མད་ཐཱ། 8 – Gospel of Matthew 8

མད་ཐཱ། 8 – Gospel of Matthew 8

T banner - 280 x 8

8:1  ཡེ་ཤུ་རི་བོ་ལས་མར་འབབ་པའི་དུས་སུ་མི་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས།

When he came down from the mountain, great crowds followed him.

T banner - 280 x 8

8:2  དེའི་ཚེ་མཛེ་ནད་ཅན་ཞིག་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་ཡོང་ནས་པུས་མོ་སར་བཙུགས་ཏེ་  “གཙོ་བོ་ལགས།  གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཐུགས་མཉེས་པ་ཡིན་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་རང་མཛེ་ནད་དག་པར་མཛད་ཐུབ་” ཅེས་སྨྲས།

And behold, a leper came to him and knelt before him, saying, “Lord, if you will, you can make me clean.”

T banner - 280 x 8

8:3  ཡེ་ཤུས་ཕྱག་བརྐྱངས་ནས་ཁོ་ལ་རེག་སྟེ་  “ང་དེ་བཞིན་དུ་བྱེད་འདོད་ཡོད།  དག་པར་གྱུར་ཅིག་”  ཅེས་གསུངས་མ་ཐག་ཁོའི་མཛེ་ནད་དག་པར་གྱུར།

And Jesus[b] stretched out his hand and touched him, saying, “I will; be clean.” And immediately his leprosy was cleansed.

T banner - 280 x 8

8:4  ཡེ་ཤུས་མི་དེར་  “མི་གཞན་ལ་ཅི་ཡང་སྨྲ་བར་མ་བྱོས།  སོང་ལ་རང་གི་ལུས་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་བླ་མར་སྟོན་དང༌།  ཁོ་རྣམས་ལ་བདེན་དཔང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ལུང་སྟོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ཁྱེད་དག་པར་གྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མཆོད་པ་ཞིག་ཕུལ་”  ཞེས་གསུངས། བརྒྱ་དཔོན་གྱི་གཡོག་པོ་བཅོས་པ།

And Jesus said to him, “See that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest and offer the gift that Moses commanded, for a proof to them.”

T banner - 280 x 8

8:5  ཁོང་ཀ་ཕར་ན་ཧུམ་ལ་ཕེབས་སྐབས་དམག་མི་བརྒྱ་དཔོན་ཅིག་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་

When he had entered Capernaum, a centurion came forward to him, appealing to him,

T banner - 280 x 8

8:6  “གཙོ་བོ་ལགས།  ངའི་གཡོག་པོ་ཞ་རིལ་གྱི་ནད་ཕོག་པས་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་མྱོང་སྟེ་ནང་ལ་ཉལ་ཡོད་”  ཅེས་ནན་གྱིས་ཞུས།

“Lord, my servant is lying paralyzed at home, suffering terribly.”

T banner - 280 x 8

8:7  ཡེ་ཤུས་ཁོ་ལ་  “ང་ཡོང་ནས་ཁོའི་ནད་སེལ་བར་བྱ་”  ཞེས་གསུངས་ཀྱང༌།

And he said to him, “I will come and heal him.”

T banner - 280 x 8

8:8  ལན་དུ་བརྒྱ་དཔོན་དེས་  “གཙོ་བོ་ལགས།  ཁྱེད་ངའི་ཁྱིམ་ནང་དུ་ཕེབས་པར་མི་འོས་པས་བཀའ་ཁོ་ན་གསུངས་དང༌།  ངའི་གཡོག་པོ་ནད་ལས་ཐར་བར་འགྱུར།

But the centurion replied, “Lord, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word, and my servant will be healed.

T banner - 280 x 8

8:9  གང་ལགས་ཤེ་ན།  ང་ཡང་གཞན་གྱི་དབང་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་དང༌།  ངའི་འོག་ཏུ་ཡང་དམག་མི་ཡོད།  ངས་དམག་མི་ཞིག་ལ་སོང་ཞེས་ཟེར་ན་འགྲོ  གཞན་ལ་ཚུར་ཤོག་ཅེས་བཤད་ན་ཡོང༌།  ངའི་གཡོག་པོར་ལས་ཀ་དེ་བྱོས་ཤིག་ཅེས་བཤད་ན་ཁོས་དེ་ལྟར་བྱེད་”  ཅེས་ཟེར།

For I too am a man under authority, with soldiers under me. And I say to one, ‘Go,’ and he goes, and to another, ‘Come,’ and he comes, and to my servant, ‘Do this,’ and he does it.”

T banner - 280 x 8

8:10  ཡེ་ཤུས་དེ་གསན་ནས་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ཏེ་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་མི་རྣམས་ལ་ “ངས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར།  ཡི་སི་ར་ཨེལ་ཡུལ་ལའང་ངས་འདི་འདྲ་བའི་དད་སེམས་ཡོད་པའི་མི་མཐོང་མ་མྱོང༌།

When Jesus heard this, he marveled and said to those who followed him, “Truly, I tell you, with no one in Israel have I found such faith.

T banner - 280 x 8

8:11  ངས་ཁྱེད་ཚོར་ཟེར་རྒྱུར།  མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་དང༌།  ཨི་སཱག་དང༌།  ཡ་ཀོབ་དང་མཉམ་དུ་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་ཞལ་ཟས་བཞེས་པའི་ཕྱིར་ཤར་ནུབ་ནས་མི་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་ངེས་ཡིན།

I tell you, many will come from east and west and recline at table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven,

T banner - 280 x 8

8:12  འོན་ཀྱང་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་འབངས་མི་ནི་ཕྱི་རོལ་གྱི་མུན་པའི་ནང་དུ་དབྱུག  ས་ཆ་དེར་ངུ་ཞིང་སོ་ཁྲིག་ཁྲིག་བྱེད་པར་འགྱུར་”  ཞེས་གསུངས།

while the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth.”

T banner - 280 x 8

8:13  ཡང་ཡེ་ཤུས་བརྒྱ་དཔོན་དེ་ལ་  “སོང་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་དད་པ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་”  ཞེས་གསུངས་ནས། དུས་དེ་རང་ལ་གཡོག་པོ་དེ་ནད་ལས་ཐར་བར་གྱུར། ནད་མི་འདྲ་བ་སེལ་བ།

And to the centurion Jesus said, “Go; let it be done for you as you have believed.” And the servant was healed at that very moment.

T banner - 280 x 8

8:14  ཡེ་ཤུ་ཉེ་གནས་པེ་ཏྲོའི་ཁྱིམ་ནང་དུ་ཕེབས་སྐབས།  པེ་ཏྲོའི་བཟའ་ཟླའི་ཨ་མ་ཚ་བ་རྒྱས་ནས་ཉལ་ཁྲིར་ཉལ་བ་ཁོང་གིས་གཟིགས་པས།

And when Jesus entered Peter’s house, he saw his mother-in-law lying sick with a fever.

T banner - 280 x 8

8:15  ཁོ་མོའི་ལག་པ་ལ་རེག་པས་ཚ་བ་འཇགས་ཏེ་ཁོ་མོས་ཡར་ལངས་ནས།  ཁོང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་སོ།

He touched her hand, and the fever left her, and she rose and began to serve him.

T banner - 280 x 8

8:16  དགོང་མོ་དེར་ཁོ་ཚོས་གདོན་འདྲེས་བཟུང་བའི་མི་མང་པོ་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་ཁྲིད་པ་དང༌།  ཁོང་གི་བཀའ་ཡིས་གདོན་འདྲེ་དེ་རྣམས་བསྐྲད་པར་མཛད་ཅིང༌།  ནད་པ་ཐམས་ཅད་གསོ་བར་མཛད།

That evening they brought to him many who were oppressed by demons, and he cast out the spirits with a word and healed all who were sick.

T banner - 280 x 8

8:17  འདི་ནི་ལུང་སྟོན་པ་ཡེ་ཤ་ཡའི་ལུང་བསྟན་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ།  ཁོང་ཉིད། ཁོང་གིས་ང་ཚོའི་ནད་ཀུན་དང༌།།  སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་སེལ་བར་མཛད།།  ཅེས་གསུངས། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་སྐོར།

This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah: “He took our illnesses and bore our diseases.”

T banner - 280 x 8

8:18  ཡེ་ཤུས་རང་གི་མཐའ་སྐོར་ལ་མི་ཚོགས་གཟིགས་སྐབས།  མཚོའི་ཕ་རོལ་ལ་འགྲོ་བའི་བཀའ་གནང༌།

Now when Jesus saw a crowd around him, he gave orders to go over to the other side.

T banner - 280 x 8

8:19  ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཞིག་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་ “སྟོན་པ་ལགས།  ཁྱེད་གང་དུ་ཕེབས་ན་ཡང་ང་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བྱ་”  ཞེས་ཟེར་བས།

And a scribe came up and said to him, “Teacher, I will follow you wherever you go.”

T banner - 280 x 8

8:20  ཡེ་ཤུས་ཁོ་ལ་  “ཝ་ལ་ཝ་ཚང་དང༌།  བྱ་ལ་བྱ་ཚང་ཡོད་ཀྱང༌།  མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ཟེར་མཁན་ལ་མགོ་བཞག་ས་ཙམ་ཡང་མེད་”  ཅེས་གསུངས།

And Jesus said to him, “Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head.”

T banner - 280 x 8

8:21  ཉེ་གནས་རྣམས་ལས་གཅིག་གིས་ཁོང་ལ་  “གཙོ་བོ་ལགས།  སྔོན་ལ་ང་སོང་ནས་ངའི་ཕའི་སྐུ་ཕུང་དུར་སར་འཇུག་པའི་ལུགས་སྲོལ་སྲུང་བའི་དགོངས་པ་གནང་རོགས་”  ཞེས་སྨྲས།

Another of the disciples said to him, “Lord, let me first go and bury my father.”

T banner - 280 x 8

8:22  འོན་ཀྱང་ཁོང་གིས་ཁོ་ལ་  “ངའི་རྗེས་སུ་ཤོག གཤིན་པོ་དང་འདྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་གཤིན་པོ་རྣམས་དུར་དུ་འཇུག་ཆོག་”  ཅེས་གསུངས།  རླུ ང་འཚུབ་འཇགས་པར་མཛད་པ།

And Jesus said to him, “Follow me, and leave the dead to bury their own dead.”

T banner - 280 x 8

8:23  ཡེ་ཤུ་གྲུའི་ནང་འཛུལ་ནས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས།

And when he got into the boat, his disciples followed him.

T banner - 280 x 8

8:24  གློ་བུར་དུ་མཚོའི་སྒང་ལ་རླུང་འཚུབ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ་རྦ་རླབས་གྲུའི་ནང་ཡོང་ནས་གྲུ་ཆུས་ཁེངས་གྲབས་བྱེད།  འོན་ཀྱང་ཡེ་ཤུ་གཟིམས་ཡོད།

And behold, there arose a great storm on the sea, so that the boat was being swamped by the waves; but he was asleep.

T banner - 280 x 8

8:25  ཁོ་ཚོ་ཉེ་བར་ཡོང་ནས་ཁོང་མནལ་སད་དེ་  “གཙོ་བོ་ལགས།  ང་ཚོ་འཆི་བ་ལ་ཐུག་པས་སྐྱོབ་པར་མཛོད་ཅིག་”  ཅེས་ཟེར།

And they went and woke him, saying, “Save us, Lord; we are perishing.”

T banner - 280 x 8

8:26  ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་  “ཁྱོད་ཚོ་དད་ཆུང་བ་རྣམས།  ཞེད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་” ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཡར་བཞེངས་ནས་རླུང་དང་མཚོ་ལ་བཀའ་བཀྱོན་མཛད་ཅིང༌།  དེ་ཚོ་ཡོངས་སུ་ཞི་བར་གྱུར།

And he said to them, “Why are you afraid, O you of little faith?” Then he rose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm.

T banner - 280 x 8

8:27  ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ་ཁོ་ཚོས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་  “སྐྱེས་བུ་འདི་ཅི་ལྟར་ཡིན། རླུང་དང་མཚོ་ཡིས་ཀྱང་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པར་བྱེད་”  ཅེས་ཟེར། གདོན་འདྲེ་བསྐྲད་པ།

And the men marveled, saying, “What sort of man is this, that even winds and sea obey him?”

T banner - 280 x 8

8:28  མཚོའི་ཕ་རོལ་གད་དེ་རེའི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་དང༌།  གདོན་འདྲེས་བཟུང་བའི་མི་གཉིས་དུར་ཁང་གི་ཁྲོད་ནས་ཐོན་ཏེ་ཁོང་དང་མཇལ།  ཁོ་ཚོ་ཧ་ཅང་དྲག་པོ་ཡིན་པས་སུའང་ལམ་དེར་འགྲོ་མ་ཐུབ།

And when he came to the other side, to the country of the Gadarenes, two demon-possessed men met him, coming out of the tombs, so fierce that no one could pass that way.

T banner - 280 x 8

8:29  གློ་བུར་དུ་ཁོ་ཚོས་སྐད་ཆེན་པོས་  “ཀྱེ་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས།  ངེད་རྣམས་ཁྱེད་དང་འབྲེལ་བ་ཅི་ཡོད།  དུས་ལ་བབ་པའི་སྔོན་ལ་ང་ཚོར་མནར་གཅོད་གཏོང་བའི་ཕྱིར་ཕེབས་པ་ཡིན་ནམ་”  ཞེས་ཟེར།

And behold, they cried out, “What have you to do with us, O Son of God? Have you come here to torment us before the time?”

T banner - 280 x 8

8:30  ཐག་རིང་ཙམ་ལ་ཕག་ཁྱུ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཚོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌།

Now a herd of many pigs was feeding at some distance from them.

T banner - 280 x 8

8:31  གདོན་འདྲེ་དེ་ཚོས་ཁོང་ལ་  “ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོ་ཕར་བསྐྲད་ན།  ཕག་ཁྱུའི་ཁྲོད་ལ་གཏོང་བར་མཛོད་”  ཅེས་ཞུ་བ་ཆེན་པོ་ཕུལ།

And the demons begged him, saying, “If you cast us out, send us away into the herd of pigs.”

T banner - 280 x 8

8:32  ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་  “སོང་ཞིག་”  ཅེས་གསུངས་པས་གདོན་འདྲེ་དེ་ཚོ་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ་ཕག་པའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཤིང༌།  ཕག་ཁྱུ་ཧྲིལ་པོ་གཡང་གཟར་ནས་མཆོངས་ཤིང་མཚོའི་ནང་དུ་ནུབ་སྟེ་ཤི།

And he said to them, “Go.” So they came out and went into the pigs, and behold, the whole herd rushed down the steep bank into the sea and drowned in the waters.

T banner - 280 x 8

8:33  ཕག་རྫི་རྣམས་གྲོང་ཁྱེར་ལ་བྲོས་ནས་གདོན་འདྲེས་བཟུང་བའི་མི་རྣམས་ལ་གང་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་བཤད།

The herdsmen fled, and going into the city they told everything, especially what had happened to the demon-possessed men.

T banner - 280 x 8

8:34  གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤུ་མཇལ་བར་ཡོང་སྟེ།  ཁོང་མཐོང་ནས་ས་ཆ་གཞན་ལ་ཕེབས་རྒྱུར་ཞུ་བ་ཡང་ཡང་ཕུལ་ལོ།།

And behold, all the city came out to meet Jesus, and when they saw him, they begged him to leave their region.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8