གསུང་མགུར 30 – Psalm 30

གསུང་མགུར 30 – Psalm 30

1  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་ཁྱེད་ལ་བསྟོད།  གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་སྐྱབས་གནང་ངོ་།

ང་ཡི་དགྲ་རྣམས་དགའ་རུ་འཇུག་མ་གནང་།

2  ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ལགས།  ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་སྐྱབས་གྲོགས་ཕྱིར་འབོད་པ་དང་།

ང་ལ་ནད་ལས་ཁྱེད་ཀྱིས་དྲག་པར་མཛད།

3  ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་དུར་ལས་སྐྱབས་པར་མཛད།  ང་ནི་འཆི་བའི་ལམ་བརྒྱུད་འགྲུལ་བའི་དུས།

སྐྱར་དུ་ང་ལ་མི་ཚེ་གསར་པ་གང་།

4  ཁོང་གི་དམ་ཚིག་ཅན་སྐྱེ་བུ་ཚོ།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་ཤིག།

དམ་པ་མཆོག་གིས་གནང་བའི་མཛད་འཕྲིན་རྣམས་དྲན་གསོས་ཤིག།

ཁོང་ལ་གཏང་རག་འབུལ་ཞིག།

5  ཁོང་གི་ཐུགས་ཁྲོ་ཡུད་ཙམ་བར་དུ་དང་།  ཁོང་གི་བཟང་བ་ཉིད་ནི་ཚེ་གང་བར་དུ་གནས།

མཚན་གང་ངུ་ཞིང་མིག་ཆུ་ཤོར་ཡོང་།  འོན་ཀྱང་སྔ་དྲོའི་དགའ་མགུས་ཁྱབ་པར་འགྱུར།

6  ངས་ནི་རང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོབ་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་ནས་སྨྲས་པ་ཡིན།  ང་ནི་ནམ་ཡང་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་རོ།

7  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ནི་ངའི་ཕྱིར་བཟང་པོ་དང་།  རི་བོའི་མཁར་རྫོང་བཞིན་དུ་ང་ལ་བསྲུངས།

འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་རས་དེ་ང་ལས་སྦས་པས་ང་ནི་འཇིགས་དགོས་བྱུང་།

8  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ལ་ང་ཡིས་འབོད་པ་ཡིན།  ང་ལ་སྐྱབས་གྲོགས་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དུ་ཞུས་པ་ཡིན།

9  ང་ནི་འཆི་བའི་ཁྱེད་ལ་ཕན་ཅི་ཐོག།  ང་ནི་དུར་དུ་འགྲོ་སྐབས་ཁྱེད་ལ་ཅི་ཕན་ནམ།

འཆི་བའི་མི་དེས་ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཐུབ་བམ།  དེ་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་ཆད་མེད་ལས་བཟང་སྐོར་ལ་བརྗོད་ཐུབ་བམ།

10  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་འོ་འདོད་གསན་གནང་ནས།  ང་ལ་སྙིང་རྗེ་གནང་རོགས་གནང།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་སྐྱབས་གྲོགས་གནང་བར་མཛོད།

11  ང་ཡི་མྱ་ངན་དགའ་སྤྲོའི་ཞབས་བྲོར་བརྗེད།  ང་ཡི་མྱ་ངན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཏོན་གནང་སྟེ།

ང་ལ་དགའ་སྤྲོས་ཁྱབ་པར་འཇུག་གནང་ངོ་།

12  དེའི་ཕྱིར་ང་ནི་ཁ་རོག་སྡོད་ཀྱི་མིན།  ཁྱེད་ལ་ང་ནི་བསྟོད་པའི་མགུར་དབྱངས་ལེན།

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ནི་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ཡིན།  ང་ནི་གཏན་དུ་ཁྱེད་ལ་གཏང་རག་འབུལ་གྱི་ཡིན༎

 

 

1 I will extol you, O Lord, for you have drawn me up and have not let my foes rejoice over me.

2 O Lord my God, I cried to you for help, and you have healed me.

3 O Lord, you have brought up my soul from Sheol; you restored me to life from among those who go down to the pit.

4 Sing praises to the Lord, O you his saints, and give thanks to his holy name.

5 For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning.

6 As for me, I said in my prosperity, “I shall never be moved.”

7 By your favor, O Lord, you made my mountain stand strong; you hid your face; I was dismayed.

8 To you, O Lord, I cry, and  to the Lord I plead for mercy:

9 “What profit is there in my death, if I go down to the pit? Will the dust praise you? Will it tell of your faithfulness?

10 Hear, O Lord, and be merciful to me! O Lord, be my helper!”

11 You have turned for me my mourning into dancing; you have loosed my sackcloth and clothed me with gladness, 12 that my glory may sing your praise and not be silent. O Lord my God, I will give thanks to you forever!