མད་ཐཱ། 4 – Gospel of Matthew 4

མད་ཐཱ། 4 – Gospel of Matthew 4

T banner - 280 x 8

4:1  དེ་ནས་བདུད་སཱ་ཏན་གྱིས་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚོད་ལེན་པའི་ཕྱིར་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས་ཡེ་ཤུ་དབེན་སྟོང་ལ་ཁྲིད།

Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil.

T banner - 280 x 8

4:2  ཉིན་མཚན་བཞི་བཅུའི་རིང་ཁོང་གིས་ཞལ་ཟས་ཅི་ཡང་མ་བཞེས་པས་བཀྲེས་པར་གྱུར།

And after fasting forty days and forty nights, he was hungry.

T banner - 280 x 8

4:3  ཉམས་ཚོད་ལེན་མཁན་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་  “ཁྱེད་རང་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་ན་རྡོ་འདི་བག་ལེབ་ཏུ་འགྱུར་བའི་བཀའ་གཏོང་ཞིག་”  ཅེས་སྨྲས་པ་ན།

And the tempter came and said to him, “If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread.”

T banner - 280 x 8

4:4  ལན་དུ་ཁོང་གིས་  “གསུང་རབ་ནང་མི་ནི་བག་ལེབ་ཁོ་ནས་མ་ཡིན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ནས་འབྱུང་བའི་བཀའ་རེ་རེར་བརྟེན་ནས་འཚོ་བར་འགྱུར་ཞེས་བྲིས་འདུག་”  ཅེས་གསུངས།

But he answered, “It is written, “‘Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.’”

T banner - 280 x 8

4:5  དེ་ནས་བདུད་ཀྱིས་གནས་མཆོག་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དུ་ཁྲིད་དེ་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་རྩེ་མོར་ལང་དུ་བཅུག་ནས་ཁོང་ལ་

Then the devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple

T banner - 280 x 8

4:6  “གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་ན་མར་མཆོངས་ཤིག  གང་ལགས་ཟེར་ན།  གསུང་རབ་ཀྱི་མདོ་ལས།  ཁོང་གིས་ཁྱེད་ཕྱིར་ཕོ་ཉ་རྣམས་ལ་ནི།།  ཁྱེད་ཉིད་སྐྱོབ་པའི་བཀའ་ཡང་གནང་བར་འགྱུར།།  རྡོ་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་ནི་མི་ཕོག་ཕྱིར།།  དེ་ཚོའི་ལག་པས་ཁྱེད་ནི་འདེགས་པར་འགྱུར།།”  ཅེས་བྲིས་འདུག

and said to him, “If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, “‘He will command his angels concerning you,’ and “‘On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone.’”

T banner - 280 x 8

4:7  ལན་དུ་ཡེ་ཤུས་  “གཙོ་བོ་ཁྱེད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ལ་ཉམས་ཚོད་མ་བྱོས་ཤིག་ཅེས་བྲིས་འདུག་”  ཅེས་གསུངས།

Jesus said to him, “Again it is written, ‘You shall not put the Lord your God to the test.’”

T banner - 280 x 8

4:8  དེ་ནས་བདུད་ཀྱིས་ཁོང་རི་ཤིན་ཏུ་མཐོ་པོ་ཞིག་ལ་ཡར་ཁྲིད་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཚང་མ་དང་དེའི་དཔལ་བསྟན་ནས་ཁོང་ལ་

Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory.

T banner - 280 x 8

4:9  “ང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ན་འདི་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ལ་འབུལ་བར་བྱའོ་”  ཞེས་ཟེར།

And he said to him, “All these I will give you, if you will fall down and worship me.”

T banner - 280 x 8

4:10  ཡེ་ཤུས་ཁོ་ལ་  “སཱ་ཏན། ཕར་རྒྱུགས་ཤིག གསུང་རབ་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་བ་དང་ཁོང་ཁོ་ནར་ཞབས་ཕྱི་བྱེད་དགོས་ཞེས་བྲིས་འདུག་” ཅེས་གསུངས།

Then Jesus said to him, “Be gone, Satan! For it is written, “‘You shall worship the Lord your God and him only shall you serve.’”

T banner - 280 x 8

4:11  དེ་ནས་བདུད་དེ་ཁོང་དང་བྲལ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་རྣམས་ཡོང་ཞིང་ཁོང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་ཆོས་བསྟན་འགོ་ཚུགས་པ།

Then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him.

T banner - 280 x 8

4:12  ཡེ་ཤུས་ཁྲུས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གཏམ་གསན་ནས་ག་ལིལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་དང༌།

Now when he heard that John had been arrested, he withdrew into Galilee.

T banner - 280 x 8

4:13  ན་ཙ་རེལ་གྲོང་སྡེ་དང་བྲལ་ནས་ཟ་བུ་ལུན་དང་ནབ་ཐ་ལིའི་ཡུལ་གྱི་མཚོ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་ཀ་ཕར་ན་ཧུམ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གཞིས་ཆགས།

And leaving Nazareth he went and lived in Capernaum by the sea, in the territory of Zebulun and Naphtali,

T banner - 280 x 8

4:14  དེ་ལྟར་ལུང་སྟོན་པ་ཡེ་ཤ་ཡཱ་ཡིས།

so that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled:

T banner - 280 x 8

4:15  ཟ་བུ་ལུན་དང་ནབ་ཐ་ལི་ཡུལ་གཉིས།།  མཚོ་འགྲམ་དང་ནི་ཡོར་དན་ཕ་རོལ་ན།།  ཕྱི་པ་གནས་པའི་ག་ལིལ་ཡུལ་དེ་ལ།།

“The land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles—

T banner - 280 x 8

4:16  མུན་པའི་ཁྲོད་དུ་གོམ་བགྲོད་བྱེད་བཞིན་པའི།།  མི་རྣམས་ཀྱིས་ནི་འོད་ཆེན་ཞིག་མཐོང་ཞིང༌།།  སྨག་རུམ་མུན་པའི་ཁྲོད་དུ་གནས་པ་ཡི།།  མི་རྣམས་ལ་ནི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པར་གྱུར།།  ཞེས་གསུངས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ།

the people dwelling in darkness have seen a great light, and for those dwelling in the region and shadow of death, on them a light has dawned.”

T banner - 280 x 8

4:17  དེ་ནས་བཟུང་ཡེ་ཤུས་ཆོས་བསྟན་འགོ་ཚུགས་གནང་སྟེ་  “དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་འཐོན་ལ་ཉེ་བར་སླེབས་པས། ཁྱེད་ཚོས་སྤྱོད་པ་ངན་པ་རྣམས་སྤངས་ནས་སེམས་བསྒྱུར་དགོས་”  ཞེས་གསུངས།  ཉེ་གནས་ཐོག་མ།

From that time Jesus began to preach, saying, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.”

T banner - 280 x 8

4:18  དེ་ནས་ཡེ་ཤུ་ག་ལིལ་ཡུལ་གྱི་མཚོ་འགྲམ་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་དུས།  སི་མོན་ཞེས་ཟེར་བའི་པེ་ཏྲོ་དང་ཁོང་གི་གཅུང་པོ་ཨན་དྲི་ཡཱ་ཞེས་བྱ་བའི་ཉ་པ་གཉིས་ཀྱིས་མཚོ་ནང་དུ་དྲ་རྒྱ་འཕེན་བཞིན་པ་གཟིགས་ཤིང༌།

While walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon (who is called Peter) and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen.

T banner - 280 x 8

4:19  ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོ་ལ་  “ངའི་རྗེས་སུ་ཤོག ཁྱེད་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཉ་འཚོལ་བ་ལྟར་རྗེས་མ་ངས་ཁྱེད་ཚོ་མི་རྣམས་འཚོལ་དུ་འཇུག་”  ཅེས་གསུངས་མ་ཐག

And he said to them, “Follow me, and I will make you fishers of men.”

T banner - 280 x 8

4:20  ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་གི་དྲ་རྒྱ་སྤངས་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས།

Immediately they left their nets and followed him.

T banner - 280 x 8

4:21  ཡེ་ཤུ་ཕར་ཙམ་ཕེབས་སྐབས།  ཡ་ཀོབ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་ཞེས་ཟེར་བའི་སྤུན་གཞན་གཉིས་ཁོ་ཚོའི་ཕ་ཟེ་བད་ཡཱ་དང་མཉམ་དུ་གྲུའི་ནང་ལ་དྲ་རྒྱ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་བཞིན་པ་གཟིགས་ནས། དེ་གཉིས་བོས་པ་དང༌།

And going on from there he saw two other brothers, James the son of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets, and he called them.

T banner - 280 x 8

4:22  དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁོ་གཉིས་གྲུ་དང་ཕ་བཞག་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་ནད་རིགས་མི་འདྲ་བ་སེལ་བར་མཛད་པ།

Immediately they left the boat and their father and followed him.

T banner - 280 x 8

4:23  ག་ལིལ་ཡུལ་ཡོངས་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་ཏེ་ཡེ་ཤུས་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་འདུ་ཁང་ནང་དུ་ཆོས་གསུངས་ཏེ།  དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་འཕྲིན་བཟང་བསྒྲགས་པ་དང༌།  མི་རྣམས་ཀྱི་ནད་རིགས་ཀུན་སེལ་བར་མཛད།

And he went throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction among the people.

T banner - 280 x 8

4:24  ཁོང་གི་སྙན་གྲགས་སི་རི་ཡཱ་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ།  མི་རྣམས་ཀྱིས་ནད་དང་ན་ཟུག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བཏབ་པ་ཐམས་ཅད་དང༌།  གདོན་འདྲེས་བཟུང་བའི་མི་དང༌།  གཟའ་ཕོག་པ། གོམ་པ་སྤོ་མི་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་མི་རྣམས་ཁོང་གི་མདུན་དུ་ཁྲིད་པ་དང་ཁོང་གིས་དེ་ཚོ་སེལ་བར་མཛད།

So his fame spread throughout all Syria, and they brought him all the sick, those afflicted with various diseases and pains, those oppressed by demons, those having seizures, and paralytics, and he healed them.

T banner - 280 x 8

4:25  ག་ལིལ་ཡུལ་དང༌། དེ་ཁ་པོ་ལེ་ཞེས་བྱ་བའི་ཡུལ།  རྒྱལ་ས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དང༌།  ཡ་ཧུ་དཱ་ཡུལ།  ཡོར་དན་གཙང་པོའི་ཕ་རོལ་ནས་འོངས་པའི་མི་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་སོ།།

And great crowds followed him from Galilee and the Decapolis, and from Jerusalem and Judea, and from beyond the Jordan.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8