མད་ཐཱ། 22 – Gospel of Matthew 22

མད་ཐཱ། 22 – Gospel of Matthew 22

T banner - 280 x 8

22:1  ཡེ་ཤུས་ཡང་བསྐྱར་དཔེ་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་ཁོ་ཚོར་

And again Jesus spoke to them in parables, saying,

T banner - 280 x 8

22:2  “དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ནི་རང་གི་བུ་ལ་བག་སྟོན་བྱས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་དང་འདྲ་བ་ཡིན།

“The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son,

T banner - 280 x 8

22:3  བག་སྟོན་དེ་ལ་མགྲོན་ལ་བོས་པ་རྣམས་འདྲེན་པའི་ཕྱིར་གཡོག་པོ་རྣམས་བཏང་ན་ཡང༌།  མགྲོན་པོ་རྣམས་ཡོང་བར་མི་འདོད།

and sent his servants to call those who were invited to the wedding feast, but they would not come.

T banner - 280 x 8

22:4  རྒྱལ་པོས་གཡོག་པོ་གཞན་རྣམས་བཏང་སྟེ་ཁོ་ཚོར།  མགྲོན་པོ་རྣམས་ལ།  ཉོན་དང༌། ངའི་བག་སྟོན་གྲ་སྒྲིག་ཟིན་པ་ཡིན་ལ།  ངའི་བ་གླང་དང་ཕྱུགས་རྒྱགས་པ་བཤས།  ཐམས་ཅད་བཤམས་ཚར་བས།  བག་སྟོན་ལ་ཤོག་ཅིག་ཅེས་ཟེར་ཞིག

Again he sent other servants, saying, ‘Tell those who are invited, “See, I have prepared my dinner, my oxen and my fat calves have been slaughtered, and everything is ready. Come to the wedding feast.”’

T banner - 280 x 8

22:5  འོན་ཀྱང་མགྲོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱས་པར་ཕར་སོང་སྟེ།  གཅིག་རང་གི་ཞིང་ཁར་སོང༌།  གཞན་གཅིག་རང་གི་ཚོང་ཁང་ལ་སོང༌།

But they paid no attention and went off, one to his farm, another to his business,

T banner - 280 x 8

22:6  གཞན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའི་གཡོག་པོ་རྣམས་བཟུང་ནས་སྡུག་པོ་བཏང་སྟེ་བསད།

while the rest seized his servants, treated them shamefully, and killed them.

T banner - 280 x 8

22:7  རྒྱལ་པོ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་ནས་དམག་དཔུང་བཏང་སྟེ་མི་སྲོག་གཅོད་མཁན་དེ་རྣམས་མེད་པར་བྱས་ནས་ཁོ་ཚོའི་གྲོང་ཁྱེར་མེས་བསྲེགས།

The king was angry, and he sent his troops and destroyed those murderers and burned their city.

T banner - 280 x 8

22:8  དེ་ནས་རང་གི་གཡོག་པོ་རྣམས་ལ།  བག་སྟོན་གྲ་སྒྲིག་ཟིན་ཡོད་ཀྱང༌།  མགྲོན་པོ་རྣམས་ལ་འོས་པ་མིན་པས།

Then he said to his servants, ‘The wedding feast is ready, but those invited were not worthy.

T banner - 280 x 8

22:9  གཞུང་ལམ་ལ་སོང་ནས་དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བག་སྟོན་ལ་བོས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས།

Go therefore to the main roads and invite to the wedding feast as many as you find.’

T banner - 280 x 8

22:10  གཡོག་པོ་རྣམས་ལམ་ལ་སོང་ནས།  མི་བཟང་ངན་སུ་ཐུག་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཁྲིད་ཡོང་བས་བག་སྟོན་ཁང་མགྲོན་པོས་ཁེངས་པར་གྱུར།

And those servants went out into the roads and gathered all whom they found, both bad and good. So the wedding hall was filled with guests.

T banner - 280 x 8

22:11  རྒྱལ་པོ་དེ་མགྲོན་པོ་རྣམས་ལ་ལྟ་བར་ནང་དུ་ཡོང་བའི་ཚེ།  བག་སྟོན་གྱི་གོས་མ་གྱོན་པ་ཞིག་མཐོང་བས།

“But when the king came in to look at the guests, he saw there a man who had no wedding garment.

T banner - 280 x 8

22:12  ཁོ་ལ།  གྲོགས་པོ།  བག་སྟོན་གྱི་གོས་མེད་པར་ཁྱོད་ཅི་ལྟར་འདིར་ཡོང་ཞེས་བཤད་པས།  མགྲོན་པོ་དེས་ཇི་ལྟར་ཞུ་དགོས་མིན་མ་ཤེས།

And he said to him, ‘Friend, how did you get in here without a wedding garment?’ And he was speechless.

T banner - 280 x 8

22:13  དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་གཡོག་པོ་རྣམས་ལ།  ཁོ་རྐང་ལག་བསྡམས་ནས།  ངུ་ཞིང་སོ་ཁྲིག་ཁྲིག་འབྱུང་ས་ཕྱི་རོལ་གྱི་མུན་པའི་ནང་དུ་དབྱུགས་ཤིག་ཅེས་བཤད།

Then the king said to the attendants, ‘Bind him hand and foot and cast him into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth.’

T banner - 280 x 8

22:14  བོས་པ་མང་ཡང་འདམ་པ་ཉུང་”  ཞེས་གསུངས།

For many are called, but few are chosen.”

T banner - 280 x 8

22:15  དེ་ནས་ཡེ་ཤུ་ལ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་གཏམ་ཤོད་གནང་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཕཱ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་སོང་ནས་ངན་ཇུས་བྱས།

Then the Pharisees went and plotted how to entangle him in his words.

T banner - 280 x 8

22:16  ཁོ་ཚོའི་ཉེ་གནས་དང༌།  ཧེ་རོ་དཱེའི་ཕྱོགས་ཁག་གི་མི་འགའ་ཞིག་ཁོང་གི་མདུན་དུ་བཏང་ནས་ཁོང་ལ་  “སློབ་དཔོན་ལགས། ཁྱེད་ནི་རང་གཤིས་དྲང་པོ་ཡིན་ཞིང༌།  དཀོན་མཆོག་གི་ལམ་ཡང་དག་པར་བདེན་པར་སྟོན་དེ།  མི་གཞན་གྱི་བསམ་པའི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བ་དང་ཕྱོགས་རིས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ངེད་ཀྱིས་ཤེས།

And they sent their disciples to him, along with the Herodians, saying, “Teacher, we know that you are true and teach the way of God truthfully, and you do not care about anyone’s opinion, for you are not swayed by appearances.

T banner - 280 x 8

22:17  ཁྱེད་ཀྱིས་ཅི་ལྟར་དགོངས་པ་ང་ཚོར་གསུངས་རོགས།  དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཁྲིམས་ལྟར་ན་ང་ཚོས་རྒྱལ་པོར་ཁྲལ་འཇལ་རུང་ངམ་མི་རུང་”  ཞེས་སྨྲས།

Tell us, then, what you think. Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?”

T banner - 280 x 8

22:18  ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོའི་ངན་སེམས་མཁྱེན་ཏེ་ཁོ་ཚོར་  “ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ཁྱོད་ཚོ།  ང་ལ་ཉམས་ཚོད་ལེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི།

But Jesus, aware of their malice, said, “Why put me to the test, you hypocrites?

T banner - 280 x 8

22:19  ཁྲལ་གྱི་དངུལ་སྒོར་ཞིག་ང་ལ་སྟོན་དང་”  ཞེས་གསུངས་པས་ཁོ་ཚོས་དངུལ་སྒོར་གཅིག་ཁྱེར་ཡོང༌།

Show me the coin for the tax.” And they brought him a denarius.

T banner - 280 x 8

22:20  ཁོང་གིས་མི་དེ་ཚོར་  “རི་མོ་དང་ཡི་གེ་འདི་སུའི་ཡིན་ནམ་”  ཞེས་དྲིས་པ་ན།

And Jesus said to them, “Whose likeness and inscription is this?”

T banner - 280 x 8

22:21  ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་  “རྒྱལ་པོའི་ཡིན་ནོ་”  ཞེས་སྨྲས་པས་ཁོང་གིས་ཁོ་རྣམས་ལ་ “འོ་ན། གང་ཞིག་རྒྱལ་པོའི་ཡིན་པ་དེ་རྒྱལ་པོར་ཕུལ་ཞིག  གང་ཞིག་དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན་པ་དེ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཞིག་”  ཅེས་གསུངས།

They said, “Caesar’s.” Then he said to them, “Therefore render to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s.”

T banner - 280 x 8

22:22  དེ་ཐོས་ནས་དེ་རྣམས་ངོ་མཚར་ཆེ་བར་གྱུར་དེ།  ཁོང་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ཕར་སོང༌།

When they heard it, they marveled. And they left him and went away.

T banner - 280 x 8

22:23  ཉིན་དེ་རང་ལ་གཤིན་པོ་རྣམས་ལ་སླར་གསོན་པ་མེད་ཅེས་ཟེར་མཁན་སཱ་ཅུ་སེ་པ་ནང་ནས་འགའ་ཤས་ཡེ་ཤུའི་མདུན་དུ་ཡོང་སྟེ་ཁོང་ལ་

The same day Sadducees came to him, who say that there is no resurrection, and they asked him a question,

T banner - 280 x 8

22:24  “སློབ་དཔོན་ལགས། ལུང་སྟོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས།  གལ་སྲིད་སྐྱེས་པ་ཞིག་བུ་ཕྲུག་མེད་པར་ཤི་ན།  ཁོའི་སྤུན་གྱིས་སྐྱེས་པ་དེའི་ཡུགས་མོ་བཟའ་ཟླ་བླངས་ནས་རང་གི་སྤུན་གྱི་དོན་ལ་རིགས་རྒྱུད་སྤེལ་དགོས་ཞེས་གསུངས།

saying, “Teacher, Moses said, ‘If a man dies having no children, his brother must marry the widow and raise up offspring for his brother.’

T banner - 280 x 8

22:25  ང་ཚོའི་དཀྱིལ་ལ་སྤུན་བདུན་ཡོད་དེ།  དང་པོ་དེ་བཟའ་ཟླར་བླངས་ནས་བུ་ཕྲུག་མེད་པར་ཤི  ཁོའི་སྤུན་གྱིས་སྐྱེས་པ་དེའི་ཡུགས་མོ་བཟའ་ཟླར་བླངས།

Now there were seven brothers among us. The first married and died, and having no offspring left his wife to his brother.

T banner - 280 x 8

22:26  སྤུན་གཉིས་པ་དང༌།  གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བདུན་པའི་བར་དུ་དེ་ལྟར་བྱུང༌།

So too the second and third, down to the seventh

T banner - 280 x 8

22:27  མཐར་བུད་མེད་དེའང་ཤི

After them all, the woman died.

T banner - 280 x 8

22:28  འོ་ན་ཁོ་ཚོ་ཚང་མས་ཁོ་མོ་བཟའ་ཟླར་བླངས་པས།  གཤིན་པོ་རྣམས་འཆི་བ་ནས་སླར་གསོན་པའི་དུས་སུ་ཁོ་མོ་ནི་སུའི་བཟའ་ཟླར་འགྱུར་”  ཞེས་དྲིས།

In the resurrection, therefore, of the seven, whose wife will she be? For they all had her.”

T banner - 280 x 8

22:29  ལན་དུ་ཡེ་ཤུས་ཁོ་རྣམས་ལ་  “ཁྱེད་ཚོས་གསུང་རབ་ཀྱང་མི་རྟོགས།  དཀོན་མཆོག་གི་ནུས་མཐུ་ཡང་མི་རྟོགས་པས་ནོར།

But Jesus answered them, “You are wrong, because you know neither the Scriptures nor the power of God.

T banner - 280 x 8

22:30  གཤིན་པོ་རྣམས་སླར་གསོན་པའི་དུས་སུ་དེ་ཚོས་བག་མ་ཡང་མི་ལེན།  བག་མར་ཡང་མི་གཏོང༌།  དེ་ཚོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་དང་འདྲ་བ་ཡིན།

For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven.

T banner - 280 x 8

22:31  འོན་ཀྱང་གཤིན་པོ་གསོན་པོར་ལང་དུ་གྱུར་ངེས་པའི་སྐོར་ལ།  དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ཚོར་གསུངས་པ་སྟེ།

And as for the resurrection of the dead, have you not read what was said to you by God:

T banner - 280 x 8

22:32  ང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་དཀོན་མཆོག་དང༌།  ཨི་སཱག་གི་དཀོན་མཆོག ཡ་ཀོབ་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཞེས་མ་བཀླགས་སམ།  ཁོང་ནི་གཤིན་པོ་རྣམས་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་མ་ཡིན་ཏེ།  གསོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ་”  ཞེས་གསུངས།

‘I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob’? He is not God of the dead, but of the living.”

T banner - 280 x 8

22:33  མི་ཚོགས་ཀྱིས་དེ་ཐོས་ནས་ཁོང་གི་ཆོས་གསུངས་པ་ལ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་སྐྱེས།

And when the crowd heard it, they were astonished at his teaching.

T banner - 280 x 8

22:34  ཡེ་ཤུས་སཱ་ཅུ་སེ་པ་རྣམས་ལ་སྨྲ་རྒྱུ་མེད་པར་མཛད་པ་ཐོས་ནས་ཕཱ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་འདུས་ཏེ།

But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together.

T banner - 280 x 8

22:35  ཁོ་ཚོའི་ནང་ནས་ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚོད་ལེན་པའི་ཕྱིར་ཁོང་ལ་

And one of them, a lawyer, asked him a question to test him.

T banner - 280 x 8

22:36  “སློབ་དཔོན་ལགས།  ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གང་ཡིན་” ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས།

“Teacher, which is the great commandment in the Law”

T banner - 280 x 8

22:37  ཁོང་གིས་མི་དེར་  “རང་གིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག་དང་ཡིད་གཅིག་གིས་བརྩེ་བར་ཟུངས་ཤིག

And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.

T banner - 280 x 8

22:38  འདི་ནི་བཀའ་རྒྱ་གལ་ཆེ་ཤོས་དང་དང་པོ་དེ་ཡིན།

This is the great and first commandment.

T banner - 280 x 8

22:39  གཉིས་པ་དེ་དང་འདྲ་བ་ཡིན།  དེ་ནི་ཁྱིམ་མཚེས་ལ་རང་དང་འདྲ་བར་བརྩེ་བར་ཟུངས།

And a second is like it: You shall love your neighbor as yourself.

T banner - 280 x 8

22:40  བཀའ་དེ་གཉིས་ལ་ཆོས་ཁྲིམས་ཆ་ཚང་དང༌།  ལུང་སྟོན་པའི་བསྟན་པ་རྟེན་ནོ་” ཞེས་གསུངས།

On these two commandments depend all the Law and the Prophets.”

T banner - 280 x 8

22:41  ཕཱ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་འདུས་པའི་ཚེ་ཡེ་ཤུས་ཁོ་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲི་གནང་སྟེ་

Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question,

T banner - 280 x 8

22:42  “ཁྱེད་ཚོས་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀའི་སྐོར་ཅི་ལྟར་སེམས།  ཁོང་ནི་སུའི་སྲས་ཡིན་” ཞེས་གསུངས་པས་ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་  “རྒྱལ་པོ་དཱ་བིད་ཀྱི་སྲས་ཡིན་”  ཞེས་ཟེར།

saying, “What do you think about the Christ? Whose son is he?” They said to him, “The son of David.”

T banner - 280 x 8

22:43  ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་  “འོ་ན་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏེ་དཱ་བིད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་གཙོ་བོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཅི་ཡིན།  ཁོང་གིས།

He said to them, “How is it then that David, in the Spirit, calls him Lord, saying,

T banner - 280 x 8

22:44  དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ང་ཡི་གཙོ་བོ་ལ།།  ཁྱེད་ཀྱི་དགྲ་རྣམས་ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་འོག་ཏུ།།  ང་ཡིས་མ་བཅུག་བར་དུ་ཁྱེད་རང་ཉིད།།  ང་ཡི་གཡས་སུ་དེ་བར་བཞུགས་དུ་གསོལ།།

“‘The Lord said to my Lord, “Sit at my right hand, until I put your enemies under your feet”’?

T banner - 280 x 8

22:45  རྒྱལ་པོ་དཱ་བིད་ཀྱིས་མཱ་ཤི་ཀ་ལ་གཙོ་བོ་ཞེས་ཟེར་ན།  མཱ་ཤི་ཀ་ཁོང་གི་སྲས་ཅི་ལྟར་ཡིན་”  ཞེས་གསུངས།

If then David calls him Lord, how is he his son?”

T banner - 280 x 8

22:46  མི་སུས་ཀྱང་ཁོང་ལ་ལན་ཞུ་མ་ཐུབ་པས།  དེའི་རྗེས་སུ་སུས་ཀྱང་ཁོང་ལ་དྲི་བ་ཅི་ཡང་ཞུ་མ་ཕོད་དོ།།

And no one was able to answer him a word, nor from that day did anyone dare to ask him any more questions.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8