Bible Study – Jesus the Messiah #026

Bible Study – Jesus the Messiah #026

མད་ཐཱ། 5:17-19

17 “ང་ཡོང་བ་ནི་ཆོས་ཁྲིམས་སམ་ལུང་སྟོན་པའི་བསྟན་པ་མེད་པར་བྱེད་པར་མ་སོམས་ཤིག ང་མེད་པར་བྱེད་དུ་མིན་ཏེ་དེ་ཚོ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡོང་བ་ཡིན།

18 ངས་ཁྱེད་ཚོ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར། གནམ་ས་གཉིས་མ་འདའ་བའི་བར་དུ་ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚེག་གམ་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པར་མི་འགྱུར་གྱི། ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ངེས་ཡིན།

19 དེའི་ཕྱིར་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་གིས་བཀའ་ཁྲིམས་འདི་རྣམས་ལས་ཆུང་ཤོས་ཤིག་དང༌། ཡང་འགལ་ནས་མི་གཞན་རྣམས་ལའང་དེ་ལྟར་བྱེད་པར་སློབ་མཁན་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ནང་དུ་ཆུང་ཤོས་ཟེར་བར་འགྱུར། འོན་ཀྱང་བཀའ་ཁྲིམས་དེ་ཚོ་སྲུང་ཞིང་སློབ་མཁན་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ནང་དུ་ཆེན་པོ་ཟེར་བར་འགྱུར།

 

Matthew 5:17-19 (LSV)

17 Do not suppose that I came to throw down the Law or the Prophets—I did not come to throw down, but to fulfill; 18 for truly I say to you, until the heaven and the earth may pass away, one iota or one tittle may not pass away from the Law, until all may come to pass. 19 Therefore whoever may loose one of these commands—the least—and may teach men so, he will be called least in the kingdom of the heavens, but whoever may do and may teach them, he will be called great in the kingdom of the heavens.

Study notes –

  1. Jesus uphold the Law and the Prophets with reference to instructions and teachings delivered directly from God to Moses and what was revealed to the prophets with regards to righteous living before God
  2. Through upholding the Law and the Prophets a disciple honor God as our Father in heaven

 

བཀའ་ཁྲིམས་སྐྱར་བཤད་ 8:11-17

11ཁྱོད་ཚོས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱོད་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ལ་ནམ་ཡང་མ་བརྗེད་པར་གྱིས་ཤིག དེ་རིང་ངས་སློབ་སྟོན་བྱས་པའི་ཁོང་གི་ཁྲིམས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པར་སྲུང་ཞིག 12ཁྱོད་ཚོར་འདོད་མོས་བཞིན་གྱི་ཁ་ཟས་འགྲུབ་ཅིང་། སྡོད་གནས་ཁང་ཁྱིམ་སོགས་གསར་རྒྱག་བྱས་ཏེ། 13ཁྱོད་ཚོའི་ཕྱུགས་ཟོག་དང་། ལུག་ཁྱུག་དང་། གསེར་དང་དངུལ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཚང་མ་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་སྐབས། 14ཁྱོད་ཚོ་ང་རྒྱལ་མ་སྐྱེས་པར་སྔར་ཁྱོད་ཚོ་ཨི་ཇིབ་དུ་བྲན་གཡོག་གི་གནས་སྟངས་ནས་སྐྱབས་པ་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱོད་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ལ་མ་བརྗེད་པར་བྱོས་ཤིག 15ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཚོ་ལ་དུག་སྦྲུལ་གདུག་པ་ཅན་དང་སྡིག་པ་ར་རྩ་ཡོད་བའི་འབྲོག་སྟོང་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་འཇིགས་རུང་དྲག་པོའི་གནས་དེ་ནས་འཁྲིད་ཕེབས་པ་དང་། ཆུ་མེད་པའི་ཡུལ་དེར་ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཚོའི་ཆེད་དུ་བྲག་རིའི་ནང་ནས་ཆུ་བཏོན་པ་གནང་ངོ་། 16འབྲོག་སྟོང་དུ་ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཚོར་ཟས་སུ་མན་ན་གནང་ཞིང་། ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་ཁ་ཟས་ནི་ཁྱོད་ཚོའི་ཕ་མེས་ཚོས་ཀྱང་དེ་སྔ་ནམ་ཡང་ཟ་མ་མྱོང་བ་ཡིན་ནོ། ཁྱོད་ཚོར་ཚོད་ལྟ་གནང་ཕྱིར་ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཚོར་དཀའ་ངལ་ནང་ཚུད་བཅུག་གནང་བ་དང། མཐར་དངོས་པོ་བཟང་པོ་གནང་ནས་ཁྱོད་ཚོར་བྱིན་རླབས་གནང་ཐུབ་པའིཕྱིར་རོ། 17དེར་བརྟེན་རང་གི་སྟོབས་དང་ནུས་པས་རྒྱུ་དངོས་གསོག་འཇོག་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་ནམ་ཡང་མ་བསམ་ཞིག

 

Deuteronomy 8:11-17

11 Take heed to yourself lest you forget your God YHWH so as not to keep His commands, and His judgments, and His statutes which I am commanding you today; 12 lest you eat and have been satisfied, and build good houses and have inhabited them, 13 and your herd and your flock are multiplied, and silver and gold are multiplied to you, and all that is yours is multiplied, 14 and your heart has been high, and you have forgotten your God YHWH who is bringing you out of the land of Egypt, out of a house of servants; 15 who is causing you to go in the great and the terrible wilderness [with] burning serpent, and scorpion, and thirst—where there is no water; who is bringing out waters to you from the flinty rock; 16 who is causing you to eat manna in the wilderness, which your fathers have not known, in order to humble you, and in order to try you, to do you good in your latter end; 17 and you have said in your heart, My power and the might of my hand have made this wealth for me.