མད་ཐཱ། 21 – Gospel of Matthew 21

མད་ཐཱ། 21 – Gospel of Matthew 21

T banner - 280 x 8

21:1  ཁོང་རྣམས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཕེབས་སྐབས།  སྐྱུར་རུ་ཤིང་གི་རིའི་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་གྲོང་སྡེ་པེ་ཕ་གེ་ཞེས་བྱ་བའི་ས་ཆ་དེར་ཡེ་ཤུས་ཉེ་གནས་གཉིས་མངགས་ཏེ།

Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage, to the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples,

T banner - 280 x 8

21:2  ཁོ་ཚོར་  “ཁྱེད་ཚོ་མདུན་ལ་ཡོད་པའི་གྲོང་སྡེ་དེ་ལ་སོང་དང༌།  དེར་སླེབས་མ་ཐག་ཏུ་བོང་བུ་དང་བོང་ཕྲུག་བཏགས་ཡོད་པ་མཐོང་བར་འགྱུར།  དེ་ཚོ་བཀྲོལ་ནས་ངའི་རྩར་འཁྲིད་ཤོག

saying to them, “Go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Untie them and bring them to me.

T banner - 280 x 8

21:3  གལ་སྲིད་སུ་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ཚོ་ལ་ཇི་ཞིག་ཟེར་ན།  གཙོ་བོ་ལ་དགོས་ཞེས་སྨྲོས་དང༌། དེས་མྱུར་དུ་གཏོང་བར་འགྱུར་”  ཞེས་གསུངས།

If anyone says anything to you, you shall say, ‘The Lord needs them,’ and he will send them at once.”

T banner - 280 x 8

21:4  འདི་ནི་ལུང་སྟོན་པ་བརྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ།

This took place to fulfill what was spoken by the prophet, saying,

T banner - 280 x 8

21:5  ཙི་ཡོན་ཡུལ་གྱི་བུ་མོར་སྨྲོས།།  ལྟོས་དང་ཁྱེད་ཚོའི་རྒྱལ་པོ་དེ།།  བོང་བུར་བཅིབས་ནས་སྙེམས་ཆུང་ངང༌།།  ཁྱེད་ཚོའི་ས་ལ་ཕེབས་བཞིན་འདུག།  ཅེས་པ་དེ་ཡིན།

“Say to the daughter of Zion, ‘Behold, your king is coming to you, humble, and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a beast of burden.’”

T banner - 280 x 8

21:6  ཉེ་གནས་དེ་རྣམས་སོང་ནས་ཡེ་ཤུས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་བྱས་ཏེ།

The disciples went and did as Jesus had directed them.

T banner - 280 x 8

21:7  བོང་བུ་དང་བོང་ཕྲུག་འཁྲིད་ཡོང་ནས།  རང་གི་ཕྱི་གོས་དེའི་སྟེང་ལ་བཞག་སྟེ་ཁོང་གིས་དེ་ལ་བཞུགས།

They brought the donkey and the colt and put on them their cloaks, and he sat on them.

T banner - 280 x 8

21:8  མི་ཚོགས་མང་པོས་རང་གི་གྱོན་པ་ལམ་ལ་བཏིང་ཞིང༌།  གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཤིང་གི་ཡལ་ག་བཅད་དེ་ལམ་དུ་བཀྲམ།

Most of the crowd spread their cloaks on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road.

T banner - 280 x 8

21:9  ཁོང་གི་སྔོན་ནས་འགྲོ་བ་དང་རྗེས་སུ་འབྲངས་བའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་ཆེན་པོས།  དཱ་བིད་སྲས་ལ་ཧོ་ཟན་ནཱ།།  གཙོ་བོའི་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ནི།།  ཤིན་ཏུ་མཐོ་ཤིང་བླ་ན་མེད།། དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་ཧོ་ཟན་ནཱ།།  ཞེས་གསུངས།

And the crowds that went before him and that followed him were shouting, “Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest!”

T banner - 280 x 8

21:10  ཁོང་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དུ་བྱོན་དུས་མི་ཚང་མ་ཕར་ཚུར་བརྒྱུགས་ནས་  “འདི་སུ་ཡིན་”  ཞེས་བཤད།

And when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up, saying, “Who is this?”

T banner - 280 x 8

21:11  མི་ཚོགས་ཀྱིས་  “འདི་ནི་ག་ལིལ་ཡུལ་གྱི་ན་ཙ་རེལ་གྲོང་སྡེ་ནས་ཡིན་པའི་ལུང་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ཡིན་”  ཞེས་ཟེར།

And the crowds said, “This is the prophet Jesus, from Nazareth of Galilee.”

T banner - 280 x 8

21:12  ཡེ་ཤུ་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ཁྱམས་རར་ཕེབས་ནས།  དེར་ཡོད་པའི་ཉོ་ཚོང་མཁན་རྣམས་ཕྱི་ལ་བཏོན་པར་མཛད།  དངུལ་རྗེ་མཁན་གྱི་ཅོག་ཙེ་དང་ཕུག་རོན་ཚོང་མཁན་གྱི་འདུག་སྟེགས་ཀྱང་སར་བསྒྱེལ།

And Jesus entered the temple and drove out all who sold and bought in the temple, and he overturned the tables of the money-changers and the seats of those who sold pigeons.

T banner - 280 x 8

21:13  ཁོང་གིས་མི་དེ་ཚོར་  “དཀོན་མཆོག་གི་གསུང་རབ་ལས།  ངའི་ཁང་པ་ལ་སྨོན་ལམ་འདེབས་སའི་ཁང་པ་ཟེར་བར་འགྱུར་ཞེས་འཁོད།  འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཚོས་ཇག་ཚང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སྒྱུར་འདུག་”  ཅེས་གསུངས།

He said to them, “It is written, ‘My house shall be called a house of prayer,’ but you make it a den of robbers.”

T banner - 280 x 8

21:14  ལོང་བ་དང་ཞ་བོ་རྣམས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ཁྱམས་རར་ཁོང་གི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ཚོའི་ནད་གསོས་པར་མཛད།

And the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them.

T banner - 280 x 8

21:15  ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་བླ་ཆེན་དང༌།  ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་གིས་བསྒྲུབས་པའི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མཛད་པ་མཐོང་བ་དང༌།  ཡང་མཆོད་ཁང་གི་ཁྱམས་རའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་ཆེན་པོས་  “རྒྱལ་པོ་དཱ་བིད་ཀྱི་སྲས་ལ་ཧོ་ཟན་ནཱ་”  ཞེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་ཁྲོས་ཏེ།

But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out in the temple, “Hosanna to the Son of David!” they were indignant,

T banner - 280 x 8

21:16  ཁོང་ལ་  “ཕྲུ་གུ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་གང་བཤད་པ་ཐོས་སམ་”  ཞེས་སྨྲས་པས་ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོར་  “ཐོས་སོ།  ཕྲུ་གུ་དང་འོ་འཐུང་བའི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བྱེད་དུ་བཅུག་ཅེས་མདོ་ལས་བཀླགས་མ་མྱོང་ངམ་”  ཞེས་གསུངས།

and they said to him, “Do you hear what these are saying?” And Jesus said to them, “Yes; have you never read, “‘Out of the mouth of infants and nursing babies you have prepared praise’?”

T banner - 280 x 8

21:17  དེ་ནས་ཡེ་ཤུས་ཁོ་རྣམས་བཞག་སྟེ་གྲོང་ཁྱེར་ཁ་བྲལ་ནས་པེ་ཐན་ཡཱ་གྲོང་སྡེ་ལ་ཕེབས་པ་དང༌།  མཚན་མོ་དེར་བཞུགས།

And leaving them, he went out of the city to Bethany and lodged there.

T banner - 280 x 8

21:18  དེའི་སང་ཞོགས་རྒྱལ་སར་ཕྱིར་ཕེབས་པའི་དུས་སུ་ཡེ་ཤུ་བཀྲེས་པར་གྱུར།

In the morning, as he was returning to the city, he became hungry.

T banner - 280 x 8

21:19  ལམ་གྱི་ཟུར་ལ་བསེ་ཡབ་ཤིང་སྡོང་ཞིག་གཟིགས་ཏེ།  དེའི་རྩར་ཕེབས་དུས་ལོ་མ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་པ་གཟིགས་པས་དེ་ལ་  “ད་ནས་བཟུང་འབྲས་བུ་ནམ་ཡང་མ་སྐྱེད་ཅིག་”  ཅེས་གསུངས་མ་ཐག  བསེ་ཡབ་ཤིང་དེ་བསྐམས།

And seeing a fig tree by the wayside, he went to it and found nothing on it but only leaves. And he said to it, “May no fruit ever come from you again!” And the fig tree withered at once.

T banner - 280 x 8

21:20  དེ་མཐོང་ནས་ཉེ་གནས་རྣམས་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ནས་  “བསེ་ཡབ་ཤིང་དེ་ལྟར་མགྱོགས་པོ་ཅི་ལྟར་བསྐམས་”  ཞེས་དྲིས།

When the disciples saw it, they marveled, saying, “How did the fig tree wither at once?”

T banner - 280 x 8

21:21  ལན་དུ་ཡེ་ཤུས་  “ངས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར།  ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་དད་པ་བྱས་ན།  བསེ་ཡབ་ཤིང་ལ་གང་བྱས་པ་དེ་ཁྱེད་ཚོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཟད། རི་འདི་ལ།  འདི་ནས་བཀོག་པར་འགྱུར་ཞིང་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ལ་དབྱུགས་པར་འགྱུར་ཞིག་ཅེས་ཟེར་ན།  དེ་ལྟར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ།

And Jesus answered them, “Truly, I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to the fig tree, but even if you say to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ it will happen.

T banner - 280 x 8

21:22  དད་པའི་སྒོ་ནས་གང་སྨོན་ལམ་ཞུ་བ་ཐམས་ཅད་འཐོབ་ངེས་ཡིན་”  ཞེས་གསུངས།

And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith.”

T banner - 280 x 8

21:23  ཡེ་ཤུ་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ཁྱམས་རར་ཕེབས་པ་དང༌།  ཁོང་གིས་ཆོས་བསྟན་གནང་བའི་དུས་སུ་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་བླ་ཆེན་དང་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱི་རྒན་པོ་ཚོ་ཁོང་གི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས་  “ཁྱེད་ཀྱིས་དབང་ཆ་གང་གི་སྒོ་ནས་དོན་འདི་ཚོ་མཛད།  ཡང་སུ་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ལ་དོན་འདི་རྣམས་མཛད་པའི་དབང་ཆ་སྤྲད་པ་ཡིན་ནམ་”  ཞེས་བཤད་པ་ལ།

And when he entered the temple, the chief priests and the elders of the people came up to him as he was teaching, and said, “By what authority are you doing these things, and who gave you this authority?”

T banner - 280 x 8

21:24  ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོར་  “ངས་ཀྱང་ཁྱེད་རྣམས་ལ་དྲི་བ་གཅིག་འདྲི་རྒྱུ་ཡིན།  ཁྱེད་ཚོས་དེའི་ལན་བཏབ་ན།  ངས་དོན་འདི་རྣམས་དབང་ཅི་ལྟ་བུས་མཛད་པའང་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཤོད་རྒྱུ་ཡིན།

Jesus answered them, “I also will ask you one question, and if you tell me the answer, then I also will tell you by what authority I do these things.

T banner - 280 x 8

21:25  ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་ཁྲུས་གསོལ་མཛད་པ་དེ་གང་ནས་བྱུང༌།  དཀོན་མཆོག་ནས་བྱུང་ངམ།  མི་ནས་བྱུང་”  ཞེས་གསུངས་པས།  ཁོ་ཚོས་ཕན་ཚུན་གཏམ་གླེང་བྱས་ཤིང་  “གལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ནས་བྱུང་ཞེས་བཤད་ན།  ཁོང་གིས་ང་ཚོར་འོ་ན་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཅིའི་ཕྱིར་ཁོང་ལ་དད་པ་མ་བྱས་སམ་ཞེས་གསུང་ངེས་ལ།

The baptism of John, from where did it come? From heaven or from man?” And they discussed it among themselves, saying, “If we say, ‘From heaven,’ he will say to us, ‘Why then did you not believe him?’

T banner - 280 x 8

21:26  མི་ལས་བྱུང་ཞེས་བཤད་ན།  མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡོ་ཧ་ནན་ལུང་སྟོན་པར་རྩི་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ང་ཚོ་མི་ཚོགས་ལ་འཇིགས་”  ཞེས་བཤད།

But if we say, ‘From man,’ we are afraid of the crowd, for they all hold that John was a prophet.”

T banner - 280 x 8

21:27  དེར་བརྟེན་ཡེ་ཤུ་ལ་  “ང་ཚོས་མི་ཤེས་”  ཞེས་ལན་བཏབ་པས་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་  “དེས་ན་ངས་ཀྱང་དོན་འདི་རྣམས་དབང་ཆ་གང་གིས་བྱེད་པ་མི་ཤོད།”  བུ་གཉིས་ཀྱི་དཔེ།

So they answered Jesus, “We do not know.” And he said to them, “Neither will I tell you by what authority I do these things.

T banner - 280 x 8

21:28  “ད་ཁྱེད་ཚོས་ཅི་ལྟར་སེམས།  མི་ཞིག་ལ་བུ་གཉིས་ཡོད་དེ། ཁོས་བུ་ཆེ་བའི་རྩར་སོང་ནས་ཁོ་ལ་བུ།  དེ་རིང་རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ལྡུམ་རར་ཕྱིན་ནས་ལས་ཀ་བྱོས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་བ་ལ།

“What do you think? A man had two sons. And he went to the first and said, ‘Son, go and work in the vineyard today.’

T banner - 280 x 8

21:29  ཁོས་ང་མི་འགྲོ་ཞེས་ཟེར་བའི་རྗེས་སུ་སེམས་བསྒྱུར་ནས་སོང༌།

And he answered, ‘I will not,’ but afterward he changed his mind and went.

T banner - 280 x 8

21:30  མི་དེ་བུ་ཆུང་བའི་རྩར་ཕྱིན་ནས་སྔོན་ལྟར་སྨྲས་པ་དང༌།  བུ་དེས་ཡབ་ལགས།  ང་འགྲོ་ཞེས་ཟེར་ནས་མ་སོང༌།

And he went to the other son and said the same. And he answered, ‘I go, sir,’ but did not go.

T banner - 280 x 8

21:31  བུ་དེ་གཉིས་ནས་སུས་ཕའི་འདོད་པ་བཞིན་དུ་བྱས་”  ཞེས་གསུངས་པ་ལ།  ཁོ་ཚོས་  “ཆེ་བ་དེས་བྱས་”  ཞེས་ཟེར་བས་ཡེ་ཤུས་ཁོ་རྣམས་ལ་  “ངས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར།  ཁྲལ་སྡུད་མཁན་དང་སྨད་འཚོང་མ་རྣམས་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་ཞུགས།

Which of the two did the will of his father?” They said, “The first.” Jesus said to them, “Truly, I say to you, the tax collectors and the prostitutes go into the kingdom of God before you.

T banner - 280 x 8

21:32  གང་ཡིན་ཟེར་ན།  ཁྲུས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ཁྱོད་ཚོའི་དྲུང་དུ་དྲང་དང་ལྡན་པའི་ལམ་བསྟན་ཏེ་ཡོང་ནའང༌།  ཁྱོད་ཚོས་ཁོང་ལ་ཡིད་མ་ཆེས།  ཁྲལ་སྡུད་མཁན་དང་སྨད་འཚོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས།  ཁྱོད་ཚོས་དེ་མཐོང་ནའང་ཁྱོད་ཚོའི་སེམས་མ་སྒྱུར་ཞིང༌།  ཁོང་ལ་ཡིད་མ་ཆེས།”

For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collectors and the prostitutes believed him. And even when you saw it, you did not afterward change your minds and believe him.

T banner - 280 x 8

21:33  ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་ཅག་གིས་ཡང་དཔེ་གཞན་ཞིག་ལ་ཉོན།  དེ་ཡང་ཁྱིམ་བདག་ཅིག་གིས་རྒུན་ཚལ་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་ཕྱོགས་བཞིར་ར་བས་བསྐོར་བ༌དང༌།  རྒུན་འབྲུམ་འཚིར་གཞོང་ཞིག་བརྐོས་ནས་སོ་ལྟ་ཁང་ཞིག་ཀྱང་བརྩིགས༌རྗེས།  རྒུན་འབྲུམ་ར་བ་མི་གཞན་ལ་གླས་ཏེ་ཁོ་རང་ཡུལ་གཞན་དུ་སོང༌།

“Hear another parable. There was a master of a house who planted a vineyard and put a fence around it and dug a winepress in it and built a tower and leased it to tenants, and went into another country.

T banner - 280 x 8

21:34  སྟོན་བསྡུ་བའི་དུས་ལ་བབས༌ཚེ།  ཁོས་རང་གི་གཡོག་པོ་འགའ་གླ་མཁན་ཚང་ལ་འབྲས་བུ་ལེན་དུ་མངགས་པ༌ན།

When the season for fruit drew near, he sent his servantsc to the tenants to get his fruit.

T banner - 280 x 8

21:35  དེ་རྣམས་ཀྱིས་གཡོག་པོ་རྣམས་བཟུང༌སྟེ།  གཅིག་ལ་གཅར་རྡུང༌བྱས།  གཅིག་ནི༌བསད།  གཅིག་ལ་རྡོ་རུབ་བཏང་ངོ་།།

And the tenants took his servants and beat one, killed another, and stoned another.

T banner - 280 x 8

21:36  ཡང་བདག་པོ་དེས་གཡོག་པོ་སྔར་ལས་མང་པོ་ཞིག་མངགས༌ནའང༌།  དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྔར་བཞིན་བྱས།

Again he sent other servants, more than the first. And they did the same to them.

T banner - 280 x 8

21:37  མཇུག་མཐར་ཁོས་རང་གི་བུའང་དེ་རྣམས་ཀྱི་གམ་དུ་མངགས༌ཤིང་།  དེ་ནི་གླ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་བདག་གི་བུ་ལ་བཀུར་སྟི་བྱེད་ངེས་ཡིན་བསམས་སོ།།

Finally he sent his son to them, saying, ‘They will respect my son.’

T banner - 280 x 8

21:38  འོན་ཀྱང་གླ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་བུ་མཐོང་སྟེ་ཕན་ཚུན༌ལ།  འདི་ནི་ཕ་ཤུལ་འཛིན་མཁན་ཡིན་པས།  ཤོག༌དང༌གསོད་པར༌བྱའོ།།  ནོར་སྐལ་ལེན་པར་བྱ་ཞེས་སྨྲས༌ཏེ།

But when the tenants saw the son, they said to themselves, ‘This is the heir. Come, let us kill him and have his inheritance.’

T banner - 280 x 8

21:39  བུ་དེའང་བཟུང་སྟེ་རྒུན་འབྲུམ་ར་བའི་ཕྱི་རུ་བཏོན་ནས་བསད་དོ།།

And they took him and threw him out of the vineyard and killed him.

T banner - 280 x 8

21:40  དེ་ནས་རྒུན་འབྲུམ་ར་བའི་བདག་པོ་ཕྱིར་ཡོང༌ཚེ།  གླ་མཁན་དེ་རྣམས་ལ་ཅི་བྱེད་པར་འགྱུར་རམ་ཞེས་གསུངས་པ་ན།

When therefore the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants?”

T banner - 280 x 8

21:41  ཁོ་རྣམས་ན༌རེ། བདག་པོས་མི་ངན་དེ་དག་ངན་གསོད་བྱས༌ཏེ།  རྒུན་འབྲུམ་ར་བ་ནི་དུས་ལྟར་འབྲས་བུ་འབུལ་བའི་གླ་མཁན་གཞན་དག་ལ་སྤྲོད་པར་ངེས་ཞེས་སྨྲས།

They said to him, “He will put those wretches to a miserable death and let out the vineyard to other tenants who will give him the fruits in their seasons.”

T banner - 280 x 8

21:42  ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  དེ་ལ་གསུང་རབ་ཀྱི་མདོ་ལས་ཇི་སྐད༌དུ། བཟོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤངས་པའི༌རྡོ།།  ཁང་པའི་ཟུར་གྱི་རྨང་རྡོར༌གྱུར།།  གཙོ་བོ་ཁོང་ནས་བྱུང་བ༌ཡིན།།  བདག་ཅག་མིག་ལ་ངོ་མཚར༌ཆེ།།  ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་བཀླགས་མ་མྱོང༌ངམ།

Jesus said to them, “Have you never read in the Scriptures: “‘The stone that the builders rejected has become the cornerstone; this was the Lord’s doing, and it is marvelous in our eyes’?

T banner - 280 x 8

21:43  དེའི༌ཕྱིར།  བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་བྱ༌སྟེ།  དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ནི་ཁྱོད་རྣམས་ལས་བླངས༌ནས།  དེ་དང་མཐུན་པར་འབྲས་བུ་བསྐྱེད་པའི་མི་རིགས་གཞན་ལ་གནང་བར་འགྱུར་རོ།།

Therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people producing its fruits.

T banner - 280 x 8

21:44  མི་སུ་ཞིག་རྡོ་དེའི་སྟེང་དུ་ལྷུང༌ན།  མི་དེ་ནི་དུམ་བུར་འགྱུར།  ཡང་རྡོ་དེ་མི་སུ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ལྷུང༌ན།  མི་དེའང་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

And the one who falls on this stone will be broken to pieces; and when it falls on anyone, it will crush him.”

T banner - 280 x 8

21:45  དེ་ནས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་དག་དང་ཕ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔེ་དེ་དག་ཐོས་ཤིང་ཁོ་རྣམས་ལ་གསུངས་པའང་ཤེས༌ཏེ།

When the chief priests and the Pharisees heard his parables, they perceived that he was speaking about them.

T banner - 280 x 8

21:46  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་འཛིན་བཟུང་བྱ་བསམས༌ནའང༌།  མི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁོང་ནི་ལུང་སྟོན་པ་ཞིག་ཏུ་བཀུར༌བས།  ཁོ་རྣམས་མི་ཚོགས་ལ་འཇིགས༌སོ།།

And although they were seeking to arrest him, they feared the crowds, because they held him to be a prophet.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8