Bible Study – Jesus the Messiah #051

Bible Study – Jesus the Messiah #051

མད་ཐཱ། 22:34-40

34 ཡེ་ཤུས་སཱ་ཅུ་སེ་པ་རྣམས་ལ་སྨྲ་རྒྱུ་མེད་པར་མཛད་པ་ཐོས་ནས་ཕཱ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་འདུས་ཏེ།

35 ཁོ་ཚོའི་ནང་ནས་ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚོད་ལེན་པའི་ཕྱིར་ཁོང་ལ་

36 “སློབ་དཔོན་ལགས། ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གང་ཡིན་” ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས།

37 ཁོང་གིས་མི་དེར་ “རང་གིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག་དང་ཡིད་གཅིག་གིས་བརྩེ་བར་ཟུངས་ཤིག

38 འདི་ནི་བཀའ་རྒྱ་གལ་ཆེ་ཤོས་དང་དང་པོ་དེ་ཡིན། 39 གཉིས་པ་དེ་དང་འདྲ་བ་ཡིན། དེ་ནི་ཁྱིམ་མཚེས་ལ་རང་དང་འདྲ་བར་བརྩེ་བར་ཟུངས།

40 བཀའ་དེ་གཉིས་ལ་ཆོས་ཁྲིམས་ཆ་ཚང་དང༌། ལུང་སྟོན་པའི་བསྟན་པ་རྟེན་ནོ་” ཞེས་གསུངས།

 

Matthew 22:34-40

34 But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. 35 And one of them, a lawyer, asked him a question to test him. 36 “Teacher, which is the great commandment in the Law?” 37 And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. 38 This is the great and first commandment. 39 And a second is like it: You shall love your neighbor as yourself. 40 On these two commandments depend all the Law and the Prophets.”

Study notes –

  1. Jesus emphasis the teaching of Moses
  2. Loving God as the foundation of our faith

 

བཀའ་ཁྲིམས་སྐྱར་བཤད་ 6:5-7

5  ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་སེམས་ཉིད་ཡོངས་དང་ཁྱོད་ཀྱི་སྲོག་ཆང་མ་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྩེ་བ་ཞུ་དགོས། 6  ངས་དེ་རིང་ཁྱོད་ཚོར་བཤད་པའི་བཀའ་རྒྱ་འདི་དག་ནམ་ཡང་མ་བརྗེད་པར། 7  དེའི་སྐོར་རང་གི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སློབ་སྟོན་བྱོས་ཤིག ཡང་ཁྱོད་ཚོ་ནང་དུ་གནས་སྐབས་དང་དེ་བཞིན་ཕྱི་རུ་འགྲོ་སྐབས་དང་། ངལ་གསོ་བརྒྱབ་སྐབས་ལས་ཀ་བྱེད་སྐབས་སོགས་དུས་ཚོས་གང་རུང་ལ་དེའི་སྐོར་ཡང་ཡང་གཏམ་གླེང་བྱོས་ཤིག

 

Deuteronomy 6:5-7

5 You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. 6 And these words that I command you today shall be on your heart. 7 You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise.