མད་ཐཱ། 24 – Gospel of Matthew 24

མད་ཐཱ། 24 – Gospel of Matthew 24

T banner - 280 x 8

24:1  ཡེ་ཤུ་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ཁྱམས་ར་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་སྐབས།  དེའི་ཁང་པ་རྣམས་ཁོང་ལ་སྟོན་པའི་ཕྱིར་ཉེ་གནས་རྣམས་ཡོང་བ་དང༌།

Jesus left the temple and was going away, when his disciples came to point out to him the buildings of the temple.

T banner - 280 x 8

24:2  ཁོང་གིས་ཁོ་རྣམས་ལ་  “ཁང་པ་ཆེན་པོ་འདི་རྣམས་མཐོང་བ་ཡིན་ནམ།  ངས་ཁྱེད་ཚོར་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར།  མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་འདི་རུ་རྡོ་ཕ་བོང་གཅིག་སྟེང་གཅིག་ཀྱང་མི་ལུས་པར་ཐམས་ཅད་གཞིག་པར་འགྱུར་རོ་”

But he answered them, “You see all these, do you not? Truly, I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down.”

T banner - 280 x 8

24:3  ཡེ་ཤུ་སྐྱུར་རུ་ཤིང་གི་རི་སྟེང་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ།  ཉེ་གནས་རྣམས་ཟུར་དུ་ཁོང་གི་མདུན་ལ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་  “དོན་འདི་རྣམས་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་འབྱུང་ཞིང༌།  ཁྱེད་ཀྱིས་འབྱོན་པ་དང་དུས་ཀྱི་མཐའ་མའི་རྟགས་གང་ཡིན་པ་ང་ཚོར་གསུང་རོགས་”  ཞེས་ཞུས།

As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, “Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?”

T banner - 280 x 8

24:4  ལན་དུ་ཡེ་ཤུས་དེ་རྣམས་ལ་  “མི་སུས་ཀྱང་ཁྱེད་ཚོ་མི་སླུ་བའི་ཕྱིར་དོགས་ཟོན་གྱིས་ཤིག

And Jesus answered them, “See that no one leads you astray.

T banner - 280 x 8

24:5  མི་མང་པོས་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་ཡོང་སྟེ་ང་རང་མཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ནས་མི་མང་པོར་མགོ་སྐོར་གཏོང་ངེས་ཡིན།

For many will come in my name, saying, ‘I am the Christ,’ and they will lead many astray.

T banner - 280 x 8

24:6  ཁྱེད་ཚོས་དམག་འཁྲུག་དང་དམག་འཁྲུག་སྐོར་གྱི་གཏམ་ཐོས་པའི་སྐབས་སུ་མ་འཇིགས་ཤིག  དོན་འདི་ཚོ་འབྱུང་ངེས་ཀྱང་དེ་ནི་དུས་རབས་ཀྱི་མཐའ་མ་ད་དུང་མ་ཡིན།

And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet.

T banner - 280 x 8

24:7  རྒྱུ་མཚན་ནི་མི་རིགས་དང་མི་རིགས་འཁྲུག་ཅིང་རྒྱལ་ཁམས་དང་རྒྱལ་ཁམས་འཁྲུག་པ།  ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་མུ་གེ་དང་ས་ཡོམ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར།

For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places.

T banner - 280 x 8

24:8  འདི་ཚོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྐྱེ་ཟུག་ཐོག་མ་དང་འདྲ་བ་ཡིན།

All these are but the beginning of the birth pains.

T banner - 280 x 8

24:9  དེ་ནས་ཁོ་ཚོས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་གནོད་འཚེ་བྱེད་པར་གཏད་ནས་གསོད་པར་འགྱུར། ངའི་མིང་གི་རྐྱེན་གྱིས་མི་རིགས་ཚང་མས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་སྡང་བར་འགྱུར།

“Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name’s sake.

T banner - 280 x 8

24:10  དེའི་ཚེ་མི་མང་པོ་དད་པ་ལོག་པར་གྱུར་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རྒྱབ་གཏོད་བྱེད་ཅིང་སྡང་ཡོང༌།

And then many will fall awaya and betray one another and hate one another.

T banner - 280 x 8

24:11  ལུང་སྟོན་པ་རྫུན་མ་མང་པོ་ཞིག་འབྱུང་ཞིང་མི་མང་པོར་བསླུ་བྲིད་བྱེད་པར་འགྱུར།

And many false prophets will arise and lead many astray.

T banner - 280 x 8

24:12  བཀའ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་འཕེལ་བས་མི་མང་ཆེ་བའི་བརྩེ་སེམས་ཉམས་པར་འགྱུར།

And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold.

T banner - 280 x 8

24:13  འོན་ཀྱང་ཚེའི་མཐའ་མཇུག་བར་དུ་བཟོད་པ་སྒོམ་པའི་མི་དེ་ལ་ཐར་པ་འཐོབ་ངེས་ཡིན།

But the one who endures to the end will be saved.

T banner - 280 x 8

24:14  ཡང་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་དཔང་པོ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་འཕྲིན་བཟང་འདི་འཇིག་རྟེན་ཧྲིལ་པོར་སྒྲོག་པར་འགྱུར་ཞིང༌།

And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come.

T banner - 280 x 8

24:15  ལུང་སྟོན་པ་ད་ནི་ཨེལ་གྱིས་གསུངས་པའི་སྟོང་བར་བྱེད་མཁན་གདུག་པ་ཅན་གནས་མཆོག་ལ་ལངས་བསྡད་པར་མཐོང་བའི་ཚེ།  (འདི་ཀློག་མཁན་གྱིས་ཧ་གོ་བར་གྱིས་ཤིག)

“So when you see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel, standing in the holy place (let the reader understand),

T banner - 280 x 8

24:16  ཡ་ཧུ་དཱ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་རི་ལ་བྲོས་དགོས་ངེས་ཡིན།

then let those who are in Judea flee to the mountains.

T banner - 280 x 8

24:17  ཁང་པའི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་མར་འབབ་ནས་རང་གི་ཁང་པའི་ནང་ནས་ཅ་ལག་མ་ལེན་ཅིག

Let the one who is on the housetop not go down to take what is in his house,

T banner - 280 x 8

24:18  ཞིང་ཁར་ཡོད་པའི་མི་རང་གི་ཕྱི་གོས་ལེན་དུའང་ངེས་པར་དུ་ཕྱིར་མི་ལོག་ཅིག

and let the one who is in the field not turn back to take his cloak.

T banner - 280 x 8

24:19  ཉིན་དེ་ཚོའི་རིང་ལ་བུད་མེད་ཕྲུ་གུ་འཁོར་བ་དང་བུ་ཕྲུག་ལ་འོ་མ་སྟེར་མཁན་རྣམས་ལ་སྙིང་རེ་རྗེ།

And alas for women who are pregnant and for those who are nursing infants in those days!

T banner - 280 x 8

24:20  ཁྱེད་ཚོ་འབྲོས་པ་དེ་དགུན་ཁར་དང༌།  ཡང་ན་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ཚོས་སྨོན་ལམ་ཐོབས་ཤིག

Pray that your flight may not be in winter or on a Sabbath.

T banner - 280 x 8

24:21  དེའི་དུས་སུ་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་འབྱུང་ཡོང༌།  དེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་དེ་ཐོག་མར་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བྱུང་མ་མྱོང་ལ་རྗེས་སུའང་རྩ་བ་ནས་འབྱུང་མི་སྲིད།

For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be.

T banner - 280 x 8

24:22  ཡང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཉིན་དེ་རྣམས་ཉུང་བར་མ་མཛད་ན།  མི་སུ་ཡང་ཐར་མི་ཐུབ། འོན་ཀྱང་ཁོང་གིས་བདམས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་ཉིན་དེ་རྣམས་ཇེ་ཉུང་དུ་མཛད་པར་འགྱུར།

And if those days had not been cut short, no human being would be saved. But for the sake of the elect those days will be cut short.

T banner - 280 x 8

24:23  དེའི་དུས་སུ་མི་སུ་ཞིག་གིས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ལྟོས་ཤིག  སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་འདི་རུ་ཡོད།  ཡང་ན་ལྟོས་ཤིག  མཱ་ཤི་ཀ་དེ་རུ་ཡོད་ཟེར་ན།  དེར་ཡིད་མ་ཆེས་ཤིག

Then if anyone says to you, ‘Look, here is the Christ!’ or ‘There he is!’ do not believe it.

T banner - 280 x 8

24:24  གང་ལགས་ཟེར་ན།  མཱ་ཤི་ཀ་རྫུན་མ་དང་ལུང་སྟོན་པ་རྫུན་མ་མང་པོ་འབྱུང་སྟེ། ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ལས་དང་རྟགས་མཚན་བསྟན་ནས་མགོ་སྐོར་བཏང་སྲིད་ན།  བདམས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱང་མགོ་འཁོར་བར་འགྱུར།

For false christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect.

T banner - 280 x 8

24:25  ཉོན་ཞིག  ངས་ཁྱེད་ཚོར་སྔོན་ལ་བཤད་པ་ཡིན།

See, I have told you beforehand.

T banner - 280 x 8

24:26  དེའི་ཕྱིར་ཁོ་ཚོས་ཁྱེད་རྣམས་ལ།  ལྟོས་ཤིག  ཁོང་དབེན་གནས་སུ་འདུག་ཅེས་ཟེར་ན་མ་འཐོན་ཞིག  ཡང་ན།  ལྟོས་ཤིག  ཁོང་ཁང་པའི་ཕུག་ནང་འདུག་ཅེས་ཟེར་ན་ཡིད་མ་ཆེས་ཤིག

So, if they say to you, ‘Look, he is in the wilderness,’ do not go out. If they say, ‘Look, he is in the inner rooms,’ do not believe it.

T banner - 280 x 8

24:27  རྒྱུ་མཚན་ནི་གློག་ཤར་ཕྱོགས་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་འཁྱུག་པ་ལྟར།  མིའི་རིགས་ཀྱི་བུའི་འབྱོན་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར།

For as the lightning comes from the east and shines as far as the west, so will be the coming of the Son of Man.

T banner - 280 x 8

24:28  ཕུང་པོ་ཡོད་སར་བྱ་རྒོད་འཛོམ་པར་འགྱུར་རོ།།”

Wherever the corpse is, there the vultures will gather.

T banner - 280 x 8

24:29  “དུས་དེར་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་དེའི་རྗེས་སུ།  ཉི་མ་སྒྲིབ་ཅིང་ཟླ་བའི་འོད་མི་སྤྲོ།། རྒྱུ་སྐར་ཚོགས་རྣམས་ས་སྟེང་དུ་ལྷུང་ཞིང༌།།  བར་སྣང་ཁམས་ཀྱི་དབང་ལྡན་གཡོ་བར་འགྱུར།།

“Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken.

T banner - 280 x 8

24:30  དེ་ནས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བུའི་རྟགས་ནམ་མཁར་འབྱུང་ཞིང༌།  དེའི་ཚེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་མི་སྡེ་ཚང་མས་མྱ་ངན་བྱེད།  ཁོ་ཚོས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ནི་དབང་ཆེན་པོ་དང་གཟི་བརྗིད་ངང་ནས་ནམ་མཁའི་སྤྲིན་གྱི་ནང་ནས་འབྱོན་པར་མཐོང་ཡོང༌།

Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory.

T banner - 280 x 8

24:31  ཡང་དམག་དུང་གི་སྒྲ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པར་ཁོང་གིས་རང་གི་ཕོ་ཉ་རྣམས་མངགས་ཏེ།  དེ་ཚོས་ས་གཞི་ཆེན་པོའི་མཐའ་ནས་ནམ་མཁའི་མཐའ་བར་བདམས་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ནས་སྡུད་ཡོང༌།

And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

T banner - 280 x 8

24:32  ཁྱེད་ཚོས་བསེ་ཡབ་ཤིང་ནས་དཔེ་ཞིག་ལོངས་དང༌།  དེའི་ཡལ་གར་ལོ་མ་འབུས་ནས་མཉེན་པའི་དུས་སུ།  དབྱར་ཁའི་དུས་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ཁྱེད་ཚོས་ཤེས།

“From the fig tree learn its lesson: as soon as its branch becomes tender and puts out its leaves, you know that summer is near.

T banner - 280 x 8

24:33  དེ་བཞིན་དུ་ཁྱེད་ཚོས་རྟགས་མཚན་དེ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་མཐོང་ཚེ།  མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོང་ཡང་སྒོ་འགྲམ་དུ་ཉེ་བར་སླེབས་ཡོད་པའང་རྟོགས་པར་གྱིས་ཤིག

So also, when you see all these things, you know that he is near, at the very gates.

T banner - 280 x 8

24:34  ངས་ཁྱེད་ཚོར་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར།  མི་རབས་འདི་འདའ་བར་འགྱུར་བའི་སྔོན་ལ་དོན་འདི་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར།

Truly, I say to you, this generation will not pass away until all these things take place.

T banner - 280 x 8

24:35  གནམ་ས་གཉིས་ནི་འདའ་བར་འགྱུར་ཡང་ངའི་བཀའ་འདའ་བར་མི་འགྱུར་རོ།

Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.

T banner - 280 x 8

24:36  ཉིན་མོ་དེ་དང་དུས་ཚོད་དེའི་སྐོར་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གིས་མ་གཏོགས།  སུས་ཀྱང་མི་ཤེས།  དཀོན་མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ཤེས་ལ་སྲས་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ཤེས།

“But concerning that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father only.

T banner - 280 x 8

24:37  མིའི་རིགས་ཀྱི་བུའི་འབྱོན་པ་ནི་ནོ་ཨའི་དུས་ལྟར་ཡིན་པར་འགྱུར།

For as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man.

T banner - 280 x 8

24:38  གང་ལགས་ཤེ་ན།  དུས་དེར་ཆུ་ལོག་མ་འབྱུང་བའི་སྔོན་ལ།  ནོ་ཨ་ཁོང་གྲུ་ཆེན་གྱི་ནང་དུ་མ་ཞུགས་པའི་བར་དུ་དེ་ཚོས་བཟའ་འཐུང་བྱེད་ཅིང༌།  བག་མ་གཏོང་ལེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

For as in those days before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day when Noah entered the ark,

T banner - 280 x 8

24:39  ཆུ་ལོག་གིས་དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཕར་འཁྱེར་བའི་བར་དེ་ཚོས་མ་རྟོགས།  མིའི་རིགས་ཀྱི་བུའི་འབྱོན་པ་དེ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་འགྱུར།

and they were unaware until the flood came and swept them all away, so will be the coming of the Son of Man.

T banner - 280 x 8

24:40  དེའི་དུས་སུ་ཞིང་ཁར་མི་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་ལེན་ཅིང་གཅིག་འབོར་བར་འགྱུར།

Then two men will be in the field; one will be taken and one left.

T banner - 280 x 8

24:41  བུད་མེད་འབྲུ་འཐག་མཁན་གཉིས་ཡོད་པ་ལས།  གཅིག་ལེན་ཅིང་གཅིག་འབོར་བར་འགྱུར།

Two women will be grinding at the mill; one will be taken and one left.

T banner - 280 x 8

24:42  དེ་བས་ན་ཁྱེད་ཀྱི་གཙོ་བོ་འབྱོན་པའི་ཉིན་མོ་མི་ཤེས་པས་བྱ་ར་བྱོས་ཤིག

Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.

T banner - 280 x 8

24:43  ཁྱིམ་བདག་གིས་རྐུན་མ་སླེབས་པའི་དུས་དེ་ཤེས་པ་ཡིན་ན།  གཉིད་མ་ལོག་པར་སྒུག་ནས་ཁང་པར་འཛུལ་དུ་མི་འཇུག་པ་དེ་རྟོགས་པར་གྱིས།

But know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into.

T banner - 280 x 8

24:44  དེའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ཚོའང་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས་སྡོད་དགོས།  གང་ལགས་ཟེར་ན།  མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱེད་ཀྱིས་མི་སེམས་པའི་དུས་ལ་ཕེབས་ངེས་ཡིན་ནོ།།”

Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.

T banner - 280 x 8

24:45  “བློ་གཏད་ཆོག་པ་དང་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་གཡོག་པོ་དེ་སུ་ཡིན།  ཁྱིམ་བདག་གིས་མི་དེ་ལ་དབང་ཆ་སྤྲད་ནས་ཁོས་དུས་ལ་འབབ་སྐབས་གཡོག་པོ་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཟས་སྐལ་བ་སྟེར་བར་བྱེད་མཁན་དེ་ཡིན།

“Who then is the faithful and wise servant,c whom his master has set over his household, to give them their food at the proper time?

T banner - 280 x 8

24:46  ཁྱིམ་བདག་ཡོང་ནས་ལྟ་སྐབས་དེ་ལྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་གཡོག་པོ་ནི་བདེའོ།

Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes.

T banner - 280 x 8

24:47  ངས་ཁྱོད་ཚོ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར།  ཁྱིམ་བདག་དེས་ཁོ་ལ་གང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་གཡོག་པོ་དེའི་དབང་འོག་ཏུ་འཇུག་ངེས་ཡིན།

Truly, I say to you, he will set him over all his possessions.

T banner - 280 x 8

24:48  འོན་ཀྱང་གཡོག་པོ་ངན་པ་དེས་ཁྱིམ་བདག་འགྱང་བར་ཡོང་བསམས་ཤིང༌།

But if that wicked servant says to himself, ‘My master is delayed,’

T banner - 280 x 8

24:49  གཡོག་པོ་གཞན་རྣམས་བརྡུངས་ཏེ་ར་བཟི་མཁན་དང་མཉམ་དུ་ཟ་འཐུང་བྱས་ན།

and begins to beat his fellow servants and eats and drinks with drunkards,

T banner - 280 x 8

24:50  གཡོག་པོས་མི་སེམས་པའི་ཉིན་དང༌།  མི་ཤེས་པའི་དུས་ཚོད་ལ་ཁྱིམ་བདག་ཡོང་སྟེ།

the master of that servant will come on a day when he does not expect him and at an hour he does not know

T banner - 280 x 8

24:51  ཁོ་དུམ་བུར་བཅད་ནས་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ངུ་ཞིང་སོ་ཁྲིག་ཁྲིག་བྱེད་པའི་གནས་དུ་འཇུག་ངེས་ཡིན་ནོ།།”

and will cut him in pieces and put him with the hypocrites. In that place there will be weeping and gnashing of teeth.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8