གསུང་མགུར 19 – Psalm 19

གསུང་མགུར 19 – Psalm 19

1  དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དཔལ་དང་གཟི་བརྗིད་སྐོར།  ཀུན་ཁྱབ་ནམ་མཁའི་གསལ་པོར་མངོན་པར་བྱས།

ཁོང་གི་མཛད་འཕྲིན་མཐའ་དག་རྣམས་ཀྱི་སྐོར།  ཞིབ་གསལ་ངང་དུ་ནམ་མཁས་མངོན་པར་བྱས།

2  ཉིན་མོ་རེ་རེར་སང་ཉིན་གྱི་ཆེད་དུ།  ཁོང་གི་མཛད་འཕྲིན་སྐོར་ལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད།

མཚན་མོ་རེ་རེར་རྗེས་མའི་མཚན་དེ་ལ།  ཁོང་གི་མཛད་པའི་སྐོར་ལ་སྐྱར་བཤད་བྱེད།

3  སྐད་དང་ཚིག་བརྗོད་བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་པར།  དེ་བཞིན་སྐད་སྒྲ་གང་ཡང་མ་འདོན་མོད།

4  འོན་ཀྱང་དེ་ཚོས་འབོད་པའི་སྐད་སྒྲ་དེ།  འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་སླེབས་པར་བྱས་པ་དང་།

དེ་ནི་ས་གཞིའི་མཐའ་བར་ཀུན་གྱིས་ཐོས།  དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་གནམ་གྱི་ནང་དུ་ཡང་།

ཉི་མའི་དོན་དུ་གནས་ཤིག་བཀོད་གནང་མཛད།

5  དེ་ནི་དགའ་བའི་བག་མའི་མག་པ་བཞིན།  སྔ་དྲོའི་དུས་སུ་ཐོན་ཏེ་ཡར་ལ་ཡོང་།

འདོད་ལྡན་པའི་བང་རྒྱུག་མཁན་དང་འདྲ་བར་འོང་།

6  གནམ་གྱི་མུ་འཁྱུག་གཅིག་ནས་གཞན་བར་སླེབས།  དེ་ཡི་དྲོད་ལས་སུ་ཡང་གབ་མི་ནུས༎

7  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན།

དེ་ཡི་ནུས་སྟོབས་གསར་པ་སྦྱིན་པར་ནུས།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་རྒྱར་བློ་བཅོལ་འོས་ལགས་ཤིང་།

ཤེས་རབ་མེད་པར་ཤེས་རབ་སྦྱིན་ནུས་སོ།

8  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཁྲིམས་དྲང་ཞིང་བདེན་ལགས་པས།

དེ་དག་སྲུང་བའི་མི་རྣམས་དགའ་ཞིང་བདེ།

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཁྲིམས་དྲང་ཞིང་ཚུལ་མཐུན་ལགས།

དེས་ནི་མི་ཡི་བསམ་ཤེས་རྒྱས་པར་སྦྱིན།

9  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་གུས་ཞབས་ད་ནི་ལེགས་པ་ཡིན།

དུས་རྒྱུན་ཆེད་དུ་དེ་ནི་བརྟན་པོར་གནས།

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཁྲིམས་རྣམས་དྲང་ཞིང་བདེན་ལགས་པས།

དེ་ནི་ཕྱོགས་ཞེན་ཉེ་རིང་ཀུན་ལས་བྲལ།

10  རིན་ཆེན་གསེར་ནི་བཙོ་མ་ལས་ཀྱང་ལྷག།  དེ་ལ་ཀུན་གྱིས་མོས་ཤིང་བདག་འདོད་བྱེད།

དེ་ནི་སྦྲང་རྩི་བཟང་ཤོས་ལས་ཀྱང་མངར།

11  དེས་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བྲན་པོ་བདག་ཉིད་ལ།  བློ་དང་རིག་པ་ཤེས་རབ་སྦྱིན་པར་མཛད།

དེ་དག་བརྩི་སྲུང་ཞུས་པའི་སྒྲུབ་འབྲས་སུ།  ང་ལ་བྱ་དགའ་གནང་སྦྱིན་བཟང་པོ་ཐོབ།

12  སྐྱེ་བོ་སུས་ཀྱང་རང་སྐྱོན་མི་མཐོང་བས།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱིས་བདག་ཉིད་ལ།

གསང་བའི་ཉེས་སྐྱོན་རྣམས་ལས་སྐྱོབ་པར་མཛད།

13  རང་གིས་ཤེས་བཞིན་བྱས་པའི་སྡིག་པ་ལས།  ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་སྐྱབས་གནང་བར་མཛོད།

ང་ནི་སྡིག་པ་དེ་འདྲའི་མངའ་འོག་ཏུ་ཚུད་མི་བཅུག་རོགས་གནང་།

དེ་འདྲ་མཛད་པའི་སྒོ་ནས་བདག་ཉིད་ནི།  སྡིག་སྤྱོད་ལས་ངན་དག་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར།

14  ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ནི་ང་ཡི་སྐྱབས་གནས་དང་།

ཐར་ལམ་མགོན་སྐྱབས་མཛད་པོ་ཡིན་པས་ན།  ང་ཡི་ཚིག་དང་བསམ་བློ་གཉིས་པོ་ནི།

ཁྱེད་ལ་ངོས་ལེན་འོས་པ་ཡིན་པར་ཤོག།

 

 

1 The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork. 2 Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. 3 There is no speech, nor are there words, whose voice is not heard. 4 Their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the world. In them he has set a tent for the sun, 5 which comes out like a bridegroom leaving his chamber, and, like a strong man, runs its course with joy. 6 Its rising is from the end of the heavens, and its circuit to the end of them, and there is nothing hidden from its heat.

7 The law of the Lord is perfect, reviving the soul; the testimony of the Lord is sure, making wise the simple; 8 the precepts of the Lord are right, rejoicing the heart; the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes; 9 the fear of the Lord is clean, enduring forever; the rules of the Lord are true, and righteous altogether. 10 More to be desired are they than gold, even much fine gold; sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. 11 Moreover, by them is your servant warned; in keeping them there is great reward.

12 Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. 13 Keep back your servant also from presumptuous sins; let them not have dominion over me! Then I shall be blameless, and innocent of great transgression.

14 Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer.

 

ti