར་ལ་བྱིན་བདག་དེ་ལ་ཟོན་བརྡ་བསྐུལ་ཡོད་རུང་། བ་དེ་ཚང་ནང་བསྡམས་ནས་མ་བཞག་པས། དེས་སུ་ཞིག་ལ་བརྡུང་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། གླང་དེ་རྡོ་རུབ་བཏང་ནས་བསད་དགོས་པ་མ་ཟད། བདག་པོ་དེའང་གསོད་དགོས་སོ།

30གལ་ཏེ་བྱིན་བདག་དེ་ཤི་མ་དགོས་པར་ཁོའི་བླུ་རིན་དུ་ཉེས་ཆད་ཞིག་བཀལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོས་རང་གི་སྲོག་གི་བླུ་རིན་དུ་བཀལ་བའི་ཉེས་ཆད་དེ་ཆ་ཚང་འཇལ་དགོས། ཉེས་ཆད་དེ་དངུལ་ཆ་ཚང་འཛལ་དགོས།

31གལ་ཏེ་གླང་དེས་ཕྲུ་གུ་བུའམ་བུ་མོ་གང་རུང་ཞིག་ལ་བརྡུང་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། གོང་གི་ཁྲིམས་དེ་རང་གཅོད་དགོས།

32གླང་དེས་མི་གཞན་གྱི་བྲན་གཡོག་གམ་བྲན་མོ་ཞིག་བརྡུང་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། དེའི་བདག་པོས་བྲན་གཡོག་གི་བདག་པོ་ལ་དངུལ་ཊམ་གསུམ་བཅུ་སྟེར་དགོས་པ་དང་། གླང་དེ་ལའང་རྡོ་རུབ་བཏང་ནས་གསོད་དགོས་སོ།

33མི་ཞིག་གིས་ས་དོང་གི་ཁ་བཅོས་ཕྱེས་པའམ་ཡང་ན་ས་དོང་ཞིག་བྲུས་ནས་ཁ་མ་བཀབ་པས། དེར་གླང་ངམ་བོང་བུ་ཞིག་ལྷུང་བ་ཡིན་ན།

34ས་དོང་བྲུས་མཁན་དེས་སེམས་ཅན་གྱི་བདག་པོ་དེ་ལ་གུན་འཚབ་འཇལ་ནས། སེམས་ཅན་ཤི་བ་དེ་རང་གི་ཉར་ནའང་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ།

35མི་ཞིག་གི་གླང་གིས་མི་གཞན་ཞིག་གི་གླང་ལ་བསད་པ་ཡིན་ན། མི་དེ་གཉིས་ཀྱིས་གླང་གསོན་པོ་དེ་བཙོང་ནས་དེའི་རིན་པ་དེ་བགོ་བཤའ་རྒྱབ་དགོས། བརྡུང་ནས་བསད་པའི་ཤ་དེའང་བགོ་བཤའ་རྒྱབ་དགོས།

36འོན་ཀྱང་གླང་དེ་སྔར་ནས་བརྡུང་བས་ལང་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། དེའི་སྐོར་གླང་གི་བདག་པོ་དེ་ལ་རྒྱུས་ཡོད་ཀྱང་ཁོས་གླང་དེ་བསྡམས་ནས་མ་བཞག་པས། གླང་ཤི་བའི་གུན་འཚབ་ཏུ་གླང་གསོན་པོ་ཞིག་ངེས་པར་འཇལ་དགོས། འོན་ཀྱང་ཤི་བའི་སེམས་ཅན་དེ་བདག་པོ་རང་གི་ཉར་ནའང་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ༎

Exodus 21

1 “Now these are the rules that you shall set before them. 2 When you buy a Hebrew slave, he shall serve six years, and in the seventh he shall go out free, for nothing. 3 If he comes in single, he shall go out single; if he comes in married, then his wife shall go out with him. 4 If his master gives him a wife and she bears him sons or daughters, the wife and her children shall be her master’s, and he shall go out alone. 5 But if the slave plainly says, ‘I love my master, my wife, and my children; I will not go out free,’ 6 then his master shall bring him to God, and he shall bring him to the door or the doorpost. And his master shall bore his ear through with an awl, and he shall be his slave forever.

7 “When a man sells his daughter as a slave, she shall not go out as the male slaves do. 8 If she does not please her master, who has designated herb for himself, then he shall let her be redeemed. He shall have no right to sell her to a foreign people, since he has broken faith with her. 9 If he designates her for his son, he shall deal with her as with a daughter. 10 If he takes another wife to himself, he shall not diminish her food, her clothing, or her marital rights. 11 And if he does not do these three things for her, she shall go out for nothing, without payment of money.

12 “Whoever strikes a man so that he dies shall be put to death. 13 But if he did not lie in wait for him, but God let him fall into his hand, then I will appoint for you a place to which he may flee. 14 But if a man willfully attacks another to kill him by cunning, you shall take him from my altar, that he may die.

15 “Whoever strikes his father or his mother shall be put to death.

16 “Whoever steals a man and sells him, and anyone found in possession of him, shall be put to death.

17 “Whoever curses his father or his mother shall be put to death.

18 “When men quarrel and one strikes the other with a stone or with his fist and the man does not die but takes to his bed, 19 then if the man rises again and walks outdoors with his staff, he who struck him shall be clear; only he shall pay for the loss of his time, and shall have him thoroughly healed.

20 “When a man strikes his slave, male or female, with a rod and the slave dies under his hand, he shall be avenged. 21 But if the slave survives a day or two, he is not to be avenged, for the slave is his money.

22 “When men strive together and hit a pregnant woman, so that her children come out, but there is no harm, the one who hit her shall surely be fined, as the woman’s husband shall impose on him, and he shall pay as the judges determine. 23 But if there is harm, then you shall pay life for life, 24 eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, 25 burn for burn, wound for wound, stripe for stripe.

26“When a man strikes the eye of his slave, male or female, and destroys it, he shall let the slave go free because of his eye. 27 If he knocks out the tooth of his slave, male or female, he shall let the slave go free because of his tooth.

28 “When an ox gores a man or a woman to death, the ox shall be stoned, and its flesh shall not be eaten, but the owner of the ox shall not be liable. 29 But if the ox has been accustomed to gore in the past, and its owner has been warned but has not kept it in, and it kills a man or a woman, the ox shall be stoned, and its owner also shall be put to death. 30 If a ransom is imposed on him, then he shall give for the redemption of his life whatever is imposed on him. 31 If it gores a man’s son or daughter, he shall be dealt with according to this same rule. 32 If the ox gores a slave, male or female, the owner shall give to their master thirty shekels of silver, and the ox shall be stoned.

33 “When a man opens a pit, or when a man digs a pit and does not cover it, and an ox or a donkey falls into it, 34 the owner of the pit shall make restoration. He shall give money to its owner, and the dead beast shall be his.

35 “When one man’s ox butts another’s, so that it dies, then they shall sell the live ox and share its price, and the dead beast also they shall share. 36 Or if it is known that the ox has been accustomed to gore in the past, and its owner has not kept it in, he shall repay ox for ox, and the dead beast shall be his.