མད་ཐཱ། 14 – Gospel of Matthew 14

མད་ཐཱ། 14 – Gospel of Matthew 14

T banner - 280 x 8

14:1  དེའི་ཚེ་ས་གནས་དཔོན་པོ་ཧེ་རོ་དཱེ་ཡིས་ཡེ་ཤུའི་སྐོར་གྱི་གཏམ་ཐོས་ནས།

At that time Herod the tetrarch heard about the fame of Jesus,

T banner - 280 x 8

14:2  ཁོའི་གཡོག་པོ་རྣམས་ལ་  “མི་དེ་ནི་ཁྲུས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་གཤིན་པོ་ནས་གསོན་པོར་ལངས་སུ་གྱུར་བ་དེ་ཡིན་པས།  ཁོང་ལ་ནུས་མཐུ་འདི་ལྟར་ལྡན་”  ཞེས་སྨྲས།

and he said to his servants, “This is John the Baptist. He has been raised from the dead; that is why these miraculous powers are at work in him.”

T banner - 280 x 8

14:3-4  དེ་སྔོན་ཧེ་རོ་དཱེ་ཡིས་རང་གི་གཅུང་པོ་ཕི་ལིབ་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་ཧེ་རོད་ཡཱ་ཟེར་བ་དེ་རང་གི་བཟའ་ཟླར་བླངས་པའི་རྐྱེན་གྱིས།  ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་ཧེ་རོ་དཱེ་ལ་  “དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཁྲིམས་ལྟར་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གི་གཅུང་པོའི་བཟའ་ཟླ་ལེན་མི་ཆོག་”  ཅེས་གསུངས་པས།  ཧེ་རོ་དཱེ་ཡིས་ཡོ་ཧ་ནན་བཟུང་སྟེ་བསྡམས་ནས་བཙོན་ཁང་ལ་བཅུག

For Herod had seized John and bound him and put him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip’s wife, because John had been saying to him, “It is not lawful for you to have her.”

T banner - 280 x 8

14:5  ཧེ་རོ་དཱེ་ཡིས་ཡོ་ཧ་ནན་གསོད་པར་འདོད་ཀྱང༌།  ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡོ་ཧ་ནན་ལུང་སྟོན་པར་རྩིས་པས་ཧེ་རོ་དཱེ་ཡིས་དེ་རྣམས་ལ་འཇིགས།

And though he wanted to put him to death, he feared the people, because they held him to be a prophet.

T banner - 280 x 8

14:6  དེ་ནས་ཧེ་རོ་དཱེ་ཡི་སྐྱེ་སྐར་གྱི་ཉིན་མོར་ཧེ་རོད་ཡཱའི་བུ་མོས་ཧེ་རོ་དཱེ་དང་ཁོའི་མགྲོན་པོའི་མདུན་དུ་ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་པས་ཧེ་རོ་དཱེ་དགའ་བར་གྱུར་བ་དང༌།

But when Herod’s birthday came, the daughter of Herodias danced before the company and pleased Herod,

T banner - 280 x 8

14:7  ཁོ་མོས་གང་ཞུས་པའང་སྟེར་བའི་མནའ་བསྐྱལ།

so that he promised with an oath to give her whatever she might ask.

T banner - 280 x 8

14:8  རང་གི་མ་ཡིས་བསྐུལ་བས་ཁོ་མོས་  “ཁྲུས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་གྱི་མགོ་བོ་སྡེར་མའི་ནང་དུ་བཞག་ནས་ང་ལ་གནང་བར་མཛོད་”  ཅེས་ཟེར།

Prompted by her mother, she said, “Give me the head of John the Baptist here on a platter.”

T banner - 280 x 8

14:9  ཧེ་རོ་དཱེའི་སེམས་སྐྱོ་ནའང་མགྲོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ལ་མནའ་བསྐྱལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་བཀའ་གཏང་སྟེ།

And the king was sorry, but because of his oaths and his guests he commanded it to be given.

T banner - 280 x 8

14:10  སྲུང་དམག་ཞིག་བཏང་ནས་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོ་ཧ་ནན་གྱི་དབུ་བཅད།

He sent and had John beheaded in the prison,

T banner - 280 x 8

14:11  དབུ་དེ་སྡེར་མའི་ནང་དུ་བཞག་ནས་ཁྱེར་ཡོང་སྟེ་བུ་མོ་ལ་བྱིན་པ་དང༌།  ཁོ་མོས་རང་གི་ཨ་མ་ལ་སྤྲད།

and his head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother.

T banner - 280 x 8

14:12  ཡོ་ཧ་ནན་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་ཡོང་སྟེ་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ཁུར་ནས་དུར་ཁང་དུ་བཞག་པ་དང༌།  ཡེ་ཤུ་ལ་གཏམ་དེ་ཞུ་བའི་ཕྱིར་སོང༌།  མི་ལྔ་སྟོང་ཙམ་གྱི་བཀྲེས་ལྟོགས་སེལ་བ།

And his disciples came and took the body and buried it, and they went and told Jesus.

T banner - 280 x 8

14:13  ཡེ་ཤུས་གཏམ་དེ་གསན་པས་གྲུ་ལ་བཞུགས་ནས་མི་གཞན་མེད་པའི་དབེན་གནས་ཤིག་ལ་ཕེབས།  ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་དེའི་སྐོར་ཐོས་པས་གྲོང་ཁྱེར་རྣམས་ནས་གོམ་པ་སྤོས་ཏེ་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས།

Now when Jesus heard this, he withdrew from there in a boat to a desolate place by himself. But when the crowds heard it, they followed him on foot from the towns.

T banner - 280 x 8

14:14  ཁོང་གྲུ་ལས་བབས་དུས་མི་ཚོགས་མང་པོ་གཟིགས་པས།  ཐུགས་བརྩེ་བའི་ངང་ནས་ཁོ་ཚོའི་ཁྲོད་ཀྱི་ནད་པའི་ནད་རྣམས་སེལ་བར་མཛད།

When he went ashore he saw a great crowd, and he had compassion on them and healed their sick.

T banner - 280 x 8

14:15  དགོང་མོ་ཆགས་དུས་ཉེ་གནས་རྣམས་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་འོངས་ནས་ཁོང་ལ་  “ས་ཆ་འདི་དབེན་སྟོང་ཡིན་ཞིང་ཉི་མ་ཡང་ནུབ་ལ་ཉེ་བས།  མི་ཚོགས་ཡུལ་སྡེ་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་ཟས་ཉོ་རུ་དགོངས་པ་གནང་རོགས་”  ཞེས་སྨྲས།

Now when it was evening, the disciples came to him and said, “This is a desolate place, and the day is now over; send the crowds away to go into the villages and buy food for themselves.”

T banner - 280 x 8

14:16  འོན་ཀྱང་དེའི་ལན་དུ་ཡེ་ཤུས་  “ཕར་འགྲོ་མི་དགོས།  ཁྱེད་ཚོས་ཁོ་ཚོར་ཟས་སྟེར་ཞིག་”  ཅེས་གསུངས།

But Jesus said, “They need not go away; you give them something to eat.”

T banner - 280 x 8

14:17  ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་  “ང་ཚོར་འདིར་བག་ལེབ་ལྔ་དང་ཉ་ཤ་གཉིས་ལས་མེད་”  ཅེས་ཟེར།

They said to him, “We have only five loaves here and two fish.”

T banner - 280 x 8

14:18  ཁོང་གིས་  “དེ་ཚོ་ངའི་རྩར་འཁུར་ཤོག་”  ཅེས་གསུངས་ནས།

And he said, “Bring them here to me.”

T banner - 280 x 8

14:19  ཁོང་གིས་མི་ཚོགས་ལ་རྩྭའི་སྟེང་ལ་སྡོད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ཞིང༌།  བག་ལེབ་ལྔ་དང་ཉ་ཤ་གཉིས་པོ་དེ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ལ་ཡར་གཟིགས་ཤིང་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་རྗེས།  བག་ལེབ་དུམ་བུར་བཟོས་ནས་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་གནང་སྟེ་ཁོ་ཚོས་མི་ཚོགས་ལ་སྟེར།

Then he ordered the crowds to sit down on the grass, and taking the five loaves and the two fish, he looked up to heaven and said a blessing. Then he broke the loaves and gave them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds.

T banner - 280 x 8

14:20  མི་ཚང་མས་བཟས་ནས་འགྲངས་ཏེ།  ཟས་ལྷག་བསྡུས་པའི་རྗེས་སུ་བག་ལེབ་ཆག་དུམ་གྱིས་སླེ་པོ་བཅུ་གཉིས་ཁེངས།

And they all ate and were satisfied. And they took up twelve baskets full of the broken pieces left over.

T banner - 280 x 8

14:21  ཟས་ཟ་མཁན་བུད་མེད་དང་ཕྲུ་གུ་མ་བརྩིས་པར་སྐྱེས་པ་ལྔ་སྟོང་ཙམ་ཡོད་པ་ཡིན། མཚོ་སྟེང་ལ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པ།

And those who ate were about five thousand men, besides women and children.

T banner - 280 x 8

14:22  དེ་མ་ཐག་ཡེ་ཤུས་ཉེ་གནས་རྣམས་གྲུ་ལ་སྡོད་དུ་བཅུག་སྟེ།  ཁོང་གི་སྔོན་དུ་མཚོའི་ཕ་རོལ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་སོང་ཞིག་ཅེས་གསུངས་ནས་མི་ཚོགས་ཕར་བཏང་གནང་ངོ༌།

Immediately he made the disciples get into the boat and go before him to the other side, while he dismissed the crowds.

T banner - 280 x 8

14:23  དེ་ལྟར་མཛད་པའི་རྗེས་སུ་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་ཕྱིར་ཁོང་གཅིག་པུར་རི་ལ་ཡར་ཕེབས།  ཉི་མ་ནུབ་པའི་དུས་སུ་དེར་ཁོང་གཅིག་པུ་ཡིན།

And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone,

T banner - 280 x 8

14:24  དེའི་སྐབས་གྲུ་ནི་སྐམ་ས་ནས་ཐག་རིང་ལ་སླེབས་ཡོད།  ལྷགས་པ་གྲུའི་མདུན་ཕྱོགས་ནས་བརྒྱབ་པས་རྦ་རླབས་ཀྱིས་དཀྲུགས།

but the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them.

T banner - 280 x 8

14:25  མཚན་མོ་ཐུན་བཞི་པ་ཙམ་ལ་ཁོང་མཚོའི་སྟེང་ལ་ཞབས་ཀྱིས་འཆག་སྟེ་ཁོ་ཚོའི་རྩར་ཕེབས།

And in the fourth watch of the night he came to them, walking on the sea.

T banner - 280 x 8

14;26  དེ་མཐོང་བས་ཉེ་གནས་རྣམས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པར་གྱུར་ནས་  “གདོན་འདྲེ་ཞིག་འདུག་”  ཅེས་འཇིགས་པས་སྐད་ཤོར་མ་ཐག

But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified, and said, “It is a ghost!” and they cried out in fear.

T banner - 280 x 8

14:27  ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོར་  “ཁྱེད་ཚོའི་སེམས་བདེ་བར་བྱོས།  ང་རང་ཡིན་པས་འཇིགས་མི་དགོས་”  ཞེས་གསུངས།

But immediately Jesus spoke to them, saying, “Take heart; it is I. Do not be afraid.”

T banner - 280 x 8

14:28  པེ་ཏྲོས་ཁོང་ལ་  “གཙོ་བོ་ལགས། ཁྱེད་རང་ཡིན་ན།  ང་ལ་ཆུའི་སྟེང་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་རྩར་ཡོང་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་དང་”  ཞེས་ཟེར་བས།

And Peter answered him, “Lord, if it is you, command me to come to you on the water.”

T banner - 280 x 8

14:29  ཁོང་གིས་  “ཚུར་ཤོག་”  ཅེས་གསུངས་པས་པེ་ཏྲོ་གྲུ་ནས་བབས་ཤིང༌།  ཆུའི་སྟེང་ལ་གོམ་པ་བརྒྱབ་སྟེ་ཁོང་གི་རྩར་ཕྱིན།

He said, “Come.” So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus.

T banner - 280 x 8

14:30  འོན་ཀྱང་ལྷགས་པ་དྲག་པོ་རྒྱག་པ་མཐོང་བས་འཇིགས་ཏེ་ཆུའི་ནང་ལ་ནུབ་འགྲོ་བའི་ཚེ།  ཁོས་སྐད་ཆེན་པོས་  “གཙོ་བོ་ལགས།  ང་སྐྱོབ་རོགས་གནང་”  ཞེས་ཞུས་མ་ཐག

But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink he cried out, “Lord, save me.”

T banner - 280 x 8

14:31  ཡེ་ཤུས་རང་གི་ཕྱག་བརྐྱངས་ཏེ་ཁོ་བཟུང་ཞིང་ཁོ་ལ་  “དད་ཆུང་བ་ཁྱོད།  ཅིའི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་བྱས་”  ཞེས་གསུངས།

Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, “O you of little faith, why did you doubt?”

T banner - 280 x 8

14:32  ཁོང་རྣམས་གྲུའི་ནང་ལ་ཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་རླུང་འཇགས།

And when they got into the boat, the wind ceased.

T banner - 280 x 8

14:33  གྲུའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུས་ཏེ་  “ཁྱེད་རང་ནི་བདེན་པར་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་ནོ་”  ཞེས་བཤད། གན་ནེ་སཱ་རེལ་གྱི་ནད་པ།

And those in the boat worshiped him, saying, “Truly you are the Son of God.”

T banner - 280 x 8

14:34  ཁོང་རྣམས་མཚོ་བརྒལ་ནས་གན་ནེ་སཱ་རེལ་ཞེས་པའི་ས་ཆར་སླེབས།

And when they had crossed over, they came to land at Gennesaret.

T banner - 280 x 8

14:35  དེར་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ངོ་ཤེས་རྗེས།  མཐའ་སྐོར་གྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་བཏང་སྟེ་ནད་པ་ཚང་མ་ཁོང་གི་མདུན་དུ་ཁྲིད་ཅིང༌།

And when the men of that place recognized him, they sent around to all that region and brought to him all who were sick

T banner - 280 x 8

14:36  ཡེ་ཤུ་ལ་ཁོང་གི་ན་བཟའི་ཟུར་ཙམ་ལ་རེག་པར་གནང་དུ་གསོལ་ཞེས་ཞུ་བ་ཆེན་པོ་ཕུལ་བས།  ཁོང་གི་ན་བཟའ་ལ་རེག་པའི་ནད་པ་ཐམས་ཅད་ནད་ལས་ཐར་བར་གྱུར་རོ།།

and implored him that they might only touch the fringe of his garment. And as many as touched it were made well.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8