མད་ཐཱ། 12 – Gospel of Matthew 12

མད་ཐཱ། 12 – Gospel of Matthew 12

T banner - 280 x 8

12:1  དེའི་དུས་སུ་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ལ་ཡེ་ཤུ་ཞིང་ཁ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་སྐབས།  ཁོང་གི་ཉེ་གནས་རྣམས་ལྟོགས་པས་འབྲུ་ཡི་སྙེ་མ་བཏོགས་ཏེ་ཟ་བཞིན་ཡོད།

At that time Jesus went through the grain fields on the Sabbath. His disciples were hungry, and they began to pluck heads of grain and to eat.

T banner - 280 x 8

12:2  ཕཱ་རུ་ཤི་པས་དེ་མཐོང་ནས་ཁོང་ལ་  “ལྟོས་ཤིག ཁྱེད་ཀྱི་ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱིས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་ལས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་”  ཅེས་ཟེར།

But when the Pharisees saw it, they said to him, “Look, your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath.”

T banner - 280 x 8

12:3  ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་  “རྒྱལ་པོ་དཱ་བིད་དང་ཁོང་གི་འཁོར་གཡོག་རྣམས་ཀྱིས་ལྟོགས་པའི་ཚེ་ཅི་ཞིག་བྱས་པ་དེ་ཡང་ཁྱེད་ཚོས་བཀླགས་མ་མྱོང་ངམ།

He said to them, “Have you not read what David did when he was hungry, and those who were with him:

T banner - 280 x 8

12:4  ཁོང་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ལ་ཕེབས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་གྱི་བག་ལེབ་བླངས་ནས་འཁོར་གཡོག་དང་མཉམ་དུ་བཟས།  བཀའ་ཁྲིམས་ལྟར་ན་བག་ལེབ་དེ་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལས་གཞན་སུས་ཀྱང་ཟ་མི་ཆོག

how he entered the house of God and ate the bread of the Presence, which it was not lawful for him to eat nor for those who were with him, but only for the priests?

T banner - 280 x 8

12:5  ཡང་ན་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་མཆོད་ཁང་གི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ངལ་གསོ་བའི་ཁྲིམས་དང་འགལ་ཡང་སྐྱོན་མེད་པ་ཡིན་པར་ཁྱེད་ཚོས་ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱི་མདོ་ལ་བཀླགས་མ་མྱོང་ངམ།

Or have you not read in the Law how on the Sabbath the priests in the temple profane the Sabbath and are guiltless?

T banner - 280 x 8

12:6  ངས་ཁྱེད་ཚོར་ཟེར་རྒྱུར།  མཆོད་ཁང་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་འདིར་ཡོད།

I tell you, something greater than the temple is here.

T banner - 280 x 8

12:7  ང་ནི་མཆོད་པ་ལ་མི་དགའ་བར་སྙིང་རྗེའི་སེམས་ལ་དགའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་རྟོགས་པ་ཡིན་ན།  ཁྱེད་ཚོས་སྐྱོན་མེད་པ་རྣམས་ལ་སྐྱོན་འདོགས་བྱས་མེད་དོ།

And if you had known what this means, ‘I desire mercy, and not sacrifice,’ you would not have condemned the guiltless.

T banner - 280 x 8

12:8  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ནི་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་སོ་” ཞེས་གསུངས།  ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ལག་འཁུམས་པ་བཅོས་པ།

For the Son of Man is lord of the Sabbath.”

T banner - 280 x 8

12:9  ཡེ་ཤུ་ས་ཆ་དེ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་འདུ་ཁང་ནང་དུ་ཕེབས།

He went on from there and entered their synagogue.

T banner - 280 x 8

12:10  ལག་པ་འཁུམས་པ་ཞིག་དེ་རུ་ཡོད་པས་ཁོ་ཚོས་ཡེ་ཤུ་ལ་སྐྱོན་འདོགས་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཁོང་ལ་  “ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ནད་བཅོས་ཆོག་གམ་”  ཞེས་དྲིས་པ་དང༌།

And a man was there with a withered hand. And they asked him, “Is it lawful to heal on the Sabbath?”— so that they might accuse him.

T banner - 280 x 8

12:11  ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་  “ཁྱོད་ཚོའི་ནང་སུ་ཞིག་ལ་ལུག་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ས་དོང་ལ་ལྷུངས་ན་དེ་བཟུང་ནས་མི་འདོན་ནམ།

He said to them, “Which one of you who has a sheep, if it falls into a pit on the Sabbath, will not take hold of it and lift it out?

T banner - 280 x 8

12:12  ལུག་གཅིག་ལས་མི་ནི་རིན་ཆེ་བས།  ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ལས་བཟང་པོ་བྱེད་ཆོག་གོ་”  ཞེས་གསུངས།

Of how much more value is a man than a sheep! So it is lawful to do good on the Sabbath.”

T banner - 280 x 8

12:13  དེ་ནས་ཁོང་གིས་མི་དེར་  “ལག་པ་རྐྱོངས་ཤིག་”  ཅེས་གསུངས་ཏེ།  ཁོས་ལག་པ་བརྐྱངས་ཤིང་ནད་གསོས་པར་གྱུར་བས་ལག་པ་ཡ་གཅིག་དང་འདྲ་བར་གྱུར།

Then he said to the man, “Stretch out your hand.” And the man stretched it out, and it was restored, healthy like the other.

T banner - 280 x 8

12:14  དེ་ནས་ཕཱ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ཕྱི་ལ་སོང་ནས་ཡེ་ཤུ་དགྲོང་རྒྱུའི་ངན་ཇུས་བྱས་ཀྱང༌།

But the Pharisees went out and conspired against him, how to destroy him.

T banner - 280 x 8

12:15  ཁོང་གིས་དེའི་སྐོར་མཁྱེན་ནས་ས་ཆ་དེ་དང་ཁ་བྲལ།  མི་མང་པོ་ཞིག་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས།  ཁོང་གིས་ནད་པ་ཐམས་ཅད་གསོས་པར་མཛད་ཅིང༌།

Jesus, aware of this, withdrew from there. And many followed him, and he healed them all

T banner - 280 x 8

12:16  མི་དེ་ཚོ་ལ་ཁོང་མངོན་པར་མི་བྱེད་པའི་བཀའ་གནང༌།

and ordered them not to make him known.

T banner - 280 x 8

12:17  འདི་ནི་ལུང་སྟོན་པ་ཡེ་ཤ་ཡཱ་ཡི་ལུང་བསྟན་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན།  ཁོང་གིས།

This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah:

T banner - 280 x 8

12:18  ལྟོས་དང་ང་ཡིས་བདམས་པའི་ཞབས་ཕྱི་ནི།།  ང་ཡི་གཅེས་པར་འོས་ལ་སེམས་ནས་དགའ།།  ང་ཡིས་ཐུགས་ཉིད་ཁོང་ལ་སྤྲོད་པར་བྱ།།  ཁོང་གིས་ཕྱི་པ་རྣམས་ལ་ཞལ་ལྕེ་བསྒྲག །

“Behold, my servant whom I have chosen, my beloved with whom my soul is well pleased. I will put my Spirit upon him, and he will proclaim justice to the Gentiles.

T banner - 280 x 8

12:19  རྩོད་པར་མི་བྱེད་ཟང་ཟིང་སྒྲ་ཡང་མེད།།  སྲང་ལམ་ནང་ན་ཁོང་གི་གསུང་མི་ཐོས།།

He will not quarrel or cry aloud, nor will anyone hear his voice in the streets;

T banner - 280 x 8

12:20  ཆག་ལ་ཁད་ཀྱི་འདམ་སྨྱུག་གཅོག་མི་མཛད།།  ནུབ་ལ་ཁད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་མི་གསོད་དེ།།  དྲང་བདེན་ཁྲིམས་དེ་མཐའ་མཇུག་རྒྱལ་བའི་བར།།

a bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not quench, until he brings justice to victory;

T banner - 280 x 8

12:21  ཁོང་གི་མཚན་ལ་ཕྱི་པས་རེ་བ་བྱེད།།  ཅེས་གསུངས།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་དང་བདུད་པེ་ཨིལ་བཟི་པད།

and in his name the Gentiles will hope.”

T banner - 280 x 8

12:22  དེའི་ཚེ་གདོན་འདྲེས་བཟུང་བས་སྐད་ཆ་ཤོད་མི་ཐུབ་པའི་ལོང་བ་ཞིག་ཡེ་ཤུའི་མདུན་དུ་འཁྲིད་པ་དང༌།  ཁོང་གིས་ནད་བསལ་བར་མཛད་པས་མི་དེ་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་པ་དང་མཐོང་ཐུབ་པར་གྱུར།

Then a demon-oppressed man who was blind and mute was brought to him, and he healed him, so that the man spoke and saw.

T banner - 280 x 8

12:23  མི་ཚོགས་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་  “མི་འདི་རྒྱལ་པོ་དཱ་བིད་ཀྱི་སྲས་ཡིན་སྲིད་དམ་”  ཞེས་སྨྲས།

And all the people were amazed, and said, “Can this be the Son of David?”

T banner - 280 x 8

12:24  ཕཱ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ཐོས་ནས་  “བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པེ་ཨིལ་བཟི་པད་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོས་གདོན་འདྲེ་སྐྲོད་”  ཅེས་སྨྲས།

But when the Pharisees heard it, they said, “It is only by Beelzebul, the prince of demons that this man casts out demons.”

T banner - 280 x 8

12:25  ཁོ་ཚོའི་བསམ་པ་མཁྱེན་ནས་ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོར་  “རྒྱལ་ཁམས་ཤིག་གི་ནང་ལ་ནང་འཁྲུག་བྱུང་ན་འཇིག་པར་འགྱུར་ལ།  གྲོང་ཁྱེར་རམ་ཁྱིམ་ཚང་ནང་ལའང་ནང་འཁྲུག་བྱུང་ན་མི་གནས།

Knowing their thoughts, he said to them, “Every kingdom divided against itself is laid waste, and no city or house divided against itself will stand.

T banner - 280 x 8

12:26  གལ་ཏེ་བདུད་སཱ་ཏན་གྱིས་སཱ་ཏན་བསྐྲད་ན།  རང་ལ་ནང་འཁྲུག་བསླངས་པས་ཁོའི་རྒྱལ་ཁམས་ཅི་ལྟར་གནས།

And if Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand?

T banner - 280 x 8

12:27  གལ་ཏེ་ངས་པེ་ཨིལ་བཟི་པད་ལ་བརྟེན་ནས་གདོན་འདྲེ་བསྐྲད་ན།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་བུ་ཡིས་སུ་ལ་བརྟེན་ནས་གདོན་འདྲེ་སྐྲོད་དམ།  དེའི་ཕྱིར་ཁོ་ཚོས་ཁྱོད་ཚོར་ཁྲིམས་གཏོང་བར་འགྱུར་ངེས་ཡིན།

And if I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Therefore they will be your judges.

T banner - 280 x 8

12:28  འོན་ཀྱང་ངས་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་གདོན་འདྲེ་བསྐྲད་ན། དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ཁྱོད་ཚོའི་རྩར་སླེབས་ཡོད།

But if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you.

T banner - 280 x 8

12:29  ཡང་ན་མི་སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་སྔོན་ལ་མ་བཅིངས་པར་དེའི་ཁང་པར་འཛུལ་ནས་ཅ་ལག་ཇི་ལྟར་འཕྲོག་ཐུབ།  ཁོ་བཅིངས་ནས་ཁོའི་ཁང་པའི་ཅ་ལག་འཕྲོག་ཡོང༌།

Or how can someone enter a strong man’s house and plunder his goods, unless he first binds the strong man? Then indeed he may plunder his house.

T banner - 280 x 8

12:30  སུས་ཀྱང་ང་ཡི་ཕྱོགས་མི་བྱེད་པ་དེས་ང་ལ་རྒོལ་ཞིང༌།  སུས་ཀྱང་ང་དང་མཉམ་དུ་མི་སྡུད་པ་ནི་གཏོར་མཁན་ཡིན།

Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters.

T banner - 280 x 8

12:31  དེའི་ཕྱིར་ངས་ཁྱེད་ཚོར་ཟེར་རྒྱུར།  སྡིག་པ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་འགྱུར།  འོན་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་མཁན་དེའི་སྡིག་ཉེས་སེལ་བར་མི་འགྱུར།

Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven.

T banner - 280 x 8

12:32  མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་ངན་སྨྲས་བྱེད་མཁན་དེའི་སྡིག་ཉེས་སེལ་བར་འགྱུར།  འོན་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ལ་ངན་སྨྲས་བྱེད་མཁན་དེའི་སྡིག་ཉེས་ནི་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་སེལ་བར་མི་འགྱུར།

And whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come.

T banner - 280 x 8

12:33  འབྲས་བུ་ལས་ཤིང་སྡོང་གང་ཡིན་ཤེས་པས།  ཤིང་སྡོང་དང་འབྲས་བུ་གཉིས་ཀ་བཟང་པོ་རྩིས།  ཡང་ན་ཤིང་སྡོང་དང་འབྲས་བུ་གཉིས་ཀ་ངན་པ་རྩིས།

“Either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad, for the tree is known by its fruit.

T banner - 280 x 8

12:34  དུག་སྦྲུལ་གྱི་རིགས་ཁྱོད་ཚོ།  སེམས་ནང་གང་ཁེངས་ཡོད་པ་དེ་ཁ་ཡིས་བརྗོད་པས། ཁྱོད་ཚོ་ངན་པ་ཡིན་ཏེ་བཟང་པོ་ཅི་ལྟར་སྨྲ།

You brood of vipers! How can you speak good, when you are evil? For out of the abundance of the heart the mouth speaks.

T banner - 280 x 8

12:35  མི་བཟང་པོ་ཞིག་གིས་སེམས་ཀྱི་མཛོད་བཟང་པོ་ནས་བཟང་པོ་འདོན་པ་དང༌།  མི་ངན་པ་ཞིག་གིས་སེམས་ཀྱི་མཛོད་ངན་པ་ནས་ངན་པ་འདོན།

The good person out of his good treasure brings forth good, and the evil person out of his evil treasure brings forth evil.

T banner - 280 x 8

12:36  ངས་ཁྱེད་ཚོར་ཟེར་རྒྱུར།  ཁྲིམས་གཅོད་ཀྱི་ཉིན་མོར་མི་ཚོས་སྨྲས་པའི་ཚིག་ངན་རེ་རེའི་དོན་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་རྩིས་འབུལ་ཞུ་དགོས།

I tell you, on the day of judgment people will give account for every careless word they speak,

T banner - 280 x 8

12:37  གང་ལགས་ཟེར་ན།  ཁྱོད་ཀྱིས་སྨྲས་པའི་ཚིག་གིས་ཁྱོད་ཡང་དག་པར་རྩིས་ཤིང༌། ཁྱོད་ཀྱིས་སྨྲས་པའི་ཚིག་གིས་ཁྱོད་ཁྲིམས་གཅོད་གཏོང་བར་འགྱུར་”  ཞེས་གསུངས།  ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་འདོད་པའི་མི་རྣམས།

for by your words you will be justified, and by your words you will be condemned.”

T banner - 280 x 8

12:38  དེ་ནས་ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང་ཕཱ་རུ་ཤི་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཡེ་ཤུ་ལ་  “སྟོན་པ་ལགས། ཁྱེད་ལས་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་ཤིག་མཐོང་བར་འདོད་”  ཅེས་ཟེར།

Then some of the scribes and Pharisees answered him, saying, “Teacher, we wish to see a sign from you.”

T banner - 280 x 8

12:39  ལན་དུ་ཁོང་གིས་  “མི་རབས་འདི་ནི་ངན་པ་དང་ལོག་གཡེམ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་ཤིག་མཐོང་བར་འདོད་ཀྱང༌།  ལུང་སྟོན་པ་ཡོ་ནཱ་ཡི་རྟགས་མ་གཏོགས་པར་གཞན་ཅི་ཡང་སྟེར་བར་མི་འགྱུར།

But he answered them, “An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah.

T banner - 280 x 8

12:40  ལུང་སྟོན་པ་ཡོ་ནཱ་ནི་ཉིན་གསུམ་དང་མཚན་གསུམ་ཉ་ཆེན་པོའི་གྲོད་ཁོག་ནང་ལ་བསྡད་པ་ལྟར།  མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ཡང་ཉིན་གསུམ་དང་མཚན་གསུམ་སའི་གཏིང་ལ་སྡོད་པར་འགྱུར།

For just as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth.

T banner - 280 x 8

12:41  ཁྲིམས་གཅོད་པའི་ཉིན་མོར་གྲོང་ཁྱེར་ནུ་ནེ་ཝཱ་ཡི་མི་རྣམས་ལངས་ནས་མི་རབས་འདིའི་མི་རྣམས་ལ་ཉེས་སྐྱོན་འདོན་པར་བྱ།  གང་ལགས་ཤེ་ན། ལུང་སྟོན་པ་ཡོ་ནཱའི་གསུང་ཐོས་ནས་ཁོ་ཚོས་སྤྱོད་པ་ངན་པ་རྣམས་སྤངས་ནས་སེམས་བསྒྱུར། ལྟོས་ཤིག  ད་ལྟ་ཡོ་ནཱ་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་འདིར་ཡོད།

The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here.

T banner - 280 x 8

12:42  ཁྲིམས་གཅོད་པའི་ཉིན་མོར་ལྷོ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་མོའང་ལངས་ནས་མི་རབས་འདིའི་མི་རྣམས་ལ་ཉེས་སྐྱོན་འདོན་པར་བྱ།  གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་གྱི་ཤེས་རབ་ཐོས་པའི་ཕྱིར་ཁོ་མོ་ས་གཞིའི་མཐའ་ནས་ཡོང༌།  ལྟོས་ཤིག ད་ལྟ་སོ་ལོ་མོན་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་འདིར་ཡོད།

The queen of the South will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, something greater than Solomon is here.

T banner - 280 x 8

12:43  མི་ཞིག་ནས་གདོན་འདྲེ་མི་གཙང་བ་འཐོན་སྐབས།  ཆུ་མེད་པའི་ས་བརྒྱུད་དེ་ཕྱིན་ནས་ངལ་གསོ་འཚོལ་ཡང་མ་རྙེད།

“When the unclean spirit has gone out of a person, it passes through waterless places seeking rest, but finds none.

T banner - 280 x 8

12:44  དེ་ནས་དེས་ང་ཐོན་པའི་ཁང་པ་དེ་ལ་ཕྱིར་ལོག་ཅེས་ཟེར།  དེར་སླེབས་དུས་སྟོང་ཞིང་གད་བརྒྱབ་ནས་གཙང་བ་དང་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་ཡོད་པ་མཐོང༌།

Then it says, ‘I will return to my house from which I came.’ And when it comes, it finds the house empty, swept, and put in order.

T banner - 280 x 8

12:45  སོང་ནས་དེ་ལས་ཀྱང་ངན་པ་གདོན་འདྲེ་བདུན་རང་དང་མཉམ་དུ་ཁྲིད་དེ་ཁང་པ་དེར་འཛུལ་ནས་བསྡད།  མི་དེའི་གནས་ཚུལ་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་སྡུག་གོ དེ་བཞིན་དུ་མི་རབས་ངན་པ་འདི་ལ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་”  ཞེས་གསུངས།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་ཡུམ་དང་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་སྐོར།

Then it goes and brings with it seven other spirits more evil than itself, and they enter and dwell there, and the last state of that person is worse than the first. So also will it be with this evil generation.”

T banner - 280 x 8

12:46-47  ཁོང་གིས་མི་ཚོགས་ལ་གསུང་བཞིན་པའི་ཚེ།  ཁོང་གི་ཡུམ་དང་གཅུང་པོ་རྣམས་ཁོང་ལ་གླེང་བར་འདོད་དེ་ཕྱི་ལོགས་ལ་ལངས་ནས་བཞུགས།   མི་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་  “གཟིགས་དང༌། ཁྱེད་ཀྱི་ཡུམ་དང་སྐུ་མཆེད་ཕྱི་ལོགས་ལ་ལངས་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་གླེང་བར་འདོད་དེ་བཞུགས་འདུག་”  ཅེས་སྨྲས།

While he was still speaking to the people, behold, his mother and his brothers stood outside, asking to speak to him.

T banner - 280 x 8

12:48  ཁོང་གིས་དེ་སྨྲས་པའི་མི་ལ་ལན་དུ་  “ངའི་མ་དང་ངའི་སྤུན་ནི་སུ་ཡིན་”  ཞེས་གསུངས་ནས།

But he replied to the man who told him, “Who is my mother, and who are my brothers?”

T banner - 280 x 8

12:49  ཁོང་གི་ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱག་བརྐྱངས་ཏེ་  “ལྟོས་དང༌། ངའི་མ་དང་ངའི་སྤུན་ཟླ་ནི་མི་འདི་ཚོ་ཡིན།

And stretching out his hand toward his disciples, he said, “Here are my mother and my brothers!

T banner - 280 x 8

12:50  གང་ལགས་ཟེར་ན།  དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་སུ་བཞུགས་པའི་ངའི་ཡབ་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་བྱེད་མཁན་ནི་ངའི་སྤུན་དང་སྲིང་མོ། མ་ཡིན་ནོ་”  ཞེས་གསུངས་སོ།།

For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother.”

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8