མད་ཐཱ། 23 – Gospel of Matthew 23

མད་ཐཱ། 23 – Gospel of Matthew 23

T banner - 280 x 8

23:1  དེ་ནས་ཡེ་ཤུས་མི་ཚོགས་དང་རང་གི་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་

Then Jesus said to the crowds and to his disciples,

T banner - 280 x 8

23:2  “ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང་ཕཱ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ལུང་སྟོན་པ་མོ་ཤེའི་བཞུགས་ཁྲི་ལ་སྡོད་པས།

“The scribes and the Pharisees sit on Moses’ seat,

T banner - 280 x 8

23:3  ཁོ་ཚོས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་སློབ་པ་གང་ཐམས་ཅད་སྲུང་ཞིག  འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་སྤྱོད་པ་བཞིན་དུ་མ་བྱེད་ཅིག གང་ཡིན་ཞེ་ན།  ཁོ་ཚོས་སྨྲ་བ་ལྟར་མི་བྱེད།

so do and observe whatever they tell you, but not the works they do. For they preach, but do not practice.

T banner - 280 x 8

23:4  དེ་ཚོས་འཁུར་དཀའ་བའི་རྡོག་ཁྲེས་ལྗིད་པོ་བསྡམས་ནས་མི་གཞན་གྱི་རྒྱབ་ལ་འགེལ་ཡང༌།  རང་གི་མཛུབ་མོ་གཅིག་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་དེ་ལ་རེག་པར་མི་འདོད།

They tie up heavy burdens, hard to bear, and lay them on people’s shoulders, but they themselves are not willing to move them with their finger.

T banner - 280 x 8

23:5  ཁོ་ཚོས་རང་གི་ལས་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མི་གཞན་གྱིས་མཐོང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་སྲུང་བ་ཞེང་ཆེ་བ་དང༌།  གོས་ཀྱི་མཐའ་འཛར་རིང་པོ་བྱེད།

They do all their deeds to be seen by others. For they make their phylacteries broad and their fringes long,

T banner - 280 x 8

23:6  ་ཚོས་གསོལ་སྟོན་ལ་གྲལ་མགོའི་གལ་ཆེ་ས་དང༌།  འདུ་ཁང་དུ་ཁྲི་མཐོ་སར་སྡོད་པ།

and they love the place of honor at feasts and the best seats in the synagogues

T banner - 280 x 8

23:7  ཁྲོམ་ལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོར་ཕྱག་བྱེད་པ་དང༌།  མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་རབ་བི་ཞེས་ཟེར་བར་དགའ།

and greetings in the marketplaces and being called rabbi by others.

T banner - 280 x 8

23:8  འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མ་ཕན་ཚུན་སྤུན་ཟླ་ཡིན་ཞིང་སློབ་དཔོན་གཅིག་རང་ལས་མེད་པས་ཁྱེད་ཚོར་རབ་བི་ཟེར་བར་མ་འཇུག་ཅིག

But you are not to be called rabbi, for you have one teacher, and you are all brothers.

T banner - 280 x 8

23:9  ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་སུ་བཞུགས་པ་ཁོང་གཅིག་པོ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཡབ་ཡིན་པས་འཇིག་རྟེན་སྟེང་གི་མི་སུ་ལ་ཡང་ཡབ་མ་ཟེར་ཞིག

And call no man your father on earth, for you have one Father, who is in heaven.

T banner - 280 x 8

23:10  སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་གཅིག་པོ་ནི་ཁྱེད་ཚོའི་སློབ་དཔོན་ཡིན་པས་ཁྱེད་ཚོར་སློབ་དཔོན་ཟེར་བར་མ་འཇུག་ཅིག

Neither be called instructors, for you have one instructor, the Christ.

T banner - 280 x 8

23:11  ཁྱེད་ཚོའི་ནང་ནས་སུ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་དེ་ཁྱེད་ཚོའི་གཡོག་པོར་འགྱུར་དགོས།

The greatest among you shall be your servant.

T banner - 280 x 8

23:12  རང་གིས་རང་ལ་བཀུར་སྟི་བྱེད་མཁན་དམའ་བར་འགྱུར་ཞིང༌།  རང་གིས་རང་དམའ་ས་ཟིན་མཁན་ལ་བཀུར་སྟི་འཐོབ་པར་འགྱུར།

Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted.

T banner - 280 x 8

23:13  ཚུལ་འཆོས་མཁན་པོ་དང་ཕ་རུ་ཤི་པ་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཆག་སྒོ་འབྱུང༌ངོ་༎  རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁྱོད་ཅག་གིས་མི་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་སྲིད་དུ་ཞུགས་པའི་སྒོ་བརྒྱབ༌སྟེ། ཁྱོད་རང་ཉིད་མི་འགྲོ་ཞིང་འགྲོ་མཁན་གཞན་རྣམས་ཀྱང་བཀག་པའི་ཕྱིར༌རོ།།

“But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you shut the kingdom of heaven in people’s faces. For you neither enter yourselves nor allow those who would enter to go in.

T banner - 280 x 8

23:14  ཡང་ཚུལ་འཆོས་མཁན་པོ་དང་ཕ་རུ་ཤི་པ་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཆག་སྒོ་འབྱུང༌ངོ་།  །རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁྱོད་ཅག་གིས་ཡུགས་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཁང་པ་དང་བཅས་པའི་རྒྱུ་རྫས་ཐམས་ཅད་ཧམ་བཟུང་བྱེད༌ཅིང༌།  སྨོན་ལམ་རིང་པོ་འདེབས་ཁུལ་བྱེད༌པས།  ཁྱོད་རྣམས་ལ་ལྷག་ཏུ་ཆད་པ་ལྕི་མོ་འཕོག་པར་འགྱུར༌རོ།།

Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you devour widows’ houses and for a pretense you make long prayers; therefore you will receive the greater condemnation

T banner - 280 x 8

23:15  ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང༌།  ཕཱ་རུ་ཤི་པ་སྟེ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ཁྱོད་ཚོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་འབྱུང༌།  ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།  མི་གཅིག་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཆོས་སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཚོས་སྐམ་ས་དང་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་སྐོར་ཞིང༌།  མི་དེ་ཡ་ཧུ་དཱ་པར་གྱུར་ནས་ཁྱོད་ཚོ་ལས་ལྡབ་གཉིས་ཀྱིས་ལྷག་པའི་དམྱལ་ཁམས་ཀྱི་བུར་བྱེད།

Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you travel across sea and land to make a single proselyte, and when he becomes a proselyte, you make him twice as much a child of hell as yourselves.

T banner - 280 x 8

23:16  ལམ་སྟོན་པ་ལོང་བ་ཁྱོད་ཚོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་འབྱུང༌།  ཁྱོད་ཚོས། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏེ་མནའ་བསྐྱལ་ན་ཅིའང་མེད།  འོན་ཀྱང་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་གསེར་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏེ་མནའ་བསྐྱལ་ན་དེ་ཡིན་གཅིག་སྲུང་དགོས་ཞེས་ཟེར།

“Woe to you, blind guides, who say, ‘If anyone swears by the temple, it is nothing, but if anyone swears by the gold of the temple, he is bound by his oath.’

T banner - 280 x 8

23:17  བླུན་པོ་ལོང་བ་ཁྱོད་རྣམས།  གསེར་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནམ།  ཡང་ན་གསེར་དེ་རྩ་ཆེན་དུ་སྒྱུར་བའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན།

You blind fools! For which is greater, the gold or the temple that has made the gold sacred?

T banner - 280 x 8

23:18  ཡང་ཁྱོད་ཚོས།  གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་མཆོད་ཁྲི་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏེ་མནའ་བསྐྱལ་ན་ཅིའང་མེད།  འོན་ཀྱང་མཆོད་ཁྲིའི་སྟེང་གི་མཆོད་པ་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏེ་མནའ་བསྐྱལ་ན་དེ་ཡིན་གཅིག་སྲུང་དགོས་ཞེས་ཟེར།

And you say, ‘If anyone swears by the altar, it is nothing, but if anyone swears by the gift that is on the altar, he is bound by his oath.’

T banner - 280 x 8

23:19  ལོང་བ་ཁྱོད་ཚོ།  མཆོད་པ་ཆེ་བ་ཡིན་ནམ།  ཡང་ན་མཆོད་པ་རྩ་ཆེན་དུ་སྒྱུར་བའི་མཆོད་ཁྲི་གལ་ཆེ་བ་ཡིན།

You blind men! For which is greater, the gift or the altar that makes the gift sacred?

T banner - 280 x 8

23:20  དེ་བས་ན།  མི་སུ་ཞིག་གིས་མཆོད་ཁྲི་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏེ་མནའ་བསྐྱལ་ན། མཆོད་ཁྲི་དང་དེའི་སྟེང་གི་ཐམས་ཅད་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏེ་མནའ་སྐྱེལ།

So whoever swears by the altar swears by it and by everything on it.

T banner - 280 x 8

23:21  ཡང་སུ་ཞིག་གིས་མཆོད་ཁང་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏེ་མནའ་བསྐྱལ་ན།  མཆོད་ཁང་དང་དེའི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་ཁོང་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏེ་མནའ་སྐྱེལ།

And whoever swears by the temple swears by it and by him who dwells in it.

T banner - 280 x 8

23:22  ཡང་སུ་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏེ་མནའ་བསྐྱལ་ན།  དཀོན་མཆོག་གི་བཞུགས་ཁྲི་དང་དེའི་སྟེང་ལ་བཞུགས་མཁན་ཡང་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏེ་མནའ་སྐྱེལ།

And whoever swears by heaven swears by the throne of God and by him who sits upon it.

T banner - 280 x 8

23:23  ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང༌།  ཕཱ་རུ་ཤི་པ་སྟེ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ཁྱོད་ཚོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་འབྱུང༌།  ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལྡུམ་རའི་རྩྭ་དྲི་ཞིམ་དང་གོ་སྙོད་ལ་སོགས་སྔོ་ཚོད་ཆུང་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བཅུ་ཆ་གཅིག་དཀོན་མཆོག་ལ་ཕུལ་ན་ཡང༌།  ཁྱོད་ཚོས་ཁྲིམས་གཅོད་བདེན་པར་བྱེད་པ་དང༌།  སྙིང་རྗེ་དང༌།  དད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱི་གལ་ཆེ་བའི་དོན་རྣམས་སྣང་མེད་དུ་བརྩིས།  འདི་ཚོ་སྲུང་སྟེ་གཞན་རྣམས་དོར་བར་མི་རུང༌།

“Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you tithe mint and dill and cumin, and have neglected the weightier matters of the law: justice and mercy and faithfulness. These you ought to have done, without neglecting the others.

T banner - 280 x 8

23:24  ལམ་སྟོན་པ་ལོང་བ་ཁྱོད་ཚོ།  ཁྱོད་ཚོས་འབུ་ཆུང་ཆུང་བཙགས་ནས་རྔ་མོང་མིད།

You blind guides, straining out a gnat and swallowing a camel!

T banner - 280 x 8

23:25  ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང༌།  ཕཱ་རུ་ཤི་པ་སྟེ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ཁྱོད་ཚོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་འབྱུང༌།  ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཚོས་ཕོར་པ་དང་སྡེར་མའི་ཕྱི་ཕྱོགས་གཙང་བར་བྱེད་ནའང༌།  ནང་ཕྱོགས་སུ་དེ་ཚོ་སེར་སྣ་དང་རང་འདོད་ཚ་བའི་བཙོག་པ་ཡིས་ཁེངས་།

“Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you clean the outside of the cup and the plate, but inside they are full of greed and self-indulgence.

T banner - 280 x 8

23:26  ཕཱ་རུ་ཤི་པ་ལོང་བ་ཁྱོད།  སྔོན་ལ་ཕོར་པ་དང་སྡེར་མའི་ནང་ཕྱོགས་གཙང་བར་བྱོས་ཤིག  དེ་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱང་གཙང་བར་འགྱུར།

You blind Pharisee! First clean the inside of the cup and the plate, that the outside also may be clean.

T banner - 280 x 8

23:27  ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང༌།  ཕཱ་རུ་ཤི་པ་སྟེ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ཁྱོད་ཚོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་འབྱུང༌།  ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཚོ་ནི་དཀར་པོར་བཟོས་པའི་དུར་ཁང་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ་ཕྱི་ཕྱོགས་ལ་བལྟས་ན་མཛེས་ཀྱང༌།  ནང་ཕྱོགས་སུ་གཤིན་པོའི་རུས་དང༌། མི་གཙང་བ་རིགས་ཀུན་གྱིས་ཁེངས་སོ།

“Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which outwardly appear beautiful, but within are full of dead people’s bones and all uncleanness.

T banner - 280 x 8

23:28  དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཚོའང་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་མི་རྣམས་ཀྱིས་བལྟས་ན་ཆོས་དྲང་པོ་ཡིན་པར་མཐོང་ཡང༌།  ནང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་དང་ཁྲིམས་མེད་པ་ཡིས་ཁེངས།

So you also outwardly appear righteous to others, but within you are full of hypocrisy and lawlessness.

T banner - 280 x 8

23:29  ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང༌།  ཕཱ་རུ་ཤི་པ་སྟེ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ཁྱོད་ཚོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་འབྱུང༌།  ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཚོས་ལུང་སྟོན་པའི་དུར་ཁང་རྩིག་པ་དང༌།  དྲང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་དུར་ཁང་ལ་བརྒྱན་ཏེ།

“Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you build the tombs of the prophets and decorate the monuments of the righteous,

T banner - 280 x 8

23:30  ང་ཚོ་མེས་པོའི་དུས་སུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་མི་གསོད་ཅེས་ཟེར།

saying, ‘If we had lived in the days of our fathers, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets.’

T banner - 280 x 8

23:31  དེ་ལྟར་སྨྲས་ནས་ཁྱོད་ཚོས་སོ་སོ་ལུང་སྟོན་པ་གསོད་མཁན་གྱི་རྒྱུད་པ་ཡིན་པར་དཔང་པོ་བྱེད།

Thus you witness against yourselves that you are sons of those who murdered the prophets.

T banner - 280 x 8

23:32  བྱས་ན།  ཁྱོད་ཚོའི་ཕ་མེས་ཀྱིས་འགོ་བཙུགས་པ་དེ་ཁྱོད་ཚོས་ཚར་བར་གྱིས་ཤིག

Fill up, then, the measure of your fathers.

T banner - 280 x 8

23:33  ཁྱོད་ཚོ་སྦྲུལ་གྱི་རིགས།  དུག་སྦྲུལ་གྱི་རྒྱུད་རྣམས།  དམྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཆད་པ་ལས་ཅི་ལྟར་ཐར་བར་འགྱུར།

You serpents, you brood of vipers, how are you to escape being sentenced to hell?

T banner - 280 x 8

23:34  དེའི་ཕྱིར་ཉོན་ཞིག  ངས་ལུང་སྟོན་པ་དང༌།  ཤེས་རབ་ཅན་དང༌།  ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཁྱོད་ཚོའི་རྩར་གཏོང༌།  དེ་ཚོའི་ནང་ནས་ཁྱོད་ཚོས་ཁ་ཤས་གསོད།  ཁ་ཤས་རྒྱང་ཤིང་ལ་རྒྱོང༌།  ཁ་ཤས་འདུ་ཁང་ནང་ལ་རྟ་ལྕག་གིས་རྡུང༌།  ཁ་ཤས་ལ་གྲོང་ཁྱེར་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་རྗེས་སུ་སྙེག་སྟེ་གནོད་འཚེ་བྱེད་པས།

Therefore I send you prophets and wise men and scribes, some of whom you will kill and crucify, and some you will flog in your synagogues and persecute from town to town,

T banner - 280 x 8

23:35  དྲང་ལྡན་གྱི་མེས་པོ་ཧ་བེལ་ནས་མཆོད་ཁང་དང་མཆོད་ཁྲི་གཉིས་བར་དུ་ཁྱོད་ཚོས་བསད་པའི་པེ་རེ་ཀི་ཡཱ་ཡི་བུ་ཟེ་ཀ་རི་ཡཱ་བར་གྱི་ས་ལ་གཟགས་པའི་ཁྲག་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱོད་ཚོས་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས།

so that on you may come all the righteous blood shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah the son of Barachiah, whom you murdered between the sanctuary and the altar.

T banner - 280 x 8

23:36  ངས་ཁྱོད་ཚོར་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར།  དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆད་པ་མི་རབས་འདི་ཡི་མགོ་སྟེང་དུ་འབབ་ངེས་ཡིན།”

Truly, I say to you, all these things will come upon this generation.

T banner - 280 x 8

23:37  “ཀྱེ་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ།  ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ།  ཁྱོད་ཀྱིས་ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་གསོད་ཅིང་ཁྱོད་རྩར་མངག་པ་རྣམས་རྡོ་རུབ་གཏོང༌།  བྱ་མོས་རང་གི་བྱ་ཕྲུག་གཤོག་པའི་འོག་ཏུ་སྡུད་པ་ལྟར་ངས་ཐེངས་མང་པོར་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སྡུད་པར་འདོད་ཀྱང༌།  ཁྱོད་རྣམས་མ་མོས།

“O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it! How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing!

T banner - 280 x 8

23:38  ལྟོས་ཤིག  ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཁང་ཁྱོད་ཕྱིར་སྟོང་བར་ལུས་པར་འགྱུར།

See, your house is left to you desolate.

T banner - 280 x 8

23:39  ངས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཟེར་རྒྱུར།  ད་ནས་བཟུང་ཁྱོད་ཚོས་གཙོ་བོའི་མཚན་ཐོག་ནས་ཕེབས་མཁན་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་ཟེར་བའི་བར་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་”  ཞེས་གསུངས་སོ།།

For I tell you, you will not see me again, until you say, ‘Blessed is he who comes in the name of the Lord.’”

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8