མད་ཐཱ། 18 – Gospel of Matthew 18

མད་ཐཱ། 18 – Gospel of Matthew 18

T banner - 280 x 8

18:1  དེའི་དུས་སུ་ཉེ་གནས་རྣམས་ཡེ་ཤུའི་དྲུང་དུ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་  “དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ནང་ཆེ་ཤོས་དེ་སུ་ཡིན་”  ཞེས་དྲིས།

At that time the disciples came to Jesus, saying, “Who is the greatest in the kingdom of heaven?”

T banner - 280 x 8

18:2  ཡེ་ཤུས་ཕྲུ་གུ་ཞིག་བོས་ཏེ་ཁོ་ཚོའི་དཀྱིལ་ལ་བཞག་པ་དང༌།

And calling to him a child, he put him in the midst of them

T banner - 280 x 8

18:3  “ངས་ཁྱེད་ཚོར་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར།  སེམས་བསྒྱུར་ནས་ཕྲུ་གུ་དང་འདྲ་བར་མ་གྱུར་ན།  ཁྱེད་ཚོ་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་དུ་ཅི་ནས་ཀྱང་འཛུལ་མི་ཐུབ།

and said, “Truly, I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven.

T banner - 280 x 8

18:4  སུ་ཞིག་ཕྲུ་གུ་འདི་ལྟར་སྙེམས་ཆུང་དུ་འགྱུར་བ་ཁོ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ནང་ཆེ་ཤོས་ཡིན།

Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven.

T banner - 280 x 8

18:5  སུས་ཀྱང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུ་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་ངའི་མིང་གི་ཐོག་ནས་བསུ་བ་དེས་ང་རང་བསུ།

“Whoever receives one such child in my name receives me,

T banner - 280 x 8

18:6  འོན་ཀྱང་མི་སུ་ཞིག་གིས་ང་ལ་དད་པ་བྱེད་པའི་བུ་ཕྲུག་འདི་ཚོ་ལས་གཅིག་ལ་ཡང་སླུ་བར་བྱས་ན།  མི་དེའི་སྐེ་ལ་རང་འཐག་གི་རྡོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏགས་ནས་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་དུ་ནུབ་ན་ལེགས་སོ།

but whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be drowned in the depth of the sea.

T banner - 280 x 8

18:7  བསླུ་བྲིད་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་འཇིག་རྟེན་ལ་ཡ་རེ་ང༌།  གང་ལགས་ཟེར་ན། བསླུ་བྲིད་འབྱུང་དགོས་ཀྱང༌།  བསླུ་བྲིད་བྱེད་མཁན་དེ་ལ་ཡ་རེ་ང༌།

“Woe to the world for temptations to sin! For it is necessary that temptations come, but woe to the one by whom the temptation comes!

T banner - 280 x 8

18:8  གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་པའམ་རྐང་པས་ཁྱེད་ལ་སྡིག་ཉེས་བྱེད་དུ་བཅུག་ན།  དེ་བཅད་ནས་དབྱུགས་ཤིག  ལག་པ་གཉིས་སམ།  རྐང་པ་གཉིས་དང་ལྡན་པར་གསོད་པར་མི་འགྱུར་བའི་མེ་ལ་དབྱུག་པ་ལས།  ཞ་བོར་གྱུར་ཡང་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐོབ་པ་དེ་ལེགས་སོ།

And if your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life crippled or lame than with two hands or two feet to be thrown into the eternal fire.

T banner - 280 x 8

18:9  གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་མིག་གིས་ཁྱེད་ལ་སྡིག་ཉེས་བྱེད་དུ་བཅུག་ན།  མིག་དེ་བཏོན་ནས་དོར།  ཁྱེད་རང་མིག་ཟུང་དང་ལྡན་པར་དམྱལ་ཁམས་ཀྱི་མེ་ལ་དབྱུག་པ་ལས།  མིག་ཡ་གཅིག་མེད་ནའང་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐོབ་པ་དེ་ལེགས་སོ།།”  ལུག་བརླག་པའི་དཔེ།

And if your eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to enter life with one eye than with two eyes to be thrown into the hell of fire.

T banner - 280 x 8

18:10-11  ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་ཅག་གིས་གཟབ་གཟབ་བྱ་དགོས་ཏེ།  བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་འདི་རྣམས་ལས་གཅིག་ལའང་མཐོང་ཆུང་མ་བྱེད༌ཅིག  བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་བྱ༌སྟེ།  བྱིས་པ་དེ་དག་གི་ཕོ་ཉ་རྣམས་ཀྱིས་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་སུ་བདག་གི་ཡབ་ཀྱི་ཞལ་རས་རྟག་ཏུ་མཐོང༌བ་ཡིན།  ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མིའི་བུ་ནི་བོར་ཟིན་པ་རྣམས་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར་ཕེབས་པའོ།།

“See that you do not despise one of these little ones. For I tell you that in heaven their angels always see the face of my Father who is in heaven.

T banner - 280 x 8

18:12  ཁྱེད་ཚོས་ཅི་སེམས།  ལུག་བརྒྱ་ཡོད་པ་གཅིག་ལས་བོར་བརླག་སོང་ན།  དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་དེ་རི་ལ་བཞག་ནས་བརླག་པ་དེ་མི་འཚོལ་ལམ།

What do you think? If a man has a hundred sheep, and one of them has gone astray, does he not leave the ninety-nine on the mountains and go in search of the one that went astray?

T banner - 280 x 8

18:13  ངས་ཁྱེད་ཚོར་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར།  ལུག་དེ་རྙེད་ན་མ་བརླག་པའི་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་ལས་རྙེད་པའི་ལུག་གཅིག་པོ་དེའི་ཕྱིར་དེ་བས་དགའ་བར་འགྱུར།

And if he finds it, truly, I say to you, he rejoices over it more than over the ninety-nine that never went astray.

T banner - 280 x 8

18:14  དེ་བཞིན་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུ་འདི་རྣམས་ལས་གཅིག་མེད་པར་འགྱུར་བ་ནི་ཞིང་ཁམས་སུ་བཞུགས་པའི་ཁྱེད་ཀྱི་ཡབ་ཀྱི་དགོངས་པ་མ་ཡིན།”  སྤུན་ཟླའི་ཉེས་སྐྱོན་ཡོ་བསྲང་བྱེད་པའི་སྐོར།

So it is not the will of my Father who is in heaven that one of these little ones should perish.

T banner - 280 x 8

18:15  “ཁྱེད་ཀྱི་སྤུན་ཟླ་ཡིས་སྡིག་ཉེས་བྱས་ན།  ཁོ་ཟུར་དུ་འཁྲིད་ནས་ཁོའི་སྐྱོན་བརྗོད་པར་བྱེད།  ཁོས་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་ལ་ཉན་ན་ཁྱེད་རང་གི་སྤུན་ཟླ་ཡང་བསྐྱར་རྙེད།

“If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother.

T banner - 280 x 8

18:16  གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་ལ་མ་ཉན་ན།  དཔང་པོ་གཉིས་གསུམ་གྱི་ཁ་ཡིས་གཏམ་ཚང་མ་ནན་ཏན་བྱེད་པའི་ཕྱིར།  རང་དང་མཉམ་དུ་མི་གཅིག་གམ་གཉིས་འཁྲིད་དེ་ཁོའི་རྩར་སོང༌།

But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of two or three witnesses.

T banner - 280 x 8

18:17  ཁོས་ཁོ་ཚོའི་ཁ་ལ་མ་ཉན་ན།  ཆོས་ཚོགས་ལ་ཤོད།  ཆོས་ཚོགས་ལའང་མ་ཉན་ན། ཁོ་དད་ལྡན་མིན་པ་དང་ཁྲལ་སྡུད་མཁན་ལྟར་རྩིས་ཤིག

If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector.

T banner - 280 x 8

18:18  ངས་ཁྱེད་ཚོར་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར།  ཁྱེད་ཚོས་ས་ལ་གང་འཆིང་བ་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ལའང་འཆིང་བར་འགྱུར།  ཁྱེད་ཚོས་ས་ལ་གང་འགྲོལ་བ་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ལའང་འགྲོལ་བར་འགྱུར།

Truly, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.

T banner - 280 x 8

18:19  དེ་མ་ཟད། ཁྱེད་ཚོ་གཉིས་ཀྱིས་གང་ཡང་ཞུ་བའི་སྐོར་ས་སྟེང་ལ་བློ་མཐུན་པར་བྱས་ན།  ཞིང་ཁམས་སུ་བཞུགས་པའི་ངའི་ཡབ་ཀྱིས་དེ་ལྟར་གནང་བར་འགྱུར།

Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven.

T banner - 280 x 8

18:20  གང་ལགས་ཤེ་ན།  གང་དུ་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་མི་གཉིས་སམ་གསུམ་འཛོམས་ན། དེར་ངའང་ཁོ་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་ཡོད་”  ཅེས་གསུངས།  གུ་ཡངས་གཏོང་བའི་དཔེ།

For where two or three are gathered in my name, there am I among them.”

T banner - 280 x 8

18:21  དེ་ནས་པེ་ཏྲོ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་  “གཙོ་བོ་ལགས།  ངའི་སྤུན་ཟླ་ཡིས་ང་ལ་སྡིག་ཉེས་བྱས་ན་ངས་ལན་ཇི་ཙམ་གྱི་བར་དུ་གུ་ཡངས་གཏོང་དགོས།  ལན་བདུན་གྱིས་ཆོག་གམ་” ཞེས་དྲིས་པ་ལ།

Then Peter came up and said to him, “Lord, how often will my brother sin against me, and I forgive him? As many as seven times?”

T banner - 280 x 8

18:22  ཡེ་ཤུས་ཁོ་ལ་  “ལན་བདུན་མི་ཟེར་གྱི།  བདུན་ཅུ་ཐེངས་བདུན་ཟེར།

Jesus said to him, “I do not say to you seven times, but seventy-seven times.

T banner - 280 x 8

18:23  དེའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ནི་རང་གི་བྲན་གཡོག་རྣམས་དང་རྩིས་དག་ཞུ་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་དང་འདྲ་བ་ཡིན།

“Therefore the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants.

T banner - 280 x 8

18:24  དེ་རྩིས་པའི་ཚེ་ཁོ་ལ་གསེར་གྱི་སྒོར་མོ་ས་ཡ་གཅིག་གི་བུ་ལོན་ཡོད་པ་ཞིག་རྒྱལ་པོའི་རྩར་ཁྲིད་དེ།

When he began to settle, one was brought to him who owed him ten thousand talents.

T banner - 280 x 8

18:25  ཁོ་ལ་བུ་ལོན་འཇལ་རྒྱུ་མེད་པས།  རྒྱལ་པོས་ཁོ་དང༌།  བཟའ་ཟླ། ཕྲུ་གུ།  ཁོ་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བུ་ལོན་དེ་འཇལ་བའི་ཕྱིར་འཚོང་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས།

And since he could not pay, his master ordered him to be sold, with his wife and children and all that he had, and payment to be made.

T banner - 280 x 8

18:26  དེ་བས་ན་བྲན་གཡོག་དེ་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་ཕྱག་འཚལ་དེ་ཁོང་ལ།  ང་ལ་བཟོད་པར་མཛོད་ཅིག  ངས་ཁྱེད་ལ་བུ་ལོན་ཐམས་ཅད་འཇལ་ཡོང་ཞེས་སྨྲས།

So the servant fell on his knees, imploring him, ‘Have patience with me, and I will pay you everything.’

T banner - 280 x 8

18:27  དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེས་ནས་བྲན་གཡོག་དེ་གློད་གྲོལ་བཏང་སྟེ་བུ་ལོན་དེ་བསལ།

And out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him the debt.

T banner - 280 x 8

18:28  འོན་ཀྱང་བྲན་གཡོག་དེ་ཕྱིར་སོང་ནས་རང་དང་གཅིག་པའི་བྲན་གཡོག་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཁོ་ལ་དངུལ་སྒོར་བརྒྱ་ཡི་བུ་ལོན་ཡོད་པ་ཞིག་དང་ཐུག་པས།  སྐེ་བཙིར་ཏེ་ཁོ་ལ། བུ་ལོན་འཇོལ་ཞིག་ཅེས་སྨྲས།

But when that same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him a hundred denarii, and seizing him, he began to choke him, saying, ‘Pay what you owe.’

T banner - 280 x 8

18:29  བྲན་གཡོག་དེས་པུས་མོ་སར་བཙུགས་ནས་ཁོ་ལ།  ང་ལ་བཟོད་པར་གནང་རོགས། ངས་ཁྱེད་ལ་བུ་ལོན་འཇལ་ཡོང་ཞེས་བཤད།

So his fellow servant fell down and pleaded with him, ‘Have patience with me, and I will pay you.’

T banner - 280 x 8

18:30  འོན་ཀྱང་ཁོས་མ་ཉན་པར་སོང་ནས་བུ་ལོན་འཇལ་ཚར་བའི་བར་དུ་བྲན་གཡོག་དེ་བཙོན་དུ་བཅུག

He refused and went and put him in prison until he should pay the debt.

T banner - 280 x 8

18:31  བྲ ན་གཡོག་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་མཐོང་ནས་སེམས་ཤིན་ཏུ་འཁྲུགས་པར་གྱུར་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ཐམས་ཅད་བཤད།

When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their master all that had taken place.

T banner - 280 x 8

18:32  རྒྱལ་པོས་བྲན་གཡོག་དེ་བོས་ནས་ཁོ་ལ།  གཡོག་པོ་ངན་པ་ཁྱོད། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་ཞུ་བ་ཆེན་པོ་ཕུལ་བས་ངས་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་ལོན་ཐམས་ཅད་བསལ།

Then his master summoned him and said to him, ‘You wicked servant! I forgave you all that debt because you pleaded with me.

T banner - 280 x 8

18:33  ངས་ཁྱོད་ལ་སྙིང་རྗེ་བྱས་པ་ལྟར།  ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་རང་དང་གཅིག་པའི་བྲན་གཡོག་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེ་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་སྨྲས།

And should not you have had mercy on your fellow servant, as I had mercy on you?’

T banner - 280 x 8

18:34  རྒྱལ་པོ་ཁྲོས་ནས་བུ་ལོན་ཐམས་ཅད་འཇལ་མ་ཚར་བའི་བར་དུ་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་རྣམས་ལ་གཏད།

And in anger his master delivered him to the jailers, until he should pay all his debt.

T banner - 280 x 8

18:35  གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཚོ་མི་རེ་རེས་སེམས་གཏིང་ནས་རང་གི་སྤུན་ཟླར་གུ་ཡངས་མ་བཏང་ན།  ཞིང་ཁམས་སུ་བཞུགས་པའི་ངའི་ཡབ་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྱོད་ཚོར་དེ་ལྟར་མཛད་ངེས་ཡིན་”  ཞེས་གསུངས་སོ།།

So also my heavenly Father will do to every one of you, if you do not forgive your brother from your heart.”

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8