མད་ཐཱ། 9 – Gospel of Matthew 9

མད་ཐཱ། 9 – Gospel of Matthew 9

T banner - 280 x 8

9:1  ཡེ་ཤུ་གྲུའི་ནང་བཞུགས་ནས་མཚོའི་ཕ་རོལ་དུ་རང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་ཕེབས།

And getting into a boat he crossed over and came to his own city.

T banner - 280 x 8

9:2  དེ་ནས་མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གོམ་པ་སྤོ་མི་ཐུབ་པའི་ནད་པ་གཅིག་ཉལ་ཁྲི་སྟེང་ལ་ཁུར་ནས་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་འོངས།  ཁོ་ཚོའི་དད་སེམས་མཁྱེན་ནས་ཁོང་གིས་ནད་པ་དེར་  “བུ། བློ་བདེ་བར་བྱོས་ཤིག  ཁྱེད་ཀྱི་སྡིག་ཉེས་བསལ་ཟིན་པ་ཡིན་”  ཞེས་གསུངས་པས།

And behold, some people brought to him a paralytic, lying on a bed. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, “Take heart, my son; your sins are forgiven.”

T banner - 280 x 8

9:3  དེར་ཡོད་པའི་ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཁ་ཤས་ཀྱི་བསམ་པ་ལ་མི་འདིས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་སྙམ།

And behold, some of the scribes said to themselves, “This man is blaspheming.”

T banner - 280 x 8

9:4  ཁོ་ཚོའི་བསམ་པ་མཁྱེན་ནས་ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོར་  “ཁྱོད་ཚོས་བསམ་བློ་ངན་པ་འདི་ལྟར་བཏང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན།

But Jesus, knowing their thoughts, said, “Why do you think evil in your hearts?

T banner - 280 x 8

9:5  ཁྱེད་ཀྱི་སྡིག་ཉེས་བསལ་ཟིན་ཟེར་བ་ལས་སླ་པོ་ཡིན་ནམ།  ཡང་ན།  ལོངས་ལ་སོང་ཞིག་ཟེར་བ་ལས་སླ་པོ་ཡིན།

For which is easier, to say, ‘Your sins are forgiven,’ or to say, ‘Rise and walk’?

T banner - 280 x 8

9:6  འོན་ཀྱང་མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་འདིར་སྡིག་ཉེས་སེལ་བའི་དབང་ཡོད་པ་ཁྱོད་ཚོས་ཤེས་པའི་ཕྱིར༌༌༌༌”  ཞེས་གསུངས་ནས་ཁོང་གིས་ནད་པ་དེ་ལ་  “ལོངས་ལ་ཉལ་ཁྲི་ཁྱེར་ནས་ནང་ལ་ལོག་ཅིག་”  ཅེས་གསུངས་པས།

But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins”—he then said to the paralytic—“Rise, pick up your bed and go home.”

T banner - 280 x 8

9:7  མི་དེ་ཡར་ལངས་ནས་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིར་ལོག

And he rose and went home.

T banner - 280 x 8

9:8  མི་ཚོགས་ཀྱིས་དེ་མཐོང་ནས་ཡ་མཚན་གྱིས་ཁེངས་ཤིང༌། དེ་ལྟར་ཆེ་བའི་དབང་མི་རྣམས་ལ་གནང་མཁན་གྱི་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ། མད་ཐཱ་ཉེ་གནས་སུ་བོས་པ།

When the crowds saw it, they were afraid, and they glorified God, who had given such authority to men.

T banner - 280 x 8

9:9  ཡེ་ཤུ་ཕར་ཕེབས་པའི་དུས་སུ་མད་ཐཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་ཁྲལ་སྡུད་སར་བསྡད་ཡོད་པ་ཁོང་གིས་གཟིགས་ནས་ཁོ་ལ་  “ཁྱེད་རང་ངའི་རྗེས་སུ་ཤོག་”  ཅེས་གསུངས་པས།  ཁོ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས།

As Jesus passed on from there, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, “Follow me.” And he rose and followed him.

T banner - 280 x 8

9:10  ཡེ་ཤུས་ཁྱིམ་ནང་དུ་ཞལ་ལག་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ།  ཁྲལ་སྡུད་མཁན་དང་སྡིག་ཉེས་ཅན་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་ནས་ཡེ་ཤུ་དང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་མཉམ་དུ་ཟས་ཟ་བཞིན་ཡོད།

And as Jesus reclined at table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and his disciples.

T banner - 280 x 8

9:11  དེ་ཕཱ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་ནས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་  “ཁྱོད་ཚོའི་སྟོན་པས་ཁྲལ་སྡུད་མཁན་དང་སྡིག་ཉེས་ཅན་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་ཞལ་ལག་བཞེས་བཞིན་པ་འདི་ཅི་ཡིན་”  ཞེས་ཟེར།

And when the Pharisees saw this, they said to his disciples, “Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?”

T banner - 280 x 8

9:12  ཡེ་ཤུས་གཏམ་དེ་གསན་ནས་  “ཁམས་བཟང་པོའི་མི་རྣམས་ལ་སྨན་པ་མི་དགོས་ཀྱི། ནད་པ་ཚོ་ལ་དགོས་སོ།

But when he heard it, he said, “Those who are well have no need of a physician, but those who are sick.

T banner - 280 x 8

9:13  སོང་ལ།  ང་ནི་མཆོད་པ་ལ་མི་དགའ་བར་སྙིང་རྗེའི་སེམས་ལ་དགའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག  ང་རང་ནི་མི་དྲང་ལྡན་རྣམས་འབོད་དུ་ཡོང་བ་མ་ཡིན་གྱི།  མི་སྡིག་ཅན་རྣམས་འབོད་དུ་ཡོང་བ་ཡིན་”  ཞེས་གསུངས།  སྨྱུང་གནས་སྐོར་འདྲི་བ།

Go and learn what this means: ‘I desire mercy, and not sacrifice.’ For I came not to call the righteous, but sinners.”

T banner - 280 x 8

9:14  དེ་ནས་ཁྲུས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་གྱི་སློབ་མ་འགའ་ཞིག་ཡོང་ནས་ཡེ་ཤུ་ལ་  “ང་ཚོ་དང་ཕཱ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྱུང་གནས་སྲུང་ཡང༌།  ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྱུང་གནས་མི་སྲུང་བ་དེ་ཅི་ཡིན་”  ཞེས་དྲིས།

Then the disciples of John came to him, saying, “Why do we and the Pharisees fast,[c] but your disciples do not fast?”

T banner - 280 x 8

9:15  ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོར་  “ཆང་སའི་སྐབས།  མག་པའི་རོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མག་པ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་དུས་མྱ་ངན་བྱེད་སྲིད་དམ།  འོན་ཀྱང་མག་པ་ཁོ་ཚོ་དང་ཁ་འབྲལ་བའི་དུས་ལ་འབབ་ཡོང༌།  དུས་དེར་ཁོ་ཚོས་སྨྱུང་གནས་སྲུང་ངེས་སོ།

And Jesus said to them, “Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast.

T banner - 280 x 8

9:16  མི་སུས་ཀྱང་རས་མཐུག་པོས་གོས་སྲབ་པོར་ལྷན་པ་མི་རྒྱག  ལྷན་པ་བརྒྱབ་ན་རས་མཐུག་པོ་དེས་གོས་སྲབ་པོའི་སྲུབས་ཁ་ཇེ་ཆེར་འགྲོའོ།

No one puts a piece of unshrunk cloth on an old garment, for the patch tears away from the garment, and a worse tear is made.

T banner - 280 x 8

9:17  ཡང་མི་སུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་རྒུན་འབྲུམ་ཆང་གསར་པ་པགས་པའི་ཁུག་མ་རྙིང་པའི་ནང་བསྙལ་བར་མི་བྱ་སྟེ།  གལ་ཏེ་བསྙལ་ཚེ་ཆང་འཕེལ་ནས་ཁུག་མ་རྙིང་པ་གས་ཏེ་ཆང་དང་ཁུག་མ་གཉིས་ཀ་འཕྲོ་བརླག་འགྲོ་བར་འགྱུར།  རྒུན་འབྲུམ་ཆང་གསར་པ་དེ་ཁུག་མ་གསར་པའི་ནང་དུ་བླུགས་ནས་གཉིས་ཀ་འཕྲོ་བརླག་མ་འགྲོ་བར་གནས་”  ཞེས་གསུངས།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་བུ་མོ་ཞིག་སླར་གསོན་དུ་བཅུག་པ།

Neither is new wine put into old wineskins. If it is, the skins burst and the wine is spilled and the skins are destroyed. But new wine is put into fresh wineskins, and so both are preserved.”

T banner - 280 x 8

9:18  ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་དེ་ལྟར་གསུང་སྐབས་དེར་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་འདུ་ཁང་གི་དཔོན་པོ་ཞིག་འོངས་ནས་ཁོང་གི་ཞབས་ལ་གཏུག་སྟེ་  “ངའི་བུ་མོ་ད་ལྟ་རང་ཤི་སོང༌།  འོན་ཏེ་ཁྱེད་ཕེབས་ནས་ཁོ་མོའི་ལུས་སྟེང་ལ་ཕྱག་འཇོག་པར་མཛད་ན་དེ་ནས་ཁོ་མོ་གསོན་པར་འགྱུར་”  ཞེས་ཞུས་ནས།

While he was saying these things to them, behold, a ruler came in and knelt before him, saying, “My daughter has just died, but come and lay your hand on her, and she will live.”

T banner - 280 x 8

9:19  ཡེ་ཤུ་བཞེངས་ནས་ཉེ་གནས་དང་མཉམ་དུ་མི་དེའི་རྗེས་སུ་ཕེབས།

And Jesus rose and followed him, with his disciples.

T banner - 280 x 8

9:20  གློ་བུར་དུ་བུད་མེད་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ལུས་ནས་ཁྲག་འཛིར་བའི་ནད་ཕོག་པ་གཅིག་ཁོང་གི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོང་ཞིང༌།  ཁོང་གི་སྟོད་གོས་ཀྱི་མཐའ་འཛར་ལ་རེག

And behold, a woman who had suffered from a discharge of blood for twelve years came up behind him and touched the fringe of his garment,

T banner - 280 x 8

9:21  གང་ཡིན་ཞེ་ན། གལ་སྲིད་ངས་ཁོང་གི་ན་བཟའ་གཅིག་པུ་ལ་རེག་ན་ང་ནད་ལས་ཐར་འོང་བསམས།

for she said to herself, “If I only touch his garment, I will be made well.”

T banner - 280 x 8

9:22  ཡེ་ཤུས་སྐུ་ཕྱིར་འཁོར་ཏེ་ཁོ་མོར་གཟིགས་པ་དང་  “བུ་མོ། བློ་བདེ་བར་གྱུར་ཅིག ཁྱོད་ཀྱི་དད་པས་ཁྱོད་རང་ནད་ལས་ཐར་བ་ཡིན་”  ཞེས་གསུངས་མ་ཐག་ཁོ་མོ་ནད་ལས་ཐར་བར་གྱུར།

Jesus turned, and seeing her he said, “Take heart, daughter; your faith has made you well.” And instantly the woman was made well.

T banner - 280 x 8

9:23  ཡེ་ཤུ་དཔོན་པོའི་ཁྱིམ་ལ་ཕེབས་དུས་ཁོང་གིས་གླིང་བུ་གཏོང་མཁན་དང༌།  མི་ཚོགས་ཀྱིས་ཅ་ཅོ་འདོན་པ་གཟིགས་ནས།

And when Jesus came to the ruler’s house and saw the flute players and the crowd making a commotion,

T banner - 280 x 8

9:24  ཁོང་གིས་ཁོ་རྣམས་ལ་  “བུ་མོ་དེ་ཤི་མེད་པར་གཉིད་ཁུག་འདུག་པས་འདི་ནས་ཕར་སོང་ཞིག་”  ཅེས་གསུངས་པས།  ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་ཁྲེལ་དགོད་བྱས།

he said, “Go away, for the girl is not dead but sleeping.” And they laughed at him.

T banner - 280 x 8

9:25  འོན་ཀྱང་མི་ཚོགས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བཏོན་ནས་ཁོང་ཁྱིམ་ནང་དུ་ཕེབས་ཏེ་བུ་མོའི་ལག་པ་ནས་འཇུས་པས་བུ་མོ་ཡར་ལངས།

But when the crowd had been put outside, he went in and took her by the hand, and the girl arose.

T banner - 280 x 8

9:26  གནས་ཚུལ་འདི་ས་ཕྱོགས་དེའི་གང་སར་ཁྱབ།  ལོང་བ་གཉིས་དང་ལྐུགས་པ་གཅིག

And the report of this went through all that district.

T banner - 280 x 8

9:27  ཡེ་ཤུ་དེ་ནས་ཕར་ཕེབས་པའི་ཚེ།  མི་ལོང་བ་གཉིས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་སྐད་ཆེན་པོས་  “ཀྱེ་རྒྱལ་པོ་དཱ་བིད་ཀྱི་སྲས།  ང་ཚོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་”  ཞེས་ཞུས།

And as Jesus passed on from there, two blind men followed him, crying aloud, “Have mercy on us, Son of David.”

T banner - 280 x 8

9:28  ཁོང་ཁྱིམ་ལ་ཞུགས་དུས་མི་ལོང་བ་དེ་གཉིས་ཁོང་གི་མདུན་དུ་ཡོང༌།  ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་  “ངས་དོན་འདི་སྒྲུབ་པར་ཡིད་ཆེས་སམ་”  ཞེས་གསུངས་པས་ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་  “གཙོ་བོ་ལགས།  ཡིད་ཆེས་སོ་”  ཞེས་སྨྲས།

When he entered the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, “Do you believe that I am able to do this?” They said to him, “Yes, Lord.”

T banner - 280 x 8

9:29  དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོའི་མིག་ཟུང་ལ་རེག་སྟེ་ཁོ་གཉིས་ལ་  “ཁྱེད་ཚོའི་ཡིད་ཆེས་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་”  ཞེས་གསུངས་པས།

Then he touched their eyes, saying, “According to your faith be it done to you.”

T banner - 280 x 8

9:30  ཁོ་ཚོའི་མིག་ཕྱེ། ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོར་  “དོན་འདི་མི་གཞན་ལ་མ་ཤོད་ཅིག་”  ཅེས་ནན་གྱིས་བསྐུལ་ཡང༌།

And their eyes were opened. And Jesus sternly warned them, “See that no one knows about it.”

T banner - 280 x 8

9:31  མི་དེ་གཉིས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཐོན་པ་དང༌།  གཏམ་མང་པོ་བཤད་པས་ཁོང་གི་སྙན་གྲགས་ཡུལ་དེའི་གང་སར་ཁྱབ།

But they went away and spread his fame through all that district.

T banner - 280 x 8

9:32  ལོང་བ་དེ་གཉིས་ཕར་ཕྱིན་རྗེས་མི་གཞན་པས་གདོན་འདྲེས་བཟུང་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་མི་ཐུབ་པའི་མི་ཞིག་ཁོང་གི་མདུན་དུ་ཁྲིད།

As they were going away, behold, a demon-oppressed man who was mute was brought to him.

T banner - 280 x 8

9:33  ཡེ་ཤུས་གདོན་འདྲེ་དེ་ཕྱིར་བསྐྲད་རྗེས་ལྐུགས་པ་དེས་སྐད་ཆ་བཤད་པས་མི་ཚོགས་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་  “ཡི་སི་ར་ཨེལ་ཡུལ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་ནམ་ཡང་མ་མཐོང་”  ཞེས་སྨྲས།

And when the demon had been cast out, the mute man spoke. And the crowds marveled, saying, “Never was anything like this seen in Israel.”

T banner - 280 x 8

9:34  འོན་ཀྱང་ཕཱ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ཀྱིས་  “བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོས་གདོན་འདྲེ་སྐྲོད་”  ཅེས་སྨྲས།  ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཉུང་བའི་སྐོར།

But the Pharisees said, “He casts out demons by the prince of demons.”

T banner - 280 x 8

9:35  དེ་ནས་ཡེ་ཤུ་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ཐམས་ཅད་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་ཏེ།  ཁོ་ཚོའི་འདུ་ཁང་རྣམས་ལ་ཆོས་བསྟན་པ་དང༌།  དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་འཕྲིན་བཟང་བསྒྲགས་པ། ནད་རིགས་ཀུན་སེལ་བར་མཛད།

And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction.

T banner - 280 x 8

9:36  མི་ཚོགས་མང་པོ་ནི་རྫི་བོ་མེད་པའི་ལུག་དང་འདྲ་བར་རོགས་མེད་པ་དང་སྡུག་ཕོག་ཡོད་པར་གཟིགས་པས།  ཁོང་གི་ཐུགས་ལ་སྙིང་རྗེ་འཁྲུངས།

When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd.

T banner - 280 x 8

9:37  ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་  “སྟོན་ཐོག་རྔ་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་མེད་པས།

Then he said to his disciples, “The harvest is plentiful, but the laborers are few;

T banner - 280 x 8

9:38  ལོ་ཏོག་གི་བདག་པོར་སྟོན་ཐོག་སྡུད་མཁན་རྣམས་རང་གི་ས་ཞིང་ལ་གཏོང་བར་ཞུས་ཤིག་”  ཅེས་གསུངས་སོ།།

therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest.”

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8